GGIK:s historia i sammandrag (1906-2005 plock ur styrelseprotokoll,

årsmötes-protokoll, verksamhetsberättelser och Godisbladet):

Redaktör: Nils Frölander

 

 

 

 

1906-1940

 

1906 6 maj: Konstituerande möte i Ordenslokalen Södra Kungsgatan 8. Initiativtagare

                     till mötet var Axel Hellström. Ett upprop “ Till Logerna af I.O.G.T. Gefle”

                     hade publicerats i tidningarna den 4 maj och i annons den 6 maj inbjöds

                     till mötet, som samlade hela 32 deltagare.

                     Föreningens namn föreslogs till Gefle Godtemplares Gymnastik och

                     Idrottsförening, G.G.G.If. Axel Hellström blev föreningens förste ordfö-

                     rande. Årsavgiften sattes till 4 kr.

                     Ett fotbollsutskott utsågs redan vid detta första möte.

         8 maj: Fotbollskommittén hade besökt ägaren av en plan vid militärskolan, Skyt-

                     tegården, samt träffat avtal om att få hyra planen för sommaren.

                     Förslagen till föreningens stadgar godkändes och träningsdagar i fotboll

                     bestämdes till måndagar, fredagar och söndagar med början kl. 8.15 em.

                     på vardagar och kl. 8.00 fm. på söndagar. Mot denna sista tid reserverade

                     sig Kalle Gustafsson, som ansåg att det var alldeles för tidigt för att vara

                     på en söndag!

         1 juni § 4:” Den vid föregående möte icke afgjorda kostymfrågan upptogs nu till

                     behandling och blef följande förslag faststäldt: Helblå kostym (blus och

                     byxor ) med ett band i godtemplarårdens färger nämligen vitt, blått och

                     rödt snett över bröstet från venstra axeln till motsatta midjan...”

1907         -   19/3 § 3:” Förändring av föreningens namn föreslogs på grund däraf, att

                     dels var det svårt att uttala, dels var det för långt och illaljudande med 3 på

                     varandra följande G:n. Fyra namn föreslogs, dessa voro G.I.F.G., G.G.I.K.,

                     G.G.I.F. samt Godt. IF. Av dessa valdes det förstnämnda, sedan ett kommit-

                     téförslag avslagits.” (Ingenstans anges hur det valda förslaget skall uttydas).      

                 -   Sala Godtemplares fotbollslag hälsade på i Gävle. Månaden efter hemförde

                     föreningen för första gången det av ordenscheferna Edvard Wavrinsky och

                     Oskar Eklund uppsatta vandringspriset i fotboll. En ståtlig statyett som var

                     så fin att laget beslöt fotografera sig tillsammans med priset och insända ett

                     fotografi till tidningen Unga Tankar.

                 -   Diskuterades att sätta upp ett bandylag (eller hockeylag, som man sade på

                     den tiden). Ett vinterutskott hade nu utsetts.(26/12)

 

1908         -   Ändrades föreningens namn till Gefle Godtemplares Idrottsklubb, GGIK.

                     Detta för att få inträde i Riksidrottsförbundet, vilket beviljades i april

                     1908 (15/3).

                 -   (24/5)Omnämns för första gången vårt fotbollslag i ortspressen efter en

                     match, som de våra vann med 10-0.                                          

                 -  Vintern 1908 -09 anordnades föreningens första skidtävling. Distansen var

                    10 km och banans sträckning var Gefle-Furuvik. Albin Jonsson segrade

                    med tiden 55 min 5 sek.

1909         - Årsmöte. Redovisades bl.a. klubbens ekonomiska omslutning för 1908. In-

                    komster 230:09 kr. Utgifter 230:09 kr.(24/1)        

                 - Vintern 1909 beviljades John Nyström ett resebidrag med 2 kr för resa till                  

                    Storvik där han deltog i en distriktstävling i backhoppning. Han blev trea.

                    På hemmaplan tävlade man i hoppbacken i “Gustafsbrogropen”.

 

        - Beslöts att klubbens märke skulle ha en blå stjärna på vit botten samt gula                  

                   bokstäver.(21/3)

              -   Juniorfrågan diskuterades. Edvard Svärdström föreslog att klubben skulle

                   läggas ned “vi har inga juniorer och hvem skall taga vid när vi slutar upp

                   att sparka boll” sade han bl.a. Lyckligtvis fick han inte de andra med sig.

                   I stället tillsattes en juniorkommitté för främst fotboll och fri idrott.

               -   Sommaren 1909 tog GGIK andra inteckningen i Wavrinskys vandringspris.

                   1908 hade värsta konkurrenten GUIF, Eskilstuna varit för svåra, men nu

                   kunde GGIK efter två timmars kamp vinna.

 

1910:     - Vid DM-tävlingar i backhoppning segrade John Nyström och blev därmed

                 vår förenings förste distriktsmästare.

               - Vid en distriktstävling samma år på 10 km och med 35 deltagare blev Hen-

                 ning Bergström 3:a.

               - I september erövrade GGIK för tredje gången och därmed för alltid ordens-

                 chefernas vandringspris, den Wavrinsky-Eklundska statyetten.

               - (27/11) § 6:” A.Nordström klandrade skarpt att ingen agitation för klubben

                 bedrefs. En liflig diskussion i saken kom till stånd hvarunder kraftiga upp-

                 maningar till agitation gjordes och att särskilt till nästa möte visa att något

                 under månaden gjorts. E.Sjölander föreslog att en särskild agitationskom-

                 mitté skulle tillsättas. Förslaget godkändes och valdes Joh. Persson, John

                 Nyström samt undertecknad (Henning Bergström).”

               - Söndagen den 2 dec. 1910 lät hela klubben fotografera sig.

 

1911:       Årsmötet den 29 januari gav ej den avgående styrelsen ansvarsfrihet (det

                 förelåg en brist i kassan på 43:27). Uttalades en skarp protest mot kassa-

                 mannen och hans tillvägagångssätt.

                 Årsmötesprotokollet avslutades med följande känsloladdade paragraf (sek-

                 reterare var Henning Bergström):

                    “ Det av 14 medlemmar besökta årsmötet afslöts kl. 2 em. och visade det

                       ringa antalet närvarande till fullo det ynkliga slöhetstillstånd vari med-

                       lemmarna befinna sig i att ej ens på ett årsmöte kunna närvara till hög-

                       re antal än 14, när klubben består av 37 medlemmar bör väl anses som

                       en värdig avslutning på årets alla fruktlösa försök att få medlemmarna

                       att närvara vid klubbens en gång i månaden avhållna möten.”

             - Vid möte den 26/3 anmäldes att behovet av en ny hoppstav var stort.

             - (5/9) §7: Hade inkommit två räkningar, den ena från Skyttegården å en kro-

                 na för igenskottning av hoppgraven, den andra från Fältskär Jenny Levén

                 å (9) nio kronor för läkarbehandling av Arvid Ullströms knä. Klubben god-

                 kände båda till utbetalning, dock skulle den senare utbetalas då klubben

                 fick större kassa.”

 

1912       - Vid årsmötet beslutade man införliva juniorerna med seniorerna vars ålders-

                  gräns nedåt sattes till 16 år (förut 18 år). Årsavgiften sattes till 3 kr för
                  senio
rer och 1 kr för dem under 16 år.                    

             - Vid möte 19/2 beslöts om inrättande av en Atletik- och Brottningssektion.

              - (31/3) § 7: “Upptogs till behandling en inbjudan från Olympiska spelens

                 organisationskommitté, för deltagande i uttagningstävlingarne i Modärn

                 Femkamp, men slopades densamma.”

             - Fotbollslaget slog sig sommaren 1912 fram till final i DM där dock SAIK

                 blev för svåra.

             - Ordnades ett extratåg till Rättvik med 400 deltagare ( för alla nykterhets-

                 organisationer). Priset var 3 kr tur och retur.

            - Skyttegården används fortfarande för fotbollsträning. Strömdalens idrotts-

                 plats hyrs sommartid för friidrottsträning.

 

1913     - 1913 och 1914 ordnade GGIK månskensturer till havs under god tillslutning och med

                fint resultat för kassören. Sveabolagets kustbåtar hyrdes.

 

1914       Är Johan “Jocke” Widells namn med i skidornas prislistor för första        

               gången. Detta år var “Jocke” föreningens sekreterare.

           - I juni anslöt sig logen Gävleborg till GGIK med hela sitt fotbollslag och

               “överlämnade även 12 stycken fotbollströjor, en fotboll och 2 vikter”.

           - GGIK:s tävlingsdräkt är blå tröja och röda byxor.

 

1915   -  Klubbens “stamlokus” är Nya Café omväxlande med Godtemplarträdgården.

               Årshyran för gymnastikhuset vid S.Kungsgatan 63 kr för 2 ggr i veckan an-

           - ses för dyrt.

           - Nya fotbollsbyxor till fotbollslaget inköps för summa 28:75 kr (19 kr för tyg

               och 9:75 i arbetslön).

1916   - “Jocke” Widell erövrar klubbens vandringspris på 30 km med Uno Eriks-

               son på andra plats.

 

1918   -   “Jocke” tar sitt första DM på 60 km.

 

1919   - En simsektion bildas inom föreningen.

           - Föreslog Albin Sohlén att kvinnor skulle beviljas inträde i klubben. Detta bi-

               fölls.

           - (3/4) § 11:” Beslöts att Strömdalens Idrottsplats ensamt skulle få tjänstgöra

               som träningsplats i sommar, enär vi icke skulle vara så rädda att framträda

               i ljuset lite mera än hittills, så kanske det skulle bli lite bättre resultat vid täf-

               lingar med andra föreningar.”

 

1921   - Evert Eriksson vinner DM på 20 km skidor.

           - Beslöts att rökning ej fick förekomma under klubbmöten.

           - Klubbmästerskap i simning 100 m fritt, 200 m bröst och 1000 m fritt.

           - Medlemsantalet har vuxit till 70.

           - Cykel tas upp på programmet. Första tävlingen hölls den 8 maj. Distansen

              var 5 mil Gävle - Främlingshem - Gävle.

           - Beslöts att ingen höstfest skulle anordnas i Godtemplarträdgården eftersom

               “tiderna voro ej sådana att man med gott samvete kunde anordna dylika”.

              Men, annandag jul startar GGIK för första gången den s.k. Pelarsalongen i

              Borgarskolans gymnastiksal.

 

1922   - “Jocke” vann DM på 60 km och blev sedan 6:a i det första Vasaloppet.

           -   Detta år börjar också våra skidåkande damer höra av sig på allvar . Vid

               det första dam-DM-et i Storvik blev sensationellt 14-åriga Thyra Nordström

               GGIK tvåa.

             - GGIK får sin första distriktsmästare i fri idrott. Det var Harald “Korken”

                 Pettersson som vann löpning 20 000 m.

             - GGIK deltog i simtävlingen Strömloppet, en simtävling i Gavleån med start

                 i höjd med Skeppargatan och mål utanför restaurangen Fenix på Alderhol-

                 men ( ungefär där den förkättrade Alderholmsbron är belägen).

             - Månd. 9 okt kan man läsa i tidningarna referat från den första bancykeltäv-

                lingen på Strömdalen. GGIK arrangerade dessa i en lång följd av år. Våra

                cyklister låter tala om sig mer och mer. Ivar Hedin vinner DM på 10 km och

                blir två på 10 mil och GGIK vinner lag-DM på båda distanserna.

 

1923     -  8/3 beslöts att E. Nyström skulle tillsammans med K.Pettersson få använda

                 klubbens backskidor vid en tävling 11 mars, varefter skidorna skulle åter-

                 lämnas till klubben.

             - 14/5 Beslöts återlämna fotbollströjorna som klubben inköpt från Lundebergs

               “ enär de voro för mörkblå”.

             - 14/5 Beslöts anordna cykellopp Gefle-Ockelbo-Storvik-Gysinge-Gefle samt ett

               cykellopp den 15 juli kallat Husqvarnaloppet “om nämnda firma bestred alla

               kostnader”. Vår första sponsor?

               Svenska Velocipedförbundets ordförande, baron Lagerheim, cyklade upp från

               Stockholm till Gävle för att bevista en av våra cykeltävlingar. Han kom fram

               kl. 6 på morgonen och första start gick kl. 7.

             - GGIK deltog naturligtvis i invigningen av Strömvallen den 3 juni.

 

1924     - Jocke Widell, Uno Eriksson och Harald Pettersson vinner lag-DM på skidor

               60 km. Individuell segrare blev Jocke.

             - 24/4 § 6: “ I anledning av General Viktor Balcks 80-årsdag beslöts att avsända

               ett hyllningstelegram till honom”.

             -   5/9: Beslöts deltaga vid invigningen av den nya idrottsplatsen i Sandviken den

               14 sept med en trupp av 8 man jämte standar. Detta skulle ske på egen be-

                 kostnad.

1924     - 7 okt: Meddelade cykelsektionen att nettot av bancykeltävlingarna å Ström-

                 vallen var cirka 800 kronor.

             -   Detta år börjar GGIK bli känt över hela landet tack vare våra duktiga cyk-

                 lister. K.V. Pettersson blir sexa i Sexdagarsloppet och Kalle Karlsson gör

                 tävlingsdebut.

             -   30/5: GGIK får ett klubbrum i Strömvallens läktarbyggnad.

1925     -   20/3 § 2: “På förslag av vinteridrottsutskottet beslöt styrelsen att inbjuda  

                 klubbens aktiva skidåkande damer till årsfesten.”

             -  Ett framgångsrikt år för våra cyklister Kalle Karlsson och John Thunberg.

                 Mest omskriven blir dock Gottfrid Nilsson, då han vid en motorcykelolycka

                i samband med Hermesloppet avbröt tävlingen för att skaffa ambulans åt den

                 skadade, som slagit av ett ben. Idel lovord i pressen för det oegennyttiga upp-

                 trädandet.

           -   Detta år blir en av klubbens före detta medlemmar, framlidne målarmästare

                 Pontus Carlsson, svensk oldbboysmästare i tennis!

1926   -   Cykel och skidor dominerar föreningens verksamhet.

                 Serietävling för klubbens damcyklister anordnas. Segrare Svea Hård.

1927   -   21/6 § 1:Beslöts om ett anslag på 50 kr att användas för reskostnader åt 5 id-

                 rottsmän av de våra, som skulle representera vid SGU-tävlingarna i Västerås

                 midsommarhelgen.

                 § 2: “Som vår ekonomi är ytterst dålig, inga pengar i kassan, men utgifter än-

                 då, beslöt styrelsen att hos “Lekstugan” anhålla om ett lån på 50 kr på ett par

                 månader, vilket även av Lekstugan beviljades.”

 

1928     -   24/4: Meddelades att, om Brynäs IF, GGIK och IFK tillsammans på egen be-

                 kostnad ville inleda varmdusch på Strömvallen, skulle priset bli cirka 250 kr

                 att delas på tre.

             -   6/6: Beslöts uppta ett lån på 50 kr att betala vårterminens gymnastikövningar

                 med.

             -   Får klubben sin första juniordistriktsmästare i fri idrott. Det var Evald Dah-

                 lun som vann 100 m.

             -   Kalle Karlsson stor cykelkung efter triumferna i Sexdagarsloppet, där han

                 tar tre etappsegrar. Han blev festligt välkomnad på Godtemplarträdgården

                 vid hemkomsten.

             -   “Simning har under året icke alls idkats af GGIK:s medlemmar under den

                gångna kalla sommaren.”(Rapport vi årsmötet 28/1-29).

 

1929     -   DM-budkaveln på skidor blev en av de hårdaste budkavletävlingarna i Gäst-

                 riklands historia. 23 lag startade i Hille för att i halvmeterdjup nysnö och 20

                graders kyla åka till Kungsfors skola. Axel Eriksson kunde som nionde man

                 efter att ha åkt ensam och spårat nästan hela sträckan, överlämna kaveln till

                 Jocke Widell och Uno Eriksson knappt tio minuter efter täten. Dessa skulle

                 nu föra kaveln vidare via en kontrollstation i Granstanda till Åshammars sta-

                 tion. Termometern visade minus 27 grader och skymningen hade börjat falla

                 på då Anders Andersson som fjärde lag ensam i nattmörkret genom terräng

                 och oplogade småvägar förde kaveln vidare via en kontroll i Brännsågen till

                 målet vid Valbo station. Klockan halv tre på måndagsmorgonen kunde han

                 som femte man överlämna kaveln vid målet.

             -   Evald Dahlund tar sitt andra JDM. Nu i stav. Erik Lindholm vinner häck vid

                 samma tillfälle.

             -   Den danske cykelkungen Henry Hansen deltar i GGIK:s bancykeltävlingar

                  på Strömvallen.

             -   Ingen simverksamhet. Klubbens simverksamhet upphörde 1930.

 

1931     -   Ett mörkt år för GGIK och cykelsporten. Kalle Karlsson omkommer efter

                 en trafikolycka.

             -   Övertar GGIK ansvaret för Godtemplarträdgården från folkdanslaget Lek-

                 stugan. Kontyraktet med IOGT:s byggnadsförening , som i sin tur hyr av

                 Gävle stad, skrivs på 10 år. Årshyran är 1500 kronor.

                 Salongen byggs om för 8000 kr, som sedermera slutar på 20000 kr. Detta

                 skall amorteras på 10 år. Tidigare har GGIK fått dela på överskotten från

                 Godtemplarträdgården tillsammans med Byggnadsföreningen, SGU-avd.

                 Vägbrytaren och ungdomslogerna i staden.

             -   Första sammanträdet under den kontrakterade 10-årsperioden hålls i träd-

                 gården den 12 juni.

             -   Erövrades Westins vandringspris till bästa klubb inom distriktet för erövra-

                de idrottsmärken.

 

1933     -   Pelarsalongens överskott från jullovet 32-33 rapporteras bli 1799:96 kr på

                 en omsättning av 4933:33 kr.

             -   Beslöts prenumerera på tidningen Svensk Idrott för 1933, årspris kr 2:75!

             -   Beslöts om en kvinnlig gymnastiktrupp, eftersom Södra gymnastiksalen av

                  en händelse är ledig 1 timme om torsdagarna.

             -   GGIK-cyklisterna har fortsatta framgångar. I DM vinner Arvid Lindberg 10

                 mil och Vidar Thollén båda juniordistanserna.

1934     -   Beslöts inköpa 11 st bandytröjor av bra kvalitet.(12/1)

             -   Sekreterare Jocke Widell fick i uppdrag att inköpa en “hometrainingmaskin”            

                 för cyklister till ett pris av 15 kronor.(12/2)

             -   Beslöts att ingå som medlem i Svenska Handbollsförbundet.(19/3)

             -   Antogs offert på 650 :- kr för uppträdande i Godtemplarträdgården 25 maj

                 med operasångaren Folke Andersson och Håkan von Eichwalds orkester.

             -   Redovisades behållning från cykelloppet Gestrikland som GGIK arrangerat.

                 Vinst 25:92 kr.(15/11).

             -   Åren 1933-35 blir Helmer Blomqvist distriktsmästare i tresteg tre år i följd

                 och dessutom tvåa i höjd vid samma tillfällen.

             -   Beslöts inköpa 9 par byxor och 6 par skor till A-laget i handboll. (De första

                 åren ingick ej centerhalv i ett handbollslag. Ett lag bestod alltså av 9 spelare).

             -   GGIK dominerar fullständigt cykel-DM. Tredubbelt på 10 km. Dubbeltriumf

                  i JDM och samtliga lagmästerskap till GGIK.

 

1935     -   Beslöts att för sommaren 1935 uthyra serveringen i Godt.trädgården till fru

                 Emma Persson mot samma hyressumma som föregående säsong, 1200 kr.

           -     Fortsatt dominans i cykel. GGIK tar 4 individuella och 4 lag-DM.

 

1936   -     GGIK börjar bli att räkna med i handboll. Fortfarande är dock cykel den

                 framgångsrikaste grenen i klubben med full pott i DM-tävlingarna.

           -     Viktor “Vicke” Widell börjar dominera i tävlingsprotokollen. I sin special-

                 gren 110 m häck hemförde han många segrar. Han började med att bli juni-

                 ormästare på tiden 15,6 sek och vann sedan i DM, i landskapsmatchen

                 mot Uppland, i Godtemplarmästerskapen och i en rad nationella tävlingar.

 

 

1937   -     Handbollslaget segrar i Gästrikeserien och avancerar till div.II. Vinner ock-

                 så sitt första handbolls-DM efter klar finalseger mot SIF.

           -     Beslöts inköpa en kronometer.(10/9).

           -     Föreslogs att handbollslaget skulle spela sina hemmamatcher i nya tennis-

                 hallen (A-hallen -eller nuvarande Korphallen).

           -     Beslöts inköpa nya handbollsdräkter(10/9).

           -     Beslöts enligt kommittéförslag nya klubbdräkternas utseende enl. följande:

           -    Handbollen: Röd tröja - vita byxor. Vit krage på tröjan.

           -    Allm. idrott: Vit   tröja - röda byxor.

                 På handbollströjornas bröst skall anbringas klubbens initialer med stora

                 bokstäver.

                 Förslaget från Viktor Widell att varje spelare skulle ha nummer på ryggen

                 avslogs (18/9).

             -  Hometrainingsmaskinen som var sönder föreslogs bli lagad.

             -  (22/11) § 9:”Handbollskommittén meddelade att på matchen mot Västerås

                 i söndags en del uppträden förekommit, som borde beivras, enär Västerås’

´               lagledare och målman hotat våra pojkar till lif och lem vid nästa besök i Väs-

                terås. Handbollskommittén fick i uppdrag att infordra sanningsenliga uppgif-

                ter samt insända dessa till Handbollförbundet”.

 

1939   - Maxim (Södra station) hyrs för dans 16 lördagskvällar. Pris 6000 kr(16/1).

           - Beslöt styrelsen sända en krans med anledning av att klubbens förste ordfö-

               rande köpman Axel Hellström avlidit(23/8).      

           - (1/11) §2: Beslöt styrelsen ansöka om inträde i Svenska Ishockeyförbundet.

           - (1/11) §3: Beslöt styrelsen att anmäla ett lag i ishockeyns Gästrikeserie.

 

1940   - Deltagandet i DM för juniorer, får avsluta klubbens bandyverksamhet. GGIK

               deltar säsongen 1939/40 i den första distriktsserien i ishockey och går också till

               final i DM, där Huge vinner och blir Gästriklands första distriktsmästare i  

               denna sport.

           -   Handbollslaget vinner div II utan förlust. Missar dock i kvalet till allsvenskan.

           -   (14/6): “Beslutades att inköpa änkefru O.A. Mattssons landställe Lindesberg

               för 8000 kr + 150 kr för ved och is. Klubben fick ej köpa detsamma enär vi

               ej är inregistrerad förening. Då förslogs att Oscar Norberg skulle köpa det-

               samma i sitt namn och sedan överlåta köpet på en byggnadsförening som mås-

               te bildas i konsekvens med detta.”

           -   Cykelsektionen har p.g.a. inkallelser ej fullföljt sitt program.

 

 

 1941-1960

 

 

1941   -   Vid årsmötet väljs Gottfrid “Gotte”Lindberg till föreningens ordförande. en

                 befattning som han sedan innehade t.o.m. 1969, d.v.s. 29 år.

           -   (11/5): “Beslöts inköpa en omgång tröjor åt fotbollsjuniorerna till ett pris av

               omkring 6 kr/st. Klädkuponger håller pojkarna själva.”(Det var ju kristid och

               på grund av många inkallelser kunde GGIK ej ställa upp med något seniorlag

               i ishockey säsongen 1941/42. I stället startar föreningen med ett juniorlag i di-

               striktets juniorserie. Detta lag, som inte förlorar någon match på fyra år och

               efter 6 säsonger klättrat ända upp i högsta divisionen).

           -   Cykelverksamheten ligger nere.

           -   Bästa säsongen hittills i föreningens friidrottshistoria. Rune Norberg vann

               Sportarterrängens A-klass och Hilleterrängens juniorklass. Lennart Widell,

               “Jockes” son och “Vickes” lillebror blev juniormästare i längd. GGIK segra-

               de i två triangelmatcher mot GSGF, IFK och mot Skutskär, Huge.

           -   En ny sidenfana har klubben fått av äldre intresserade medlemmar.

 

 

1942   -   Beslöts inköpa en smalfilmapparat till ett pris av 300:- kr. Gotte Lindberg

               handhar apparaten för GGIK:s räkning.

           -   Medlemsantalet i föreningen är 120.

           -   Ett framgångsrikt år för GGIK:s handboll. A, B och juniorlaget vann sina

               serier och A-laget tog sin tredje DM-titel, men klarade ej kvalet till allsvenskan

            -   Stora framgångar för GGIK vid juniormästerskapen i fri idrott - sex segrar,

                fem andraplaceringar, två tredje- och en fjärdeplats. Lennart Widell tog en-

               sam tre mästerskap (100 m, längd och tresteg). Gunnar Lundén vann diskus

               och Arne Löhman häck. Även stafetten gick till GGIK. Lennart Widell blev

               också svensk Godtemplarmästare i längd med 6,86 m.

               GGIK vann även detta år triangelmatcherna mot GSGF, IFK och Huge, Skut-

               skär.

           -   GGIK debuterar som tävlingsarrangör - Godtemplarnas nationella - med fle-

               ra av Sveriges bästa idrottsmän bl.a. Attervall i spjut och Gunder Hägg på

               1500 m. Som startkompisar hade han sådana löparkändisar so Henry Eriks-

               son, GIF och Arne Ahlsén, Åtvidaberg.

 

 

1943   -   Inköpte klubben Oscar Norbergs skrivmaskin för 350:-kr. Den hade han hu-

               vudsakligen använt för arbete åt klubben som dess mångårige kassör (1934-

               1952).

           -   “Ordf. rapporterade att fröken Brita Andersson lovat skriva av samtliga sek-

               tionsböcker och handlingar av värde på maskin.”(14/9)

           -   “Vid Riksidrottsförbundets 40-årsjubileum på Strömvallen var klubben re-

               presenterad av 4 handbolls-, 4 fotbolls- och 4 ishockeyspelare vid defileringen.

               Dessutom spelades en uppvisningsmatch i handboll mellan vårt lag och en

               kombination från stadens klubbar. Resultatet blev en överlägsen seger för de

               våra med 9 - 2”.

           -   Arne Löhman tog ensam hem fyra mästerskap vid junior-DM i fri idrott

               ( 100 m, höjd, häck och tresteg). Georg Brofeldt vann samtidigt spjut.

 

 

1944   - (12/4) 40 kr till “Gotte” för den film han tog vid RM-tävlingarna på skidor i

                Gävle. Filmen skulle tillfalla klubben och konstaterades att den var en värde-

               full tillgång till arkivet.

           -   (7/5) § 8: “ Ordf. Lindberg hade föreslagit att försöka få tidningsurklipp rö-

               rande klubben för de senaste 10 åren. Då Widell redan innehade urklipp för

               åren 41 - 44 skulle det alltså bli frågan om de 6 tidigare åren. Uppdrogs till

               ordf. att efterhöra med GD och AB beträffande kostnader m.m.”

           -   § 15: “8 inträdesansökningar beviljades och godkändes: Bengt Frejd, Lars Sö-

               derblom, Olof Karlsson, Sven-Olof Pettersson, Sture Öberg, Hans Öberg, Hans

               Isaksson och Karl-Erik Westlund.”

           -   (18/6) § 3: “ GD kunde ej tillhandahålla urklipp för den önskade tiden. AB

               kunde för en dryg kostnad.”

           -   Utgavs GGIK-bladet. Ett nytt initiativ. Tyvärr utkom bladet bara till julen

               1944 och julen 1945.

 

 

1945   -   Stora framgångar i ishockey och handboll. Ishockeyjuniorerna har säsongen

               1944/45 spelat både i junior- DM och div III, Hälsingeserien. 5 segrar på 5

               matcher i JDM där man blev mästare för fjärde gången i rad (30-2 i målskill-

               nad). Man vann även i div III och avancerade till div II.

               I handboll vann GGIK klart div II, norra och blev också DM-mästare för tred-

               je gången. Kvalet till allsvenskan förlorades på målskillnad mot Västerås. B-

                laget vann Gestrikeserien också klart.

           -   Gymnastiksektionen rapporterade vid halvårsmötet -45 att höstsäsongen -44

               helt spolierades, därför att flyktingar inkvarterats i Borgarskolans gymnastik-

               sal. Våren 1945 togs nya tag igen sedan flyktingarna rest.

           -   Ett mycket framgångsrikt friidrottsår för GGIK. Lennart Widell var en av de

               allra bästa i landet i sin specialgren längd. Han vann först I 14:s Jubileumstäv-

               lingar med 6,92 m. Sedan passerade han det magiska 7-metersstrecket i Orsa

               och nådde 7,03 m. Så blev han svensk Godtemplarmästare och Norrlandsmäs-

               tare. Vid SM på Stadion blev han tvåa med 7,14, slagen i sista omgången av

               Håkansson med tre cm. Han blev landslagsman i Köpenhamn där han tillsam-

               mans med Håkansson ordnade en dubbelseger mot danskarna med 7,15 m.

               Vid juniormästerskapen i fri idrott blev det tre segrar för GGIK genom

               Uno Assmundsson som vann i spjut och längd och Rune Lundén i diskus.

 

 

1946   -   Jubileumsår - 40-årsfest i Stadshusets festvåning.

           -   GGIK ombildades under året till en SGU- avdelning.

           -   Vår förening arrangerade Godtemplar-RM i orientering. Arrangemangen

               ansågs vara succéartade.

           -   Ishockeylagets första år i div II slutar med en tredje plats med samma poäng

               som ettan och tvåan, men med sämre målskillnad. Får göra en utlandsresa.

               Till Oslo!

 

           -   Klubben har nu 130 medlemmar varav 10 är kvinnor.

           -   Vid DM i fri idrott går fem silvermedaljer till GGIK. Lennart Widell tar fyra

               (100 m , 200 m, längd och tresteg) och hans storebror “Vicke” tar en på 110 m

                 häck.

           -   GGIK arrangerar med framgång IOGT:s riksmästerskap i orientering på

               Norrlandet med mål i Bönan, men de sportsliga framgångarna är blygsamma.

 

 

1947   -   Nu har GGIK ett storlag i ishockey. Vinner sin div II-serie och går upp i högs-

               ta divisionen efter kval, där man bl.a. vann över Leksand med 5-2 efter att

               Hans “Stöveln” Öberg alla våra 5 mål.

               (21/3) § 8: “G.Lindberg fick i uppdrag att till överste Berggren I 14 på lämp-

               ligt sätt framföra klubbens tack för det tillmötesgående han visat i form av

               tjänstledighet för några av våra grabbar i samband med vinterns viktiga is-

                hockeymatcher.”

           -   Handbollslaget blir trea i div II, men vinner både inomhus-DM och det inof-

               ficiella utomhus-DM-et (i vissa matcher deltar ishockeystjärnorna Hans Isaks-

               son och Stöveln Öberg).

          -   (11/4) § 6: “ Meddelade J.Widell att han samtalat med major Lidén ang. an-

               ordnande av ishockeybana på Borgarskolans fotbollsplan. Ansåg Lidén att

               GGIK skulle göra rektor Karsberg ett förslag om sådan samt i så fall ställa

               den till skolans förfogande på dagarna.”

           -   En tydlig nedgång i intresset för den fria idrotten inom föreningen kan märkas

               men de tre deltagarna från GGIK i DM erövrar i alla fall var sitt silver. Rune

             Lundén i diskus, Georg Brofeldt i spjut och Ingvar Wadsten i kula.    

           -   (17/9) Positiva besked om anordnande av ishockeybanan på Borgarskolans

               fotbollsplan.

 

1948   -   Handbollslaget fick ej någon hemmaplan för träning säsongen 1947/48. Dess-

               utom var utrymmet för publik för litet för att kunna få någon förtjänst på ent-

               réavgifter. Handbollen blir därför dyr för föreningen och ett utträde ur div II

               och en frivillig nedflyttning till div III säsongen 48/49 blir beslutad.

           -   Invaldes bl.a. Egon “Svitas” Hillgren och Bertil “Bomben” Carlbaum i före-

               ningen(19/1).

           -   Ishockeylagets första år i högsta serien slutar med en 3:e plats i div I, södra.

           -   Stöveln Öberg gör debut i landslaget i en match mot Canada 14 mars.

           -   Detta var sista säsongen laget spelade sina hemmamatcher på Islandsbanan.

           -   Uppför klubbens medlemmar egen ishockeyanläggning på Borgarskolans

               gård under sommaren och hösten 1948. Invigning sker annandag jul 1948,

               då premiärmotståndarna Södertälje besegrades med 3-0 inför drygt 3000

               premiäråskådare. Kapaciteten var 4000 åskådare. Sargen hade byggts på

               Godtemplarträdgården under Uno Erikssons säkra ledning. Läktare till

               båda långsidorna fick lånas av stadens idrottsplatsstyrelse och på kortsidor-

               na anordnades provisoriska läktare av materiel, som tidigare använts vid

               Gävleutställningen 1946.

           -   Orienterarna börjar synas igen i prislistorna. Olle Johansson-Järledal blev

               bl.a. tvåa i GSGF:s nationella tävling slagen endast med några sekunder av

               segraren, den svenske mästaren Gunnar Hallsten. Nisse Lund blev tvåa i Öd-

               mårdsloppet i Hamrånge.

           -   Intogs bl.a. Karl-Erik Djusberg och Sven Wickman i klubben(1/10).

           -   Startades i föreningens regi en nybörjarkurs i engelska enligt naturmetoden.

               13 medlemmar hade anmält sig.

 

1949   - GGIK segrar i ishockeyns div I norra och tar sitt första senior-DM. SM-slut-

               spelet inställt på grund av förberedelser inför ishockey-VM i Sverige.

               Hela GGIK-laget får representera Sverige vid tre landskamper i Finland.

           -   Handbollslaget vann div III, men avstod från kval till div II. Fick i stället

               göra en tysklandsresa där man enligt tysk press gjorde fin propaganda för

               svensk handboll med 4 segrar och 1 förlust. Laget spelade under namnet

               SGU Gävle, eftersom Svenska Handbollsförbundet förbjöd sina anslutna

               klubbar att idka utbyte med Tyskland. Laget tog GGIK:s 6:e inomhus-DM.

           -   Vid årsmötet diskuterades frågan om Pelarsalongens vara eller inte vara.

               De sista två åren hade arrangemangen gått med förlust. Den nya Folkpar-

               ken hade blivit en för stark konkurrent om de dansande.

           -   Förslag väcktes också om bildandet av en kvinnlig sektion inom klubben.

               Uno Eriksson meddelade att en livlig sådan tidigare funnits, som bl.a. haft

               orientering och skidåkning på programmet. Han talade för attom tid och

               intresse fanns bland medlemmarnas damer, så skulle man inte tveka. “Av

               kvinnor har man stor nytta inom en idrottsklubb.” Styrelsen fick i uppdrag

               att undersöka möjligheterna för bildandet av en sådan sektion.

           - Vid halvårsmötet 6/10 beslutades att någon dans skall icke anordnas i Pe-

               larsalongen längre och till teaterlokal ansågs den heller icke lämplig.

           - (22/9) Gotte Lindberg rapporterar beträffande ishockeylagets nya dräkter,

               att garn har inköpts hos Ferdinand Sjöberg till förmånligt pris samt har en

               stickerska åtagit sig att ha en utrustning om 15 ställ klar på ungefär en må-

               nad. Priset skulle bli 20:kr per ställ.

           - Träningstimmar för ishockeylaget på Stadion under hösten.

 

1950   - GGIK blir 2:a i div I Norra efter Södertälje. Djurgården vinner SM.

           - I DM-finalen i ishockey, som spelades mot Huge i 20-gradig kyla vann GGIK

             sitt andra senior-DM efter 3 timmars spel och flera förlängningar.

           - Vår ishockeybana får egen läktare på ena långsidan och ökar därmed åskå-

             darkapaciteten till 5000.

           - Årshyra till Borgarskolan för ishockeybanan 600 kr exkl. varmvatten.

           - Handbollslaget blir 2:a i div III och tackar åter nej till plats i div II.

           - 110 medlemmar i föreningen.

           - 100 deltagare vid årsfesten. Henry Eriksson prisutdelare. Bl.a. erhöll ishockey-

             spelarna skinnjackor.

           - Sommarhemmets 10-årsjubileum firades med stor sommarfest. Tisdagsdanser-

             na slog deltagarrekord.

           - Friidrottssektionens arbete ligger helt nere.

          - Fin publiksommar för sommarteatern i Godtemplarträdgården.

           - “Svenne Berka” besökte klubben och berättade om hur träningsprogram skall

             läggas upp och gav också råd om taktik i ishockeyspelet.

           - Fotbollslaget slutade på en 8:e plats i Gästrikeserien klass I (div 5).Nedflyttning.

           - Ishockeysektionen hyr rum på Islandsgatan för biljardspel (100 kr/år).

           - Glädjande aktivitet bland klubbens ungdomsorienterare.

 

1951   - Ishockeylaget blir 3:a i div I Norra. Gör en 15-dagars turne i Tyskland.

           - Handbollslaget blir 4:a av 6 lag i div III Gästrikland och tar DM-brons.

           - Till 27 medlemmar som varit med i klubben i ca 25 år utdelas porslinstallrikar

               med klubbens märke och minnestext.

           - Fotbollslaget 6:a av 8 lag i Gästrikeserien klass II (div 6).

           - Sista sommaren i Godtemplarträdgården. Den sista uppsättningen “Glada

             änkan på Söder” drog 30 utsålda hus med ca 600 personer/föreställning.

             Den stora “saneringen” av bebyggelsen av Söder var förestående.

             Klubben river sina byggnader och fraktar virket till Lindesberg för att använ-

             das till dansbana. Stolar och bord säljes.

           - Klubbens friidrott ligger helt nere.  

           - “Brand-Johan”, Södertäljes legendariske målvakt, gästar klubbens samkväm

             på Strömdalen, där han kåserar om sina idrottsresor i Europa.

           - Entréavgifterna på GGIK-banan beslutas vara 2:50 kr säsongen 51/52. Skol-

             ungdom och militärer 1:25 kr.

 

 

1952   - Ishockeylaget vann div I Norra. Seriefinalen mot Hammarby lockade hela

             5327 åskådare till GGIK-banan på Borgarskolan. SM-slutspelet inställdes

             p.g.a. förberedelser inför vinter-OS i Oslo. “Stöveln” deltog i det Tre Kronor,

             som tog OS-brons. Därmed erövrade han även ett VM-brons och ett EM-guld.

           - Handbollslaget blir 2:a i div III på samma poäng som segraren efter en lycko-

             sam föryngring.

           - Vid årsmötet 4/4 lämnar en av klubbens största trotjänare, Johan “Jocke” Wi-

             dell, styrelsen som han tillhört i 38 år!!! Av dessa har han varit sekreterare i

             20 år. Han avtackades av ordf., som slutade med att utnämna “Jocke” till klub-

             bens första hedersledamot.

         -   Den 30/4 avlider Oscar Norberg, som varit klubbens kassör i 19 år sedan 1934.

             I yngre år var Oscar aktiv orienterare, ledare för handbollslaget och den störste

             tillskyndaren av ett sommarhem för klubben.

         -   Friluftsteatern får hålla till på Strömdalen och I 14:s musikpaviljong i Rege-

              mentsparken, sedan Godtemplarträdgården nu ej längre finns. GGIK har ej

             heller längre något “ansvar” för denna verksamhet, som hålls vid liv av Putte

             Gotthold.

         -   Fotbollens A-lag blir 6:a i Gästrikeserien klass II (div 6) av 9 lag. Klubben har

             nu inget reservlag eller juniorlag.

         -   Klubbens orienteringsjuniorer är framgångsrika. Seger i JDM-budkaveln. Mäs-

             tarlaget bestod av Per Lindén, Jan Grauers och Ingemar Nylund och de två sist-

               nämnda representerade också detta år Gästrikland.

 

 

1953 -   Ishockeylaget blir 3:a i div I Norra.och tar sitt 3:e senior-DM efter finalseger

             mot Hofors med 9-2. “Stöveln” och “Isak” deltar i det Tre Kronor, som vid

             VM-turneringen i Zürich/Basel blir världsmästare för första gången och sam-

             tidigt europamästare för sjunde gången.    

         - Dåliga planförhållanden samt svårigheter att anpassa sig till den nya försöks-

             verksamheten med s.k. zonspel, gör att GGIK:s handbollslag slutar 6:a i serien

             av 8 lag. Reservlaget blir sist i div IV och klubben saknar juniorlag. Något mås-

             te göras för att få fart på klubbens handboll.

         - Vid årsmötet diskuterades ett eventuellt inköp av tomtmark för en egen perma-

             nent ishockeyanläggning. Klubbens fyra läktare och sarg måste efter varje sä-

             song bortforslas från platsen på Borgarskolans fotbollsplan och sedan uppmon-

            teras igen inför nästa säsong, vilket var både slitsamt och kostsamt. Dessutom

             hade en tillbyggnad för skolans del på banans plats börjat diskuteras.

         - Fotbollssäsongen 1952/53 slutade med en 4:e plats för GGIK:s representations-

             lag. Svårigheter att få ihop fullt lag inför säsongen 1953/54 gjorde att klubben

             inte anmälde något lag, utan lämnade seriesystemet.

         - Klubbens friidrottsverksamhet låg i likhet med de två föregående säsongerna

            helt nere, men orienterarna har en fin säsong. Bl.a. blir Ingvar Pettersson klub-

             bens första distriktsmästare i nattorientering i mycket hård konkurrens. Junio-

             rerna tar dessutom en fin andraplats i JDM-budkaveln en prestation litet utöver

             det vanliga om man tar i betraktande att Per Lindén och Jan Grauers tog stu-

             denten samma dag och sedan reste direkt till tävlingarna.

 

 

1954 - Ishockeylaget ångar på. Vinner div I norra säsongen 53/54. I SM-finalspelet mot

             Djurgården förlorade GGIK borta och spelade oavgjort hemma inför 5069 beta-

             lande på “Godisbanan”. Så det blev bara silver. 5 man återstod från det “legen-

             dariska” juniorlaget nämligen Hans Isaksson, Carlgustaf Gustafsson, Kurt Ce-

             derwall (f.d. Larssson), Lasse Söderblom och Hans “Stöveln” Öberg. Man hade

             nu också fått en konditions-och styrketränare i Ale Thalén. Någon egentlig is-

             hockeytränare hade klubben ännu inte skaffat sig. Ale leder gymnastik 2 tim

             mar i veckan för klubbens medlemmar.

         - Handbollslaget slutar 6:a av 7 lag i div III.

         - Vid årsmötet beslutade man att ta upp tennis på klubbens program och i som-

          marens utomhusspel deltog 12 man i klubbmästerskapet. Vår förste klubbmäs-

           blev där Reinhold Sundell. Till inomhussäsongen anmälde sig 10 man och Bir-

           Lindbom blev vår förste inomhusmästare.

         - Kaférörelsen på Lindesbergs sommarhem överläts till familjen Erik Olsson, som

           fick disponera stora köket samt ett rum för egen räkning.

         - Fotbollen gjorde comeback till säsongen 54/55 efter ett års vila. Några spelarre-

           surser till något reservlag eller juniorlag fanns det däremot inte.

         - Orienterarna är fortfarande framgångsrika. 3-mannalaget Birger Lindbom,

           Bengt Hall och Henry Åsenlund blir lagsegrare vid IOGT-RM i Stockholm och

           GGIK vinner distriktets div III för att nämna några av orienterarframgångarna.

         - I november belönas “Stöveln” med Arbetarbladets guldmedalj för “Årets största

           idrottsbragd”.

 

 

 

1955 - Ishockeylaget blir 2:a i div I norra endast en poäng efter Hammarby. Sedan

            gör laget en resa till Tjeckoslovakien med spel i fyra matcher mot kvalificerat

             motstånd bl.a. tjeckiska ungdomslandslaget.

         - Planer på en ny egen ishockeybana diskuteras livligt. Ett nytt förslag i stället

             för det tidigare vid Nynäsgården dök upp nämligen på mark invid Fjärran

             höjder.

         - Gävle stad erbjöd ungdomsrådet att ta hand om Nynäsgården, men det var

             i stället IOGT och NTO som nappade på erbjudandet om dispositionsrätt

             till gården i 25 år. Nykterhetsorganisationerna planerar att förvandla gården

             till ungdomsgård för sina ungdomar.

         - Handbollslaget blir 3:a i div III. Klubben har nu också ett yngre juniorlag och

             ett ungdomslag.

         - Fotbollslaget blir i sin omstart säsongen 54/55 6:a i Gästrikeserien klassII (div 6)

         - I orientering har vår klubb fortfarande framgångar och våra skidlöpare börjar

             åter dyka upp i distriktets prislistor.Våra ungdomar blir bl.a. 2:a i lagtävlingen

             på 10 km vid junior-DM och Kalle Bergman blir god 2:a i oldboysklassen.

 

 

1956 - Den sista säsongen på “Borgisbanan”, 55/56, blir ishockeylaget 4:a i div I norra.

             Tar sedan sitt 4:e senior- DM efter finalspel mot Brynäs.

          - Handbollslaget har det besvärligt. Tränings-och matchförhållanden svåra. I 14:s

             gymnastiksal måste ibland användas som hemmaplan. Laget placerar sig 4:a av

             5 lag i div III.

         - Ny dansbana byggs på Sommarhemmet för 3000 kr, men sommarvädret inbju-

             der inte till dans.

         - Sommaren -56 försvinner Lasse Söderblom, Kurt Cederwall, Bertil “Bomben”

             Carlbaum och Hans Ekberg till Sandvikens IF. Karl-Erik Djusberg återvände

             till Ludvika och Gunnar “Kulan” Söderblom blev Brynäsare. Denna åderlåtning

             för ishockeylaget kompenserades med att Gert Blomé och Gösta Westerlund

             kom till oss från Brynäs och Perra Härdin och Stig Nilsson från Söderhamn. Så

             var också lillbrorsan Carl-Göran “Lillstöveln” Öberg nu mogen för spel i högre

             sammanhang.

         - Juniorsektionen startar ungdomsledarkurser med stor anslutning.

         - Den 18 november invigs nya Isstadion på Nynäs IP med en match mellan Tre

             Kronor och ett förstärkt GGIK. GGIK vann med 5-2 inför 7510 åskådare. Pre-

             miärskytt var Gösta Westerlund.

         - GGIK-banan på Borgarskolans gård används nu för träning, juniorverksamhet,

             Stjärnserier (300 deltagare) samt uthyrning till korphockeybockey. Läktarna

             biljettkurerna och matchuret skall säljas.

         - Entrépriserna till div I - matcher fastställs till 4:-kr (finalmatcher 5:-kr).

         - Klubben har nu 235 medlemmar varav 144 seniorer.

 

 

1957 - SM-GULD! Fredagen den 22 mars spelades den direkt avgörande matchen om

             hockeyguldet mellan Djurgården och GGIK på Johanneshov inför rekordpubli-

            ken 18020 personer. GGIK vann med 3-2 och blev därmed första lag utanför

             stockholmsområdet som vunnit SM. Medaljer och övriga priser delades ut på is-

             stadion två dagar senare efter den betydelselösa slutspelsmatchen mot Södertälje

             Stöveln erhöll också Guldpucken, som utdelas till slutspelets bäste spelare.

         - Sedan blir våra spelare Stöveln och Valter Åhlén världsmästare i Moskva och

             naturligtvis också samtidigt europamästare. För Stöveln innebar detta det 2:a

             VM-guldet och det 3:e EM-guldet.

         - 5 spelare fick representera Sverige i Tre Kronor under säsongen: Stöveln (23

             matcher), Valter (12), Gösta Westerlund (8), Gert Blomé (6) och Runar Söder-

            ström (4).

         - GGIK tog av bara farten sitt 5:e senior-DM i ishockey i finalen mot Brynäs.

         - För handbollslaget gick det inte så bra. Det slutade sist i div III. Urusla tränings-

             förhållanden.

         - Fotbollslaget blir säsongen 56/57 åter 5:a av 9 lag i Gästrikeserien klass II .

         - Klartecken för GGIK att få förlägga ishockeyrinken intill Nynäsgården. Tills-

             vidare under säsongen 57/58 flyttas sargen till Strömvallens kastplan och upp-

            monteras av I 14, som får disponera banan tisd. och torsd.kvällar. Uthyres även

             för korphockeybockey.            

         - Samtliga läktare + matchuret såldes till olika klubbar för tillsammans 17 100 kr.

             Dessa pengar skulle användas till en klubblokal, som planerades att uppföras in-

             till den ishockeybana, som skulle få förläggas intill Nynäsgården.

         - Sommarhemmets huvudbyggnad målades utvändigt och bryggan reparerades.

             Tisdagsdanserna under sommaren - 57 besöktes av ca 5800 personer.

         - Med anslag från Gävle stad, 70 000 kr, nykterhetsorganisationerna, 72 000 kr

             och allmänna arvsfonden, 60 000 kr startar en omfattande renovering och om-

             byggnad av Nynäsgården till ungdomsgård för stadens godtemplarungdomar.

             GGIK, tillhörande avd. 567 av SGU, får disponera ett klubbrum för sin prissam-

             ling och för sammanträden.

         - De nyblivna svenska mästarna får som belöning göra en turné till Schweiz och

             Italien i oktober/november. 

         - Inför säsongen 57/58 har “Nilas” Brundin och “Perra” Härdin lämnat svenska

             mästarna. Nilas till Husqvarna och Perra tillbaka till Söderhamn. I stället fick

             GGIK den nyblivne världsmästaren Hasse Eriksson från Brynäs och Lasse Sö-

             derhäll från AIK.

         - Årsavgiften höjs för de 264 medlemmarna till 10 kr för seniorerna (166 st) och

             5 kr för juniorerna (98 st).

 

 

1958 - Ishockeylaget nu 2:a i div I norra och “bara” 4:a i SM-slutspelet, som Djurgår-

             den vann. GGIK segrade i alla fall i jul-och nyårsturneringen Ahearne Cup och

             vann också sin 6:e DM-titel i final mot Brynäs.

         - 4 GGIK-spelare deltar i Tre kronors VM-lag i Oslo nämligen Gert Blomé, Gösta

             Westerlund, Storstöveln och Lillstöveln. De får VM-brons och EM-silver.

         - Handbollslaget blir 5:a i div III av 7 lag och har ej resurser till reserv-eller juni-

             orlag. Fråga om handbollens vara eller inte vara diskuterades ett flertal gånger.

             Ingen träning fick längre ske i Borgarskolans gymnastikhall p.g.a skadegörelse.

         - Ett prisskåp för vår prissamling på Nynäsgården inköptes för 1600 kr.

         - Två baracker inköptes av Korsnäs AB för vardera 3000 kr. Efter nermontering

             och transport till Nynäsgården började klubbens medlemmar att med utnyttjan-

             de av dessa baracker bygga den egna klubbstugan i anslutning till vår ishockey-

             sarg som nu flyttades från den tillfälliga placeringen på Strömvallens kastplan.

         - Som invigningsgåva till Nynäsgården från vår klubb inköptes en elektrisk vägg-

             klocka för hela 100 kronor.

         - Hasse Eriksson får Gevaliaklockan, ett vandringspris för bästa prestation vid

             säsongens hemmamatcher.

           - Fotbollslaget vinner sin serie och flyttas upp i Gästrikeserien klassI (div 5).

             1958 förlängdes serien på så vis att lagen spelade tre matcher mot varandra.

             Säsongen 57/58 slutade därför på hösten -58, för att de svenska fotbollsserierna

             i fortsättningen skulle kunna spelas vår - höst.

           - Handbollslaget drog sig ur spel i div III inför säsongen 58/59. Klubben startade

             endast med ett lag i reservlagsserien som endast omfattade 4 lag. Träning kunde

             nu ske i den nybyggda Praktiska realskolans gymnastikhall.

           - Beslutades att Carlgustaf Gustafsson tillsvidare skulle fungera som lagledare

             för ishockeyns A-lag, såvida han inte behövdes som spelare.

           - Inför säsongen 58/59 hade Valter Åhlén flyktat till Hammarby och Hans Isaks-

             son beslutat varva ner i Hemsta. Sven Wickman slutade helt med ishockey. Ny

             målvakt fick vi från Hofors nämligen Heimo Klockare. Våra egna produkter

             “Kalven” Hansson och Clarence Carlsson var nu också mogna för spel i A-laget.

 

 

1959   - GGIK 2:a i div I norra. Under denna säsong 58/59 fick gävleborna uppleva den

             där omtalade matchen mot Skellefteå, då GGIK låg under efter första perioden

             med 1-5 och alla chanser för en slutspelsplats verkade spolierade. Men efter en

             sagolik andra period med 5-0 för GGIK var ordningen återställd och GGIK

             kunde sedan vinna med 8-6.

             I GGIK:s hemmamatch mot Djurgården i slutspelet slogs publikrekordet på Is-

             stadion. 8216 såg matchen och GGIK blev liksom tidigare säsonger landets mest

             publikdragande ishockeylag (genomsnittligt 4255 hemma och 4127 borta).

           - Efter att ha erövrat det 7:e DM-et fick ishockeylaget göra en 10-dagars turne

             till Schweiz och Italien med lyckat resultat.

           - Vad kostade det att få Heimo Klockare att komma till GGIK? - Jo, GGIK fick

             spela en match i Hofors med garanterad nettoinkomst för Hofors på 1500 kr.

             Vidare fick GGIK ge Hofors ishockeymateriel för 500 kr och dessutom skulle

             Hofors få disponera två av GGIK:s träningstimmar på Isstadion under GGIK:s

             Schweiz/Italienresa. Sund och elegant transferlösning!

           - GGIK:s årsmöte den 24/4 kunde hållas för första gången på Nynäsgården.

           - Vid styrelsemöte den 8 juni diskuterades frågan om handboll för flickor. En

             kommitté med bl.a Viktor “Vicke” Widell utsågs att påbörja arbetet med denna

             verksamhet. Och det gick undan. Med “Vicke” som tränare satte man genast i-

             gång . Redan denna första sommar deltog ett lag i en nybörjarserie för flickor.

             En resa till Bosön anordnades också för flickorna och 2 lag kunde sedan anmä-

             las till distriktets två inomhusserier säsongen 1959/60.

           - Eftersom GGIK fick flera goda nyförvärv till handbollslaget, beslutade man gö-

             ra comeback i div III säsongen 1959/60 efter ett års bortavaro. Några serier för

             juniorer eller pojklagsspelare fanns ej i distriktet.

           - Ungdomssektionens verksamhet har fått fart. 170 smågrabbar sysselsätts med

             främst fotboll, ishockey och fri idrott. Bo Rune tar JDM i längd.

           - Reklam på ishockeyns klubbdräkter tilläts fr.om. detta år. Ahlgrens kom med

             det högsta anbudet för reklam på våra dräkter,7000 kr + 2000 kr vid eventuellt

             slutspel.

          - Den 6 september kl. 15.00 sker invigning av vår nya klubbstuga. Invigningstalet

             hölls av Riksidrottsförbundets direktör Torsten Wiklund. Korven Larssons or-

             kester muciserade, våra handbollsflickor uppvisningsspelade, fotbollsmatch

             spelades mellan de två yngsta pojklagen och kaffe med dopp serverades i Nynäs-

             gården.

           - Under sommaren dräneras ishockeybanan.

           - Nu utgår också statsbidrag för fritidsgrupper för första gången.

           - Klubben erhåller 3000 kr från RIF till klubbhusbygget och 2000 kr för is-

             hockeybanan.

           - Fotbollslaget blir 4:a i Gästrikeserien klassI (div 5).

 

 

1960   - GGIK vinner div I norra och är i SM-slutspel för 4:e året i rad. Detta vann

             Djurgården och GGIK blev “bara” 4:a. Mellan serien och slutspelet gjorde

             laget en utlandsturné till Schweiz och Italien där laget vann alla sina matcher.

             För 5:e året i följd och 8:e gången sammanlagt vann GGIK senior-DM. Final-

             motståndarna Strömsbro IF, som också spelade i div I norra, besegrades med

             15-2 och 8-1 !

           - GGIK-are i landslaget under säsongen 59/60 var “Lill-Stöveln” 23 gånger och

             Gert Blomé 10 gånger.

           - Notabelt också att TV-pucken startar denna säsong.

           - Herrarnas handbollslag blir efter omstarten 4:a i div III och ett 30-tal flickor

             är nu aktiva inom klubbens damhandboll och har deltagit för första säsongen

             med två lag i inomhusspel. Placeringarna denna första gång blev naturligtvis

             blygsamma.

           - Skid-och orienteringssektionens vara eller inte vara diskuterades. Man beslöt

             ändå välja sektion för dessa idrotter trots att intresset varit dåligt de senaste

             åren.

           - Den nya klubbstugan är nu den naturliga samlingsplatsen för våra aktiva med-

             lemmar och utnyttjas nästan alla dagar i veckan.

           - Ungdomsarbetet tar ytterligare fart. Bengt Modigh får klubben att ta upp fri

             idrott på programmet igen, då önskemål om detta kommit från flera ungdomar.

             Starten för den nya sektionen sker med anmälan till “Bomhus runt”. Så start i

             friidrottsserien klass II, där GGIK segrade utan någon förlust och blev uppflyt-

             tade till Gästrikeserien klass I, där övriga lag var Gefle IF, Sandvikens GK, IK

             Huge och GSGF (Sportarna). GGIK deltog detta år också i Godtemplar-RM i

             Östersund och Godtemplar-DM på Strömvallen i båda fallen med framstående

             resultat. GGIK var naturligtvis arrangör för Godtemplar-DM-et.

           - Sommaren 1960 tar sig damhandbollslaget till DM-final mot KIKS utomhus.

             I semifinalen besegrades Skade med 8-7, men i finalen vann KIKS. I utomhus-

             serien blir vårt lag 2:a efter KIKS.

           - Den vädermässigt dåliga sommaren gör att Sommarhemmet får besvär med

             att få ekonomin att gå ihop.

           - Fotbollslaget placerar sig 8:a i Gästrikeserien klass I och nu har GGIK också

             två pojklag igång, som deltar i distriktsförbundets pojkserier. Lag 2 leddes av

             unge Curt Larsson.

         - Inför säsongen 1960/61 hade GGIK:s A-lag i ishockey förlorat Runar Söder-

             ström och Egon “Svitas” Hillgren till Norrköping och “Lill-Stöveln” Öberg till

             Djurgården. Carlgustaf Gustafsson hade dessutom helt övergått till lagledar-

             jobbet. Några fina nytillskott fick vi alla fall:Hasse Westberg, Karl-Åke Sjögren,

             Hasse Sjöberg, Leif “Lill-Huge” Ericsson, Hans-Erik Fernström, målvakten

             Lasse Andersson och Bertil Hasselqvist.

         - GGIK hade nu också 1 juniorlag och 3 pojklag igång i ishockey. I pojklag 1 spe-

             lade bland andra Tommy Sandlin och Kjell Damberg. För pojklag 2 och 3 an-

             svarade unge Curt Larsson! 34 lag deltog i klubbens Stjärnserier vilket lovade

             gott inför framtiden.

 

 

 

1961-1990

 

 

 

1961 - Nu missar GGIK ishockeyns slutspel eftersom man “bara” blir 4:a i div I norra.

             Det 9:e senior-DM-et tar man i alla fall. Det blir det 6:e DM-et i rad och final-

             motståndare var som de tre föregående säsongerna Strömsbro IF.

             GGIK-spelare i Tre Kronor denna säsong: Gert Blomé 23 gånger och Heimo

             Klockare 2 gånger.

         - Herrhandbollslaget blir 4:a i div III och nu har GGIK också ett juniorlag på

             fötter.

         - Det tar sig raskt för damhandbollslaget. I den Högre serien inomhus (div 3) blir

             GGIK 3:a efter Skade och SHK. I DM-finalen inomhus var våra flickor nära att

             vinna mot Skade (4-5).

         - Söndagen den 11 juni firade klubbens sina 55 år. 100 medlemmar medverkade

             hela dagen. Fotboll på Strömvallen med 4 matcher, handbollsspelare och fri-

             idrottare visade också upp sig och till slut framträdde tennisspelarna. På kvällen

             samkväm på Nynäsgården, där Glokar Well kåserade och förrättade prisutdel-

             ning.

         - GGIK har nu 270 medlemmar varav 30 kvinnliga. 60 fritidsgrupper placerar oss

             främst bland stadens idrottsföreningar.

         - Stöveln Öberg blir klubbens spelande fotbollstränare i det div III-lag, som till

             största delen består av spelare från klubbens A-lag i ishockey kompletterat med

             ett par handbollsspelare.

          - Åter en framgångsrik friidrottssäsong med bl.a. triumf mot GIF i friidrottsse-

             rien. Bo Rune, Jan Röde och “Spjut-Åke” Nilsson är framträdande ungdomar.

         - Bedrövligt sommarväder gör att 5 av 10 sommardanser på Lindesberg måste

             inställas. Under de övriga danserna är det också regn.

         - Inför säsongen 61/62 åker ishockey-A-laget på turné i Finland. Hasse Eriksson

             och Hasse Sjöberg har gått till Brynäs. Gert Blomé, “Lill-Huge”Eriksson och

           Clarence Carlsson har också lämnat GGIK. Några juniorer fick pröva på spel

             i seniorlaget bl.a. Tommy Sandlin, “Knubben”Damberg och Inge Törnlund.

 

1962 - Vårt stolta hockeylag placerar sig 6:a av de åtta lagen i div I norra, vilket inne-

             bär spel i den s.k. nedflyttningsserien tillsammans med bl.a. Brynäs och Ströms-

             bro. Dessförinnan får laget åka på en Tjeckoslovakienturné innehållande 6 st

             matcher. Nedflyttningsserien vinns av Brynäs med GGIK på fjärde plats och

             detta innebär att man blir kvar i högsta serien. Detta betraktas i pressen som

             en stor bragd efter alla åderlåtningar. Strömsbro fick respass ur div I, men vin-

             ner i stället äntligen DM.

         - 4 GGIK-ungdomar fick spela i TV-pucken och Inge Törnlund fick dessutom va-

             ra med i pojklandslaget.

         - Herrhandbollslaget blir 7:a i div III. Juniorerna får endast spela vänskaps-

             matcher eftersom inga serier finns för juniorer och pojkar i distriktet. Någon

             matchlokal med publikutrymmen finns fortfarande inte i kommunen. De då-

             liga matchförhållandena gör att klubben inte anmäler något herrlag till serie-

             spel säsongen 62/63.

         - Damhandbollsverksamheten går åt motsatt håll och tar för sig mer och mer i

             seriesystemet. Slutar 2:a i serien på samma poäng som 1:an SHK. I sommarens

             utomhushandboll går det ännu bättre. Vinner serien och DM. 6 flickor får

             spela i landskapslaget.

         - Orienterings -och skidsektionen läggs definitivt ner.

         - Friidrottarna gör åter en fin säsong och blir 2:a i Allserien efter Gefle IF. Ar-

             rangerar också ungdoms-DM i terräng och vinner triangelmatchen mot god-

             templarlagen från Köping och Stockholm.

         - Fotbollslaget tränas av “Stöveln” Öberg och blir 5:a i Gästrikeserien klass I.

             Carlgustaf Gustafsson ställer naturligtvis upp och spelar med laget en regnig

             lördageftermiddag, någon timme efter det att han gift sig. Klubbkänsla!

         - Inför ishockeysäsongen 1962/63 försvinner Gösta Westerlund till Djurgården.

             Hur ska det gå för GGIK ? All expertis anser att det skulle vara ett under om

             laget kan hänga kvar i högsta divisionen ett år till.

 

1963 - Jo, undret skedde! Efter att ha blivit sist i seriespelet klarar sig GGIK kvar med

ett verkligt nödrop i ishockeyns högsta division. Laget var i nedflyttningsseriens
avslutningsmatch mot Morgårdshammar och då endast två minuter återstod
tvungna att göra ett mål till för att hänga kvar. Och vem lyckas med detta, om inte
“Stöveln” Öberg!

         - Hans “Stöveln”erhöll för denna säsong det första exemplaret av det verkligt

             hedersamma priset “Rinkens Riddare”. En mycket värdig vinnare. Sedan han

             började spela ishockey hade han bara blivit utvisad 2 gånger, varav den ena

             gången helt felaktigt.

         - GGIK fick 5 pojkar med i TV-pucklaget och både junior-och pojklagen från

             Godis höll till i toppen av sina serier.

         - Handbollsdamerna som spelat i Gästrike/Dala/Upplandsserien (div II) inom-

             hus, blir där näst sist, men vinner inomhus-DM med 7-5 mot Skade. Sex GGIK-

             flickor fick även denna säsong medverka i Gästrikelaget.

         - Herr-och pojkhandbollen ligger helt nere.

         - GGIK börjar anordna Bingokvällar på Nynäsgården detta år.

         - Åke Nilsson, nu 18 år, sätter nytt distriktsrekord med seniorspjut vid UP-final  

             i Eskilstuna. Kastet mätte 64,33 m. Efter säsongen lämnar Åke vår klubb för att

             pröva lyckan i Turebergs IF.

         - Vid RM för godtemplare i Köping vinner Bo Rune både längd och höjd och Jan

             Röde 100 m.

         - Handbollsdamerna vinner utomhusserien sommaren -63 och tar också DM

             utomhus efter finalvinst mot Skade med 4-2,

         - Det börjar bli trängsel i klubbhuset och på vår ishockeybana. Ungdomssektio-

             nen har 12 lag igång i fotboll och 21 lag i ishockey.      

         - GGIK:s A-lag i fotboll blir 6:a av 10 lag i Gästrikeserien klassI. Juniorlaget blir

             3:a i juniorserien.

         - Inför ishockeysäsongen 1663/64 har A-laget tappat Heimo Klockare, Hans-E.

             Fernström och “Kalven” Hansson. Nyförvärv bl.a. “Lillen”Gustafsson från Bo-

             fors, Curt Edenvik fr. Karlskoga och Kent Björk fr. Hörnefors.

          - Istränare för hockeylaget: Carlgustaf Gustafsson. Fys tränare: “Vicke”Widell.

         - Ishockeyn har utbyte med Canada. Curt Edenvik och Kennet Hillgren åker till

             Toronto Hockey School för en månads hockeystudier.

         - Stig Strand vann samtliga GGIK-tävlingar i tennis. Laget tar 2:a plats i utom-

             husserien.  

 

1964 - Säsongen 63/64 blir GGIK:sista säsong i högsta serien. Laget hamnar sist i serie-

           spelet och måste bli sämst 4:a av de åtta lagen i nedflyttningsserien för att klara

           sig kvar i div I. Det såg lovande ut. Det gällde bara att vinna den sista matchen

           borta mot jumbolaget Öster, som leddes av en gammal GGIK-veteran, Curt Ce-

           derwall. Det borde man klara utan Stöveln, som för första gången på alla år i

           GGIK var borta från någon av lagets matcher. Detta för att spela SM-final i ban-

           dy mot Broberg. Men, ve och fasa, Öster vann med 7-6 denna sorgliga dag den

           15 mars 1964. För Brynäs gick det mycket bättre. Man tog nämligen sitt första

           SM-guld i ishockey.

           Till råga på allt blev Stöveln denna säsong också utvisad för tredje gången i sin

           hockeykarriär, så nu var det lämpligt för honom att sluta med ishockeyn.

           Glädjande för GGIK:s del var att både junior- och pojklag vann sina finalserier.

         - Handbollsflickorna vann distriktsserien i handboll (div III) inomhus och klarade

           sedan kvalet till div II, men beslutade sig senare för att vara kvar i distriktsse-

           rien kommande säsong. Under sommaren vinner laget utomhusserien för tredje

           året i följd.

         - Klubbens hockeyrink får nytt skyddsnät på kortsidorna samt bättre belysning.

        - För andra året i rad jobbar föreningens syklubb med att tillverka artiklar, som

           skall bättra på vår ekonomi vid försäljning på julmarknaden.

         - Fotbollslaget blir 2:a i Gästrikeserien klass I och avancerar därmed till div 4

            Gästrikland. Reservlaget bli 6:a i reservlagsserien och pojklaget vinner sin serie.

         - Lars Sundell var vår bäste friidrottare denna säsong. Rolf Nyqvist blev riksmäs-

           tare i kula i Västerås där också Karl Dybeck blir juniormästare.

       -   På Lindesberg har klubben arrangerat dans 10 tisdagskvällar.

       -   Start detta år för Hockeyskolan för pojkar yngre än 10 år. Nytt är också att ung-

           domssektionen har 3 stjärnserielag i bordtennis (20 delt.) och 3 stjärnserielag i fri

           idrott (30 delt).

       -   Förutom A-laget, som nu får “harva” i div II, har GGIK:s ishockey även 2 juni-

             orlag, 5 pojklag, 4 starcup-lag, 10 februaricup-lag och 15 stjärnseriecuplag.

 

1965 - Denna första säsong i ishockeyns div II efter 17 säsonger i följd i div I placerar

           laget sig 4:a. Sedan går “Lillen” Gustafsson till Brynäs och Kent Björk till Björk-

           löven. Bertil Astby slutar helt med ishockeyn. Lagets medelålder inför säsongen

            1965/66 blir därmed så låg som 19 år.

         - Damhandbollslaget blir 4:a inomhus 64/65. Rune Söderblom efterträder Viktor

           Widell som tränare.

         - Den snörika vintern har inneburit stora problem för klubben, som inte haft råd

           med maskinell snöröjning. Behov av egen “vaktmästare” var också stort.

         - Fotbollslaget som avancerat till div IV lyckas inte så bra, utan blir sist och får

           respass tillbaka till Gästrikeserien klass I. Reservlaget blir 4:a i reservlagsserien.

         - Damhandbollslaget blir 3:a i sommarens utomhusserie och förlorar DM-finalen

           mot Skade med ett mål.

         - Klubben har fått ett stort kastarlöfte. Blott 15-årige Jonny Eriksson vinner JDM

           i kula och i ungdoms-DM för pojkar 15-16 år vinner han både kula och diskus.

           GGIK vinner triangelkampen mellan godtemplare från Köping och Stockholm.

           Bo Rune hoppar 6,73 m i längd och Rolf Nyqvist sätter klubbrekord i kula med

           13,83 m.

         - Staden lämnar ett bidrag på 10 000 kr till IOGT/NTO till kostnader för inventa-

           rier i Nynäsgården.

         - I november får ishockeylaget göra en utlandstripp till Östtyskland, där laget blir

           sammansvetsat inför seriestarten 65/66.

         - Fina teckningar av alla lagmedlemmar i hockeylaget av Tommy Sandlins pappa.

         - Damsektionens sygrupp har sytt till julmarknaden på Nynäsgården. En utomor-

           dentlig hjälp.

 

1966 - Hockeylaget placerar sig 4:a i div II. Som belöning ordnas en Mallorcaresa.

           Damhandbollslagets stora spelarförluster gör att laget blir sist i distriksserien

           efter bara en seger.

         - Bingoverksamheten i klubbens regi ökar och ökar. Detta återspeglas i klubbens

           kassarapport. Lotteri-och bingovinst under 1966: ca 26 000 kronor.

         - Föreningens 60-årsjubileum firades på Älvkarleby Turisthotell den 7/5. Klub-

           bens guldmedalj utdelades till Viktor Widell, Carlgustaf Gustafsson, Birger

           Lindbom och Bernt Ekholm.

         - Vid årsmötet avtackades särskilt den avgående styrelseledamoten Birger Lind-

           bom, som varit klubbens kassör i 15 år.

         - Sommarhemmet Lindesberg, som de senaste åren haft dålig besöksfrekvens, sål-

           des till herr Carl Jonsson, Gävle, för 15 500 kronor.

         - Jonny Eriksson 195 cm lång och 95 kg tung vann kula och diskus i både UP-fina-

           len, Junior-DM och Ungdoms-DM.. Blev också Riksmästare vid godtemplarmäs-

           terskapen för B-pojkar i kula, där Rolf Nyqvist för övrigt vann seniorkulan. Rolf

           tog detta år för alltid Gotte Lidbergs kastpokal efter 3 inteckningar.

         - Damhandbollslagets blir 3:a i utomhusserien och får åter finalstryk av Skade i

           DM med 6-7.

         - Livlig klubbverksamhet: 2-dagarskurs i Harsa för 40 pojkar. 2-dagars studieresa

           till Stockholm för funktionärer och ungdomar där man besökte Bosön. Djurgår-

           dens IF, Sveriges Radio, Tollare Folkhögskola, Lida ungdomsgård och Millesut-

           ställningen, puhh!

         - Fotbollslaget blir sist i Gästrikeserien klass I och degraderas till div 6.

         - Ungdomssektionen har i fotboll 1 juniorlag, 1 pojklag och 150 pojkar i Stjärnse-

           rien. I ishockey har man 1 juniorlag (som vann juniorserien efter 70 träningar

           och över 100 sammankomster , gissa vem som var tränare - Tommy Sandlin!),

           2 pojklag (där lag 1 vann pojkserien och DM, tränare Tore Pettersson) och 14 lag

           i Stjärnserien. 110 pojkar deltar i ishockeyskolan.

         - Julmarknad både på Stortorget och Nynäsgården. Sygruppens alster gav stor

           vinst. Julfest i Hästmuren hölls för ledare med slädparti, julgröt, och julklappar.  

 

1967 - A-laget i ishockey blir 2:a efter Strömsbro i div II.

           Damhandbollslaget blir 2:a i div III efter SHK i inomhus 66/67. Fortfarande lig-

           klubbens herrhandboll nere.

         - Erik Olsson, Sommarhemmets allt i allo avlider.

         - Beslutas att tränare för ishockey-A-laget får kosta högst 5000 kr för säsongen

           67/68 och “trunkman” får högst 500 kr.

         - Birger Asplund berättade idrottsminnen på årsmötet.

         - Klubben får 4500 kr av Gävle stad till sin ishockeybana.

         - Bingon ger föreningen 77 000 kr i tillskott till kassan.

         - Tommy Sandlin får gehör för sitt förslag att klubbmärket av estetiska skäl skall

           göras mindre.

         - Kenneth Lundgren vinner Sportarterrängens B-klass helt otippat. Jonny Eriks-

         - son fortsätter att dominera kastgrenarna. Slår nytt klubbrekord i diskus med

             ett kast på 43,85 m. Vinner också UDM för pojkar A i kula, diskus och slägga.

         - Fotbollslaget har en mindre lyckad säsong, där det ibland var svårt att få ihop

             fullt lag. Laget blir näst sist i div 6 Gästrikland. B-laget blir 6.a i sin serie.

         - Ungdomsverksamheten fortfarande mycket livaktig.

         - Hösten 1967 invigs Gavlerinken, så nu kan gamla “Isstadion” utnyttjas mer för

             GGIK:s ungdomshockey med 1 juniorlag, 5 pojklag, 17 stjärnserielag och 50 del-

             tagare i hockeyskolan.

         - Inför ishockeystarten säsongen 67/68 har A-laget fått nytillskott av spelare bl.a.

             Kjell Helling, Janne Grönberg och Pär Malmström. Kjell Helling blev också ut-

             tagen som målvakt i pojklandslaget.  

 

1968 - Säsongen 67/68 slutar inte bättre än med en 7:e plats av 12 lag i div II för vårt

             A-lag i ishockey.

         - Handbollsdamerna går det bra för. Vinner inomhusserien och tar steget upp i

             div II.

         - Bingospel 79 kvällar med ca 200 deltagare per kväll.

         - Föreningen har 118 fritidsgrupper igång detta år!

         - Åter ett bra friidrottsår för GGIK.” Mr Diskus”, Harald Palmqvist från Sand-

             viken blir GGIK-are. Jonny Eriksson blir dubbel JDM-mästare, vinner ock-

             så UP-finalen i diskus för p 17-18 år och blir uttagen att representera Sverige i

             Hamar. Harald Palmqvist sätter nytt klubbrekord i diskus med 44,86 m.

         - GGIK arrangerar Riksmästerskapen för godtemplare på Strömvallen. Olle An-

             dersson vinner både 800 m och 1500 m och Arne Engström längdhopp. Gunnar

             Lindbom blir 2:a i höjd med 180 cm.

         - Våra friidrottsungdomar fick se friidrottslandskampen Sverige-Frankrike på

             Stadion i samband med klubbmatchen mot Hässelby SK.  

         - Lördagen den 5 oktober 1968 föddes GODISTERRÄNGEN med start och mål

             nedanför slalombacken i Hemlingby. Arbetarbladet var medarrangör och ställ-

             de upp vandringspris. Första segrare i Godisterrängen blev Christer Eriksson

             från GGIK, som vann yngsta klassen 1000 m pojkar C.

         - I Allserien blir GGIK 4:a av 111 deltagande föreningar

         - Båda Gävletidningarna har uppmärksammat GGIK:s livaktiga ungdomsverk-

             samhet.

         - 13/10 uppvaktades Putte Gotthold på 50-årsdagen med klubbvas och blommor.

         - Fotbolls-A-laget blir 6:a i 6:an och fick t.o.m. stryk av B-laget i en tränings-

             match.

         - IOGT och NTO tycker att Nynäsgården har blivit en för tung ekonomisk börda.

             Gävle stads ungdomsberedning var beredd att överta driften och verksamheten.

             Först måste dock en överenskommelse träffas om hur det skall förfaras med de

             drygt 70 000 kr som föreningarna bidrog med vid den gamla herrgårdens reno-

             vering 1957/58.

             Det hade visat sig svårt att få den ideella hjälp, som är nödvändigt för att kunna

             driva gården och dess ungdomsverksamhet. Eftersom gården var öppen för en

             bred ungdomsverksamhet, vissa dagar för helt föreningslös ungdom, hade ned-

             slitningen blivit mycket kostnadskrävande. Inte minst var bristen på en ordent-

             lig vaktmästarbostad besvärande.

         - Spelarflykten stor inför ishockeysäsongen 1968/69. Åderlåtningen på ungdoms-

             ledare var också kännbar. Tommy Sandlin har lämnat GGIK för Brynäs och

             tränare Rolf Andersson har gått till Tierp. Tore Pettersson ny tränare.

 

1969 - “Gotte Lindbergs sista år som ordförande. Föreningen har 647 medlemmar

             varav 567 inom ungdomssektionen.

         - Ishockey-A-laget blir 11:a av 12 lag i div II och får ta klivet ner i div III.

         - Trots att skidsektionen lades ner 1962, finns det GGIK-are, som tävlar i GGIK:s

             namn. Ingvar Karlberg segrar på 10 km i Gävlekorpens seniorklass. Bengt Mo-

             digh segrade i yngre oldboysklassen. Ingvar Karlberg blir 430:e, Bengt Modigh

             512:e och Gotte Lindberg 6228:e man i Vasaloppet.

         - Damhandbollslaget blir sist i div II. Ner i III:an igen.

         - Nynäsgården tillfaller GGIK!Curt Larsson anställs som ungdomsledare

             tiden 1/8 - 31/12 1969. 700 tim à 10 kr/tim. ATP betalas av GGIK. Bengt Larsson

             får 500 kr för städning av Nynäsgården under 1968.

         - Christer Eriksson årets friidrottssensation. 2.01.8 på 800 m. Uttagen till lands-

             lagsläger i Jugoslavien. 14-årige Christer vinner UP-finalen på 1000 m på Stock-

             holms stadion utan ena skon, som blev avtrampad strax efter start.

             GGIK arrangerar 12 olika tävlingar denna säsong bl.a. terräng-DM, UDM i ter-

             räng, stora DM och Godis-spelen.

         - Våra tennisspelare segrar i Gästrikeserien klass II utomhus och går upp i ettan.

         - A-laget i fotboll blir 3:a från slutet i div 6. Pojklag 1 blir 2:a i elitserien för pojk-

             lag. Lag 2 blir också 2:a i sin serie och i Stjärnserien deltar 220 pojkar.

         - Diskuterades att utge en klubbtidning, men det ansågs för dyrt.

         - Bingo spelades 80 ggr och 96 fritidsgrupper sysselsattes under året.

         - Inför ishockeystarten i div III säsongen 69/70 inköptes 100 ishockeyklubbor

           genom ISAB för 17:50 kr/st.

         - A-lagstruppen i ishockey innehåller 9 juniorer och 6 pojklagsspelare. Ungdoms-

            sektionen i ishockey ställer 1 juniorlag och 6 pojklag på skridskorna.

           Dessutom deltar 25 lag i Stjärnserien med drygt 150 småpojkar.

 

1970 - Tidningarnas betyg: GGIK spelade roligaste ishockeyn. Framåt! Laget blev 3:a

             första säsongen i III:an. Populär tränare är Tore Paulsrud. GGIK spelar åter i

             vita tröjor som i fornstora da´r

          - Damhandbollslaget som också spelat i div III, vinner sin serie utan allvarligare

             motstånd. Ny tränare är den gamle handbollsräven Harry Kimhag.

         - Föreningens ekonomi äntligen på plus!

         - Gottfrid “Gotte” Lindberg avgår ur styrelsen vid årsmötet 22/4 efter 29 år som

             ordförande i GGIK. Utnämns naturligtvis till hedersmedlem. Curt Larsson ny

             ordförande. Även Bernt Ekholm avgår efter hela 17 år i styrelsen.

         - Curt “Curre” Larsson anställs som ungdomsinstruktör på heltid fr.o.m . 1 juli

           1970 efter att ha varit halvtidsanställd sedan 1 aug 1969. (Denna tjänst innehar

            Curre än idag i april 2004). Tala om uthållig!

          - Medlemsantalet har ökat till 904 (122 herrar och 18 damer, 722 pojkar och 42

             flickor).

         - 161 fritidsgrupper ( ishockey 60, fotboll 64, fri idrott 18, handboll 19).

         - Bingo ett 80-tal gånger.

         - Deltagande i kurser och läger: 19 gånger.

         - GGIK övertar hockeyskolan på Gavlerinken efter Tigern Johansson ochFritid.

         - Vid årsmötet beslutades att skänka 5000 kr i gåva till SGU, som skulle använ-

             das till hotellbyggnaden i Sälen (SGU hade välvilligt avskrivit ett lån på 30 000

             kronor, som klubben tidigare tecknat). Beslutades dessutom att den “välling-

             klocka”, som suttit på vårt sommarhem Lindesberg, skulle putsas upp och mon-

             teras på lämpligt stativ och sedan skänkas till nämnda hotellbyggnad.

         - En skidsektion inrättas igen eftersom mer än 20 åksugna nu finns i klubben.

         - Detta år ställer GGIK inte upp med vare sig A- eller B-lag i fotboll. Ungdomsfot-

             bollen är däremot livaktig med 1 juniorlag, 6 pojklag och 22 lag i Stjärnserien.

         - Landslagskaptenen i fri idrott, Bo “Skackan” Forssander skriver på för GGIK

             och representerar klubben under sin 2-åriga tingsmeritering i Gävle. Det är bör-

             jan till en ståtlig säsong för våra friidrottare. Bl.a. sätts 10 nya klubbrekord. I

             landskapsmatchen mot Uppland sätter Harald Palmqvist ett nytt diskusrekord

             med 44.86 m.

             Friidrottarna uppträder i ny tävlingsdräkt: vit tröja med röd bård ovh röd byxa

             med vita revärer.

             Tillsammans med IF Skade inleds ett tävlingsutbyte med TUL från Helsingfors

             för pojkar och flickor, som fortsatte i flera år framåt. Efter den första ungdoms-

             kampen som hölls på Britas idrottspark i Helsingfors och slutade oavgjord, var

             var alla på plats på Olympiastadion för att se “Finnkampen”.

         - Nu börjar herrhandbollen vakna upp igen i GGIK. Sedan säsongen 1962/63 har

             den legat helt nere, men hösten 1970 deltar klubben med ett juniorlag i Gävle-

             korpens div II utom tävlan.

         - Samma höst får damhandbollen tillskott i form av ett flicklag, som denna första

             säsong börjar med träningsmatcher.

         - Vintern 1970/71 innebar urusla isförhållanden och många matcher måste instäl

             las. Bl.a. ströks serierna för juniorer och reservlag och vissa pojklagsserier fick

             spelas som enkelserier.

 

1971 - GGIK:s “gladhockey” leder till seger i div III och uppflyttning till div II igen.

         - Damhandbollslaget under Harry Kimhags ledning blir 3:a i II:an. En serieom-

             läggning innebär att div II sedan blir div III fr.o.m säsongen 71//72.

             Flickhandbollen har 40-50 flickor 10-13 år igång på träningarna och två lag har

             bildats.

         - Det juniorlag i herrhandboll, som deltagit i Korpens div II, vann denna serie och

             uppflyttas till “Korpettan”.

         - Vid årsmötet utnämndes Gottfrid “Gotte” Lindberg till klubbens förste heders-

             ordförande. “Gotte” var klubbens ordförande i 29 år. Curt Larsson omvaldes

             till ordförande för 1971.

         - Antalet medlemmar var 962 och antalet fritidsgrupper 138.

         - Herrfotbollen var fortfarande utan A- och B-lag, men ungdomsverksamheten

             blomstrar med 1 juniorlag, 6 pojklag och 23 lag i Stjärnserierna (150 pojkar).

             I fotbollsskolan deltog c:a 60 pojkar.  

         - Bo “Skackan” Forssander var naturligtvis klubbens stora friidrottsnamn. Hans

             svenska mästerskap på 110 m häck , med 13,9 sek, som togs den 25 juli på Sol-

             lentunavallen, innebar klubbens första SM-guld i friidrott och samtidigt Bosses

             nionde på 110 m häck. “Skackan” ledde också vinterträningen inomhus i Borgis

             gymnastiksal.

             GGIK:s friidrottare hade stora framgångar även i övrigt denna säsong. Lars

            Hall och Christer Eriksson vinner sina klasser i ungdoms-DM-terrängen och

             i UDM i fri idrott vinner Christer 1000 m pojkar B och Anders Björklund vin-

             ner 1000 m pojkar C. Harald Palmqvist vinner naturligtvis DM i diskus och i

            allserien för Gästrikland slutar GGIK tvåa efter Högbo GIF.

             Under midsommarveckan hölls den årliga tvekampen mot TUL från Helsing-

             fors med festlig inramning av fanor och musik.

             GGIK:are deltog i 77 friidrottstävlingar denna säsong.

           - Hasse Sjöberg tar över tränarsysslan för A-lagshockeyn efter Tore Pettersson

             inför säsongen 1971/72.

             GGIK:s ishockey har förutom A-lag också B-lag (juniorerna), juniorlag, 6 pojk-

            lag och 20 stjärnserielag. 6 pojkar från GGIK uttogs till TV-pucklaget och 2 st

             fick delta i juniorlandslagsläger (Bengt Hedlund och Christer Falkenström).

           - 20 - 25 skidåkare deltar i barmarksträningen inför en vinter, som blir mycket

             snöfattig.

 

1972   - A-laget i ishockey blir 6:a av 10 lag i div II. Flera spelare hade återvänt till Go-

             dis, bl.a. Janne Grönberg, Kjell Helling och Åke Wallström. Den interna skytte-

             ligan vanns av Per-Arne Bober. B-laget (juniorerna) blir trea i div IV

           - Snöbrist gjorde att flera skidtävlingar inställdes, men vid godtemplar.DM i

             Bergby fick vi tre DM-mästare nämligen Bengt Modigh i yngre oldboys, Jan

             Hall i pojkar C och Ann-Christine Modigh i flickor B. Fyra GGIK-are deltog

             i Vasaloppet däribland “Gotte” Lindberg.

           - Handbollsdamerna blir 2:a i div III. Förlust i DM-finalen mot Skade (6-8).

           - Herrhandbollsjuniorerna, som fått delta i Korpens div I, blir där 3:a och vinner

             sedan Korpcupen efter finalseger mot SJ med 15-13.

           - Seniorfotbollen tas upp igen och Harry Kimhag blir tränare. Laget blir näst

             sist i div 6, men gör många jämna matcher. Juniorerna vann sin serie och gick

             till final i DM-slutspelet, där man förlorade mot Sätra med 1-2.

             GGIK har 2 pojklag i förbundets serier, där pojklag II vinner sin serie. Dess-

             utom 4 lag i knatteserierna, som anordnas av GGIK och Gävle FK. I stjärn-

             serierna spelar 22 lag och för första året startar GGIK:s fotbollsskola. Den får

             mer än 50 deltagande pojkar under 11 år detta startår.

           - Ny ordförande i GGIK för 1972 blir Hans Eriksson och föreningen har 1153

             medlemmar och antalet sammankomster berättigade till lokalt aktivitetsstöd

             har under året varit 5457 !

           - Nynäsgården byggs detta år om för GGIK, vilket innebär att verksamheten kan

             öka. Rummen förändras, gamla fina kakelugnar tas bort och de fina trägolven

             beläggs med novilonmattor. Nu flyttar GGIK in på allvar med kansli och ung-

             domsgårdsverksamhet.

           - Avlidne medlemmen Bertil Källmodins prissamling skänks till föreningen.

           - Åter ett framgångsrikt friidrottsår för GGIK. “Skackan” vinner andra SM-gul-

             det på 110 m häck åt föreningen. Tar dessutom 3 landskampssegrar och får del-

             ta i Münchenolympiaden. GGIK startar löparskola med Åke Malmberg och

             Kenneth Lundgren som ledare. Vid senior-DM erövras 6 guld av GGIK-are. Då

             sätts också två nya distriktsrekord genom Bo Forssander på 110 m häck med

              13,8 sek och vårt stafettlag på 4 x 100 m (Åke Malmberg, Bo Forssander, Claes

             Falkeborn och Torsten Hedbom) med 43, 9 sek. Torsten Hedbom var ett prima

             nyförvärv för klubben detta år. 14 nya klubbrekord noterades denna säsong.

             Godisterrängen flyttades efter 4 år i Hemlingby nu till Åbyvallens IP och ter-

             rängen på Valboåsen. Lagledare för Gästriklands fiidrottslandskapslag mot

             Uppland var vår klubbs Bengt Modigh.

           - Våra strävsamma tennisspelare Stig Strand och Bernt Ekholm tar sig till final

             i DM- dubbel för veteraner utomhus, men får finna sig att “gubbarna” från

             Sandvikens TK tar guldet.  

           - Hösten 1972 gör GGIK “comeback” i handbollens nationella seriesystem med

             ett lag i div IV Dalarna/Gästrikland (8 lag). 8 pojklag i stjärnserien.

1973   - Ishockeyns A-lag blir 3:a i div II efter Hofors och Strömsbro. En eventuell ned-

               läggning av A-lagsverksamheten diskuterades eftersom den började bli alltför

               kostsam. Ungdomshockeyverksamheten omfattar 1 juniorlag, 6 pojklag, stjärn-

               serie med 19 lag och i hockeyskolan deltar 114 pojkar.

           - Damhandbollens A-lag blir 2:a i div III för andra året i följd.

           - Herrhandbollslaget blev i sin “comeback” 2:a i div IV efter Norslund.

           - Trots en miserabel vinter har klubbens skidåkare en lyckosam säsong och blir

               bästa klubb av de fem som har skidor på sitt program. Ett givande skidläger

               hölls i Harsa med Erik Thimper som tränare. I UDM blev Jan Hall individuell

               mästare och GGIK lagmästare. Senioren Ingvar Karlberg segrade i Rönnåslop-

               pet.

            - Vid årsmötet där Hans Eriksson omvaldes som ordförande i GGIK, beslöts att

               lägga ned skidsektionen och skänka våra skiddräkter till den nya specialklub-

               ben för skidor, Skidkamraterna.

           - Försöket att låta de olika sektionerna vara ekonomiskt självstyrande utföll det-

               ta första år till allmän belåtenhet.

           - GGIK startar för första gången med damfotboll. Det unga laget blir sist i sin

               division (IV), men intresset och geisten är det inget fel på.

           - Christer Eriksson är nu GGIK:s främste friidrottare sedan Bo “Skackan”

               Forssander flyttat till Västerås och lämnat klubben. Christer deltog i junior-

               EM och i en ungdomslandskamp mot England. Hans nya klubbrekord på        

               1500 m var 3.48..7 och han vann junior-DM och blev tvåa vid senior-DM på

               800 m. Sture Barsjö tog DM-guld i spjut med 73,28 m. Torsten Hedbom segra-

               de i DM på 100 och 200 m och stafettlaget blev distriktsmästare på 4 x 100 m.

               Claes Falkeborn vann JDM på 100, 200 och 400 m.

               Vid ungdoms-DM erövrades 7 förstapris av GGIK-are.

               Under året arrangerade GGIK DM i terräng för seniorer och juniorer, skol-

              terrängen, tiomannastafett mot VAIF (seger), UP-tävlingar, Allserietävlingar,

               ungdoms-DM, Godisterrängen, klubbmatch mot TUL från Helsingfors och

               serieterräng för löparskolan.                                          

           - A-laget i fotboll, som gör sin andra säsong efter omstarten blir åter näst sist

               av 11 lag i div 6. Träningsintresset är lågt. Nedläggning diskuteras.

               Ungdomsfotbollen är dock livaktig med 6 pojklag, 23 stjärnserielag och 80

               deltagare i fotbollsskolan.

 

1974   - A-laget i ishockey blir 2:a efter Strömsbro i div II säsongen 73/74. Den “då-

               liga vintern gjorde issituationen svår för utomhusspel, men våra juniorer och

             pojklagsspelare kunde ändå genomföra de flesta av planerade matcher. Flera

               av pojklagen innehåller nu namn, som senare kommer att tala om sig i högre

               sammanhang. I pojklag 2 och 3 härjar “Masken”, “Flygis” och Björn Åker-

             blom. I lag 5 hittar vi Per “Lillen” Hedenström och i pojklag 6, som tränas

               av “Masken” ! spelar bl.a. Nicklas Wikegård. Dessa pojkar spelade också i

               stjärnserien.

           - Herrhandbollslaget vann div IV, vilket innebar avancemang till III:an sä-

               songen 74/75.

           - Damhandbollslaget vann div III efter 14 vinster, 2 oavgjorda och två förlus-

               ter. Uppflyttning således till div II. Laget hade på försäsongen -73 också vun-

               nit Alfta-cupen.

 

           -   Till ordförande för 1974 omvaldes Hans Eriksson. 4702 sammankomster be-

               rättigade till lokalt aktivitetsstöd. 1071 medlemmar.

           -   Seniorherrfotbollen nedlagd. Ungdomsverksamheten i fotboll dock mycket liv-

               lig. 6 pojklag, 1 juniorlag, 22 stjärnserielag och 200 deltagare i fotbollsskolan

               i Sätratältet för pojkar under 12 år.    

           -   Inom friidrotten dominerar detta år stafett- och lagsegrar för våra löpare.

               GGIK vann Allserien före GIF och Högbo. Allseriens bästa resultat kom i

               spjut av Sture Barsjö, GGIK, med 77,50m. Eero Kinnaret skriver på för GGIK

               och därmed förstärks vi kraftigt på medeldistans. Eero utses också till vår

               bäste friidrottare 1974. GGIK vinner Gavlestafetten (en ny tävling i samarbete

               med Skidkamraterna och Gefle Dagblad) med start och mål vid Träffen. Vin-

               ner också Majstafetten i Tierp, Stormarknadsstafetten i Valbo, Hemlingbyter-

               rängen för ungdomslag, Godisterrängen, Stora Träffens gatlopp i Sandviken

               och DM-stafetten 4 x 100 m. GGIK erövrar 14 DM -guld från pojkar C till se-

                niorer. Godisspelen arrangerades den 9 juni på Strömvallen för pojkar och

               flickor med 45 olika grenar och med flera segrare från vår klubb.

               Eero Kinnaret fick representera finska juniorlandslaget mot Polen.

           -   Damfotbollslaget överraskar med att bli 3:a av 9 lag detta andra år efter debu-

               ten. Det är sällan färre än 20 flickor på träningarna, vilket lovar gott.

           - Tränaren för ishockeyns A-lag ville ha 3000 kr för isträningen säsongen 74/75.

               A-lagsspelarna ville ha 50 kr i belöning för vunnen match, men ekonomin till-

               lät inga sådana segerpremier.

 

1975   - Ishockeylaget i div 2 placerade sig på 9:e plats av 12 lag. Juniorlaget vann

               sin serie och gick till final i junior-DM, där det dock blev förlust mot Brynäs.

               6 pojklag spelade med blandade framgångar. 150 ungdomar deltog i stjärnse-

               rien och hockeyskolan samlade drygt 160 pojkar.

               Fortfarande diskuteras seniorhockeyns vara eller inte vara. Ekonomin tillät

               inga värvningar eller arvoden.

           - Damhandbollslagets sejour i div II blev kortvarig. Den 10:e platsen av 11 lag

               innebar att laget säsongen 75/76 får spela i III:an igen. I DM-finalen blev det en

               knapp förlust mot Skade med 14-15. B-laget blir 4:a av 9 lag i div IV. Flick-

               lag 1 segrade i flickserien och blev DM-mästare för flicklag. Flicklaget spela-

               de också som Sätraskolans lag och vann skolserien.    

           - Herrhandbollslaget blev sist i div III mellansvenska norra (10 lag) och åker

               således ner i IV:an igen.

           - GGIK vann för andra gången friidrottens allserie. Eero Kinaret utses för and-

               ra året i rad till vår främste friidrottare. Vid junior-EM i Athén sätter han ett

               prydligt klubbrekord på 1500 m med 3,46,0. Andra fina klubbrekord denna

               sommar: Jan Olsson 400 m 49,9, Toni Lindqvist stav 3.90, Pelle Matton höjd-

               hopp 193, Jan Lindqvist (nyförvärv från VAIF) kula 14,30 och femkamp med

               poängen 2943. Vid DM-tävlingarna tog GGIK fyra individuella guld och två

               guld i stafett. Dessutom sju andra- och sex tredjeplaceringar.       

               GGIK stod som arrangör när ungdoms-DM i terräng genomfördes på I 14:s

               terrängbanor. Jan Hall segrade på 1000m pojkar C och Dick Pöllä på 2000 m

               pojkar B. GGIK vann också sensationellt den 2:a Gavlestafetten i stadsdelen

               Sätra före fjolårssegrarna Granberg AIS och Högbo GIF.

           - Damfotbollens A-lag blir denna tredje säsong 5:a av 11 lag i div IV. 2 flick-

             lag startar i stjärnserien för pojkar.

           - Seniorfotbollen för herrar fortfarande vilande. Däremot livlig ungdomsverk-

            samhet med 1 juniorlag , 6 pojklag, 31 stjärnserielag (däribland de två flick-

             lagen) och fotbollsskola.

         - Inför ishockeysäsongen 1975/76 i div 2 sker en sammanslagning med Åbyggeby                  

             IK i ishockey. Ett fint samarbete inleds därmed och det var nog en nödvändig-            

             het eftersom flera spelare lämnat klubben. Janne Grönberg är tränare och Hå-

             kan Selin lagledare.

         - Ersättning för spelare som flyktat till andra klubbar gör att föreningen äntligen

             blir skuldfri.

         - I Nynäsgården bedrivs i föreningens regi håltimmeverksamhet för Nynässko-

             lans elever 17 tim/vecka. Ledare är Carina Lundin.

         - Klubbstugan har renoverats för 14 000 kr med hjälp av en pensionerad snick-

             are, egna insatser och hjälp av föräldrar.

1976 - GGIK/ÅIK blir 8 i div 2 första säsongen efter sammanslagningen.

             Ungdomssektionens ishockeyverksamhet omfattar 1 juniorlag, 1 yngre junior-

             lag, 7 ungdomslag och ca 150 pojkar i stjärnserien + Eva-Lotta Hedenström!  

         - Damhandbollslaget blir 3:a av av 12 lag i div III. B-laget blir 5:a av 8 lag i div IV

             Flicklaget blir 3:a i flickserien. A-laget till förlorar DM-finalen mot Skade.

         - Säsongen 1975/76 blev slutet för GGIK:s herrhandboll. Spelarbrist gjorde att

             “Vicke” Widell, som spelade handboll för klubben redan under mitten av 30-

             talet, måste hoppa in som spelande tränare. Han gjorde för övrigt 4 mål i pre-

             miärmatchen. Efter denna säsong i div IV, där laget hamnade i mitten , lades

             herrhandbollen ner och spelarna rekommenderades att söka sig till GSGF för

             fortsatt handbollsspel.

         - 1 juni 1976 erhöll föreningen en ytterligare ungdomsinstruktör med AMS-medel

         - Åter en storståtlig säsong av våra friidrottare. Vi senior-DM erövrades 5 guld ,

             5 silver och 4 brons. Vid JDM hamnade 9 guld och 9 silver hos GGIK:are. Värst

             där var Jan Olsson med 3 individuella segrar och 2 segrar i stafettlag. Jan utsågs

             inte oväntat till vår bäste friidrottare 1976. I UDM höll sig naturligtvis också

             GGIK framme med 8 guld, 3 silver och 4 brons. Så hoppade Tony Lindqvist

             410 i stav vid junior-SM - nytt distriktsrekord. Lars Hall blev 2:a på 800 m i

             ungdoms-SM och fick dessutom vara med i ungdomslandskampen Finland- Sve-

             rige där han blev 3:a. EeroKinaret vann Lidingöloppet för juniorer med nytt

             banrekord. Eero vann också Goditerrängens huvudklass. Ja, vilken säsong!

             Som belöning kunde friidrottsgänget beskåda Finnkampen i Helsingfors efter

             att ha tävlat för 7:e gången mot den finska föreningen TUL.

         - Damfotbollslaget tar en 4:e plats av de 12 lagen i IV:an. Flicklaget blir 5:a i sin

             serie. Janne Larsson är tränare och lagledare.    

         - Fotbollsjuniorerna med Björn “Biran” Söderberg, Göran “Flygis” Sjöberg, Bo

             “Kossan” Persson , Torbjörn “Tobbe” Lagerman m.fl. börjar ta för sig. Blir

             3:a efter SAIK och Årsunda i juniorserien (12 lag). 2 av de 6 pojklagen vinner

             sina grupper i Puma-Cupen. I Ljusdalscupen mellan Ljusdal, Delsbo och GGIK

             vinner GGIK alla tre grupperna.

 

1977 - A-laget i ishockey gör en fin säsong och blir 2:a i div 2. Janne Grönberg tränare,

             Håkan Selin lagledare.

         - Damhandbollens A-lag blir åter 3:a i div III (12 lag). Förlorar DM-finalen mot

             Skade som vanligt. B-laget blir 4:a i div IV. Flicklaget blir 4:a i flickserien och

             3:a i Handbollens dag.

           - Hans Eriksson avgår som ordförande vid årsmötet den 20/4. Curt Larsson

             vår ungdomsinstruktör, sekreterare och kanslichef får lov att också fungera

             som ordförande under 1977.

           - Medlemsavgiften för 1977 bestämdes till 10 kr för medlemmar under 19 år

             och till 25 kr för övriga. Familj betalar 40 kr.

           - GGIK arrangerade ungdoms-DM i terräng vid Testebovallen och det blev två

             klassegrar genom Jan Hall pojkar B 2000 m och Torbjörn Hägglund pojkar A

             3000 m. GGIK blev DM - mästare i stafett 4x 100m och 4 x 800 m.

             GGIK:s framgångsrike friidrottsledare och spjutkastare Bengt Modigh kunde

             glädja sig åt sonen Jan-Olofs bedrifter. I riksfinalen i Karlstad blev Jan-Olof

             svensk Kalle Anka-mästare i spjut med 53,38.

             Jan Hall blev svensk ungdomsmästare på 800 m i pojkar B och blev dessutom

             2:a på 1500 m. Han blev också DM-mästare i 5 grenar i UDM.

             Vid stafett-SM i Karlstad gjorde GGIK:s lag Christer Eriksson, Jan Hall, Lars

             Hall och Jan Olsson en topptid på 4 x 800 m med 7,38,4. Detta var endast 2 sek

             över det svenska rekord som GIF:s legendariska kvartett Olle Åberg, Gösta

             Bergqvist, Ingvar Bengtsson och Henry Eriksson tidigare satte.

           - Damfotbollens A-lag blev 3:a i div IV och uppflyttades till div III. Flicklaget

             slutade 6:a i flickserien. Träningsläger hölls i Eskilstuna.

           - Fortfarande ingen seniorfotboll inom GGIK, men ungdomsfotbollen rullar på

             med god fart. Juniorlaget blir åter 3:a av 12 lag i juniorserien och 2:a i mellan-

             svenska juniorcupen. 3 av de 6 pojklagen vinner sina serier och i synnerhet

             är Leif “Råttan”Grylins lag 3 framgångsrikt genom att segra i Snögrenstrofén,

             Westiscupen och 70-aden.

           - 38 lag i fotbollens 5 stjärnserier. Serie 5 utgörs av flicklag.

           - Tre nya prisskåp inköps från Tore Petterssons guldsmide. Vår prissamling ökar

             och ökar.

 

 

1978   - GGIK/ÅIK:s A-lag vinner ishockey-II:an, men klarar inte kvalet till div I.

               Ungdomsishockeyn gör en strålande säsong. Juniorerna med “Flygis”, “Kos-

               san” och “Lillen” vinner Gästrike/Dalaserien. A-pojkarna blir 2:a i elitserien

               för A-pojklag och blir också 2:a i DM. B-pojkarna vinner sin serie och även

               slutspelet, Bollnäscupen och Sparbankscupen. I stjärnseriens 4:e div spelar

               en pojke som heter Jonas Jonsson och som öser in mål.

           - Vår damhandboll hade drabbats av stora spelarförluster inför säsongen 77/78.

               Detta förklarar varför A-laget hamnade näst sist av de 11 lagen i divIII-serien.

               Det innebar degradering till div IV. Även flicklagen hade det besvärligt. A-

               flickorna blir sist av 8 lag och C-flickorna 6:a av 8 lag. Dyster säsong!

           - Nils Frölander blir ny ordförande i GGIK 1978.

           - Enligt de sektionsansvariga var detta den bästa friidrottssäsongen hittills i

               klubben trots den enorma åderlåtning på duktiga friidrottare som skett de se-

               naste åren bl.a. Patrik Andersson, Claes Falkeborn, Torsten Hedbom, Mats

               Jonsson, Ola Karlsson, Eero Kinaret, Jan Lindqvist, Tony Lindqvist, Åke                

               Malmberg, Johan Mathson och Pelle Matton.

               DM-stafetterna på 4 x 800m 0ch 4 x 1500 m vanns som vanligt av våra pojkar.

               I Stormarknadsstafetten i Valbo vann GGIK ungdomsklassen. I Gavlestafet-

     tens huvudklass segrade Godis sensationellt före Mälarhöjden med 1 sekund.
    Jan Hall uttogs till ungdomslandskampen mot Finland, där han blev 3:a på

    800 m. Mats Lundblad blev 17 man i Stockholm Marathon och blev ock-
    så bäste gästrike i Lidingöloppet. Roger Alm vann 800 m och blev tvåa på
    Malmberg, Johan Mathson och Pelle Matton.

    1500 m för pojkar B i ungdoms-SM i Göteborg. Christer Eriksson blev tvåa

               i Norrlandsmästerskapen på 800 m med fina tiden 1,51,32.

             - 1978 återupptas seniorfotbollen igen med start i div 6. En andraplacering

               av 12 lag innebär uppflyttning till div 5. Således en lyckad start. Juniorerna

               vann juniorserien (12 lag). De 6 pojklagen fick alla fina placeringar. 3 lag

               vann sina serier och 2 lag blev tvåa.

             - Damfotbollslaget blev 8:a av 11 lag i div III och flicklaget blev 2:a av de 11

               lagen i flickserien.

 

1979     - A-laget i ishockey tar en andraplats efter Hofors i div II med 10 poäng till godo      

till treanBorlänge.Detta innebär kval till div I. Tibro blir dock för svåraeftersom de
vinner i den avgörande tredje matchen. Per “Lillen” Hedenström     pojklagsspelaren,
blir årets rookie. Medelåldern i laget är endast 21,5 år, så pelaren, blir årets rookie.
Medelåldern i laget är endast 21,5 år, så                      framtiden verkar lovande.

          Ungdomshockeyn hade också en framgångsrik säsong. A-pojkarna vann DM.

               B-pojkarnas lag 1 vann elitserien och också slutspelet om Junior Center-cup.

               “Lillen” deltog i pojklandslaget vid fyrnationsturneringen i Helsingfors där

               6 mål kom från “Lillens” klubba.

             - Våren 1979 utkommer nr 1 av GODISBLADET, som planerades att utkomma

               med 4 nr per år. Ola Jansson hade stått för sättning och tryckning

             - Handbollsdamernas A-lag, som mest består av juniorer, blir 6:a i div IV. Har-

               ry Kimhag, som varit lagets tränare i 10 år i följd, slutar efter denna säsong.

               Slutar gör också lagets duktiga målvakt Ulla Persson efter 18 säsonger mellan

               stolparna. Svåra förluster för vår damhandboll. B- och C-flickorna har haft

              en mindre lyckad säsong eftersom båda lagen slutar sist i sina serier. D-flickor-

               na tar dock en tredjeplats i sin serie.

             - Vid årsmötet, där Nils Frölander omvaldes till ordförande, diskuterades bl.a.

              ett förslag till modernisering av klubbens stadgar innehållande bl.a. ett förslag

               om avskaffandet av nykterhetslöftet. Årsmötet var av åsikten att denna punkt

               i stadgarna borde tas bort. Beslut om de eventuella stadgeändringarna skulle

               fattas vid nästa årsmöte.

               Antalet medlemmar i klubben var nu 1280 och antalet sammankomster för det

               lokala aktivitetsstödet var hela 8977.

             - Kansliet upprustades under året med tekniska hjälpmedel bl.a. en kopierings-

               apparat.

             - En uppfyllning och omläggning av vår ishockeybana skedde under 1979. Be-

               lysningen förnyades och ökat antal parkerings kunde fås sedan 16 träd fällts.

               Gävle kommun bidrog med 50000 kr och de egna medlemmarna satte till ca

               350 arbetstimmar.

            - Christer Eriksson blir “året friidrottare”. Han vinner bl.a. DM på 800 moch

                 blir tvåa i Norrlandsmästerskapen på 1500 m. GGIK dominerar distriktets

               stafetter som vanligt. Börjar med att vinna Stormarknadsstafettens ungdoms-

               klass. Vinner sedan huvudklassen i den 6:e Gavlestafetten och blir tvåa i ung-

               domsklassen. GGIK tar också DM-guld på 4 x 800 m och 4 x 1500 m. Jan Hall

               vinner JDM-guld på 800 m och Jan-Olof Modigh vinner spjut på Stockholms

               stadion för 15-16 åringar med nya gästrikerekordet 66,60 m.

             - Herrfotbollens A-lag blir 2:a i div 5. Tommy Karlsson är ny tränare och hem-

               plan är Testebovallen. Fotbollsskolan hålls i Sätras plasttält. Våra -67:or

               vann Örebro-cupen och -63:orna segrade i pojk-DM. I laget ingick bl.a.

               Jonas Sköldberg, Anders Rohlén, Nicklas Wikegård och Per Hedenström

               Leif “Råttan” Grylin som tränare och Kalle “Houlton”Eriksson lagledare.

             - Damfotbollens A-lag blev 4:a av 10 lag i div III. Tränare: Nisse Wickman

               och Åke Hult. B-laget blir 5:a av 6 lag i div V. Det yngre flicklaget vann

               glädjande Köping-cupen om det nyinstiftade priset “Köping- Gustafssons

               minne”. Flicktränare var Ola Jansson och Peter Jensinger. Det äldre flick-

               laget blev 2:a i förbundsserien och Anneli Östlund vann skytteligan med

               14 mål.

             - GGIK , IK Sätra och Strömsbro IF köper tillsammans Bingopalatset vid

               Stortorget.

             - Inför ishockeystarten säsongen 1979/80 tappar A-laget 6 spelare, men fle-

               ra juniorer är mogna att ta steget upp i representationslaget. Årets lag blir

               yngst i serien. Ny tränare blir Göran Karlsson. Janne Grönberg, som i flera

               säsonger tränat laget, tar hand om juniorerna vid sidan om ansvaret för

               Gästriklands TV-pucklag.

 

1980     - GGIK/ÅIK blir 3:a av 12 lag i hockeytvåan. Mikael Lindholm väljs till

               årets rookie och Göran “Flygis” Sjöberg vinner skytteligan. I laget finns ock-

               så bl.a. Niklas Wikegård, Björn “Biran” Söderberg och Per “Lillen” Heden-

               ström. “Lillen” spelar också i juniorlaget, som för första gången deltar i all-

               svenska juniorserien och placerar sig som 4:a av 12 lag, “Lillen” blir dessutom

               juniorlandslagsman och får delta i junior-EM. A-pojkar 1 vinner både sin serie                    

               och DM medan A-pojkar 2 tar hem Godiscupen. Bäste spelare i D-70 lag 1 är

               Jonas Jonsson och i stjärnseriens division 3 födda -71 härjar Andreas Dackell.  

               7 GGIK-are med i Gästriklands TV-pucklag. Stark hockeyverksamhet!          

          -   Vårt A-lag i damhandbollens div IV slutar 5:a av 8 lag och har varit utan trä-

               nare sedan Harry Kimhag slutat. B-laget blir 2:a i slutspelet i sin handbolls-

               grupp, C-flickorna blir 3:a i sin serie och D-flickorna blir 2:a efter Forsbacka

               i sin serie.

           - Årsmötet godkänner förslaget till nya stadgar för GGIK, vilket bl.a. innebär

             att något helnykterhetslöfte ej längre krävs av den, som vill bli medlem i före-

             ningen. Namnet Gävle godtemplares idrottsklubb bibehålls.

           - 1/3 1980 får Curt Larsson på vårt kansli välbehövlig assistans. Då anställs Mika-

             el “Ludde” Lundén som instruktör på heltid. Tidvis har också andra klubbmed-

             lemmar också praktiserat på kansliet som beredskapsarbete.

           - Av registrerade klubbrekord vid 70-talets början har bara 4 överlevt till 80-ta-

             let, nämligen Lennart Widells 715 cm i längd, Jan Rödes 13.89 m i tresteg, Hen-

             ry Norrströms 9.52.6 på 3000 m hinder och Harald Palmqvists 44.86 i diskus.

           - Herrarnas A-lag i fotboll blir 4:a i div IV och B-laget har gått igenom reserv-

             lagsserien grupp A utan förlust. Därmed avancerar laget till div VII. Juniorer-

             na vann också sin serie med 11 poängs försprång och tar dessutom junior-DM.

            De 7 pojklagen har haft växlande framgångar och en tendens till sjunkande  

           deltagande i stjärnserier börjar märkas, vilket är en tendens i alla klubbar.

           - A-laget i damfotboll blir 4:a i div 3 (10 lag). B-laget blir 4:a i reservlagsserien,

             äldre flicklaget 3:a i serien och till final i Köping cup och det yngre flicklaget

             med många nya flickor blir 4:a av 8 lag.

         - Veterantennisspelarna Stig Strand och Bernt Ekholm har som vanligt deltagit

             i Gästrikeserien inom- och utomhus samt i DM. De fick hedrande andraplatser

             i serierna och gick till final i inomhus-DM, där man dock förlorade mot Sandvi-

             ken på Jernvallen.

           - Inför damhandbollssäsongen 1980/81 sker ett samgående med Strömsbro IF för

             A-laget. Tränare blir Kjell Östlund.

           - Åbyggeby har dragit sig ur samarbetet inom A-lagshockeyn med GGIK. En

             stor satsning inför säsongen 1980/81 görs nu. Janne Grönberg blir åter tränare

             för A-laget med Håkan Selin som lagledare. 9 nya kvalificerade spelare har

             knutits till laget, Lasse Källgren, Lasse Jacobsson, Per Hällström, Håkan

             Strandberg och Ulf Jonsson från Brynäs, Tony Jernkrok och Ulf Wennberg

             från Strömsbro, Mikael Jonsson från Hofors och Jan Westberg från Hemsta.

             Nu ska GGIK upp i 1:an!

           - Omklädningsbyggnaden intill vår ishockeybana vid Nynäsgården skadades

             tyvärr av brand hösten 1980 och behovet av större och ändamålsenligare om-

             klädningsbyggnad är av nöden.

 

1981     Ishockey: (Säsongen 80/81) GGIK vann div 2 Västra A med endast en förlust.

             Vann också kvalet till div 1. Janne Grönberg tränare.

             11 lag från A-juniorer till D-knattar har deltagit under säsongen. Dessutom

             har föreningen anordnat Hockeyskola och Stjärnserie.

             Damhandboll: A-laget, som gått samman med Strömsbro, vinner div 4 och går

             upp i div 3. Den nya konstellationen hade träningsläger i Norrlandsporten.

             A-flickorna (2 lag) blev 4:a och 6:a i serien. B-flickorna (2 lag) placerade sig 3:a

             och 4:a. C-flickorna blev i 70-aden.

             Damfotboll: Harry Kimhag tar över tränarsysslan för damfotbollen. Träning

             3 ggr i veckan. A-laget blir 4:a av 10 lag i div 3 och går till semifinal i DM.

             Flicklaget vann alla sina matcher och blir DM-mästare efter att i finalen ha

             slagit Hofors med hela 9-0.

             Herrfotboll: A-laget med nye tränaren Kent Wretman blir 4:a i div 5 endast

             2 poäng från uppflyttning. B-laget blir 5:a i div 7.

             Snögrentrofén i fotboll slår rekord, 89 lag startar. En ökning med 16 lag.

             I Stjärnserien deltar 19 lag. Juniorerna blir 2:a i sin serie efter SIF (10 lag).

             Av ungdomslagen blir P 11-laget (f.-70) DM-mästare efter vinst i Snögren cup.

             P 14 (-67) och P 12 (-69) går till final i slutspelet men lyckas inte vinna.

            GGIK:s 75-årsjubileum firas den 6 maj på Nynäsgården med ett 85-tal deltaga-

             re. En jubileumstallrik à 75 kr hade tagits fram.

             Klubben hade 1397 medlemmar 1981.

            Harry Kimhag utses till Årets ungdomsledare av Gästriklands Idrottsförbund.

             Sista rapporten från föreningens tennissektion. P.g.a. ökade kostnader för plan-

             hyror och avgifter till förbundet, tvingas sektionen upphöra med verksamheten.

             Byggstart för nya omklädningsrum sker under november. Ombyggnaden sker

             som ett kommunalt beredskapsarbete.

 

1982     Ishockey: (Säs. 81/82) A-laget slutade på 9:e plats i div 1 och tvingades till kval-

             spel för att hänga kvar. Det lyckades. Efter säsongen lämnade Janne Grönberg

             över tränarsysslan till Åke Wallström.

             Juniorerna blir 7:a av 10 lag. Många juniorer var tvungna att fylla upp platser

             i A-laget. C-pojkar (-70) vann sin serie, Snögrens-cup och Alfta cup. P -67 vann

             sin serie. Det gjorde också P-71 ,P -72 (bl.a. Andreas Dackell, Daniel Cassel-

             stål och Mikael Lind) och P-73.

             Damhandboll (81/82) Steget från div 4 till div 3 blev för svårt. GGIK/SIF blev

            sist och åkte ur, men serieomläggningen medförde att laget spelar i div 3 även

            kommande säsong. Tränarna slutade efter säsongen och Strömsbro drog sig ur

            samarbetet med GGIK. Dystra besked!

             A-flickorna blev 5:a av 9 lag. B-flickornas 2 lag blev 2:a resp. 5:a av 9 lag.

            Damfotboll: A-laget blev 2:a i div 3 Dalarna/Gästrikland (10 lag). Förlorade i

             DM-finalen mot div 2-laget Strömsbro med 0-2.

             Flicklaget (-66) blev 3:a i sin serie och vann sin klass i Göteborg cup och Kö

             ping cup. En fotbollsskola för flickor för flickor 12 år och yngre startas i klub-

            ben. Harry Kimhag slutar som tränare för A-laget och efterträds av Ulf Skär-

             berg.

             Herrfotboll: A-laget vann div 5 med “gladfotboll” enligt lokalpressen. Tränare

             var Kent Wretman och lagledare Mats Bengtsson. B-laget blev 7:a av 12 lag.

             Denna säsong hade GGIK också ett juniorlag och 10 pojklag i farten. Resultat-

             mässigt bäst lyckades P -67, som i DM-final förlorade efter förlängning.

             Rekord igen för Snögrens Trofén med 111 anmälda lag.

             Fri idrott: GGIK tävlade ej med några seniorer under 1982, men vann ungdoms-

             klassen i Stormarknadsstafetten och Gavlestafetten. Tog guld i DM på 4 x 1500

             meter och silver på 4 x 100 meter. Jan-Olof Modigh kastar 66.30 i spjut.

             I samarbete med IF Skade och Valbo AIF arrangerade GGIK för första gången

            Gävle Marathon. Detta skedde den varma sommardagen den 11 juli 1982. Av de

             174 startande måste 40 bryta p.g.a. värmen. Den förste segraren blev Owe Ols-

             son från Kvarnsveden på tiden 2.34.58. Damklassen vanns av Gun Nygårds,

             Hemlingby på 3.26.28.

            De nya omklädningsrummen i anslutning till GGIK-banan vid Nynäsgården

             blev klara under 1982.

             Mikael “Ludde” Lundén måste efter 3 års anställning sägas upp från vårt kansli

             p.g.a. av klubbens försämrade ekonomi, så nu blev Curt Larsson ensam igen.

 

 

1983   Ishockey (Säs.82/83): GGIK blir sist i div 1 Östra och degraderas till div 2. Flera

           av lagets bästa spelare hade lockats över till andra lag (bl.a. Göran “Flygis”Sjö-

           berg och Ulf Jonsson).

           A-jun (-67) blir 4:a, B-jun (-69) 4:a och B-jun (-70) 3:a i sina serier.

           Ungdomslagen hade en strålande säsong. B-70 lag 1 vann Snögren cup och Spar-

           banken cup i Tierp. C-71 vann serie och DM samt Kockens cup och Alfta cup.

           C-72 vann serie och DM. D-73 vann DM.

           Ingen Stjärnserie men hockeyskola.

           Damhandboll (82/83): A-laget blev 5:a av 8 lag i div 3. A-flickorna 4:a av 8 lag.

           B-flickorna 3:a av 9 lag. Janne Andersson som hoppade in som tränare detta år

           slutar. Ny tränare säsongen 83/84 blir Per Ström.

           Damfotboll: A-laget vinner div 3 Dalarna/Gästrikland (10 lag) och går upp i div 2

           efter kvalspel. Blir 2:a i Bilmacupen inomhus i Ockelbo. B-laget vann div 5 och

           gick efter kvalspel upp i div 4.

            Herrfotboll: A-laget 4:a i div . Ny spelande tränare Kenneth Rohlén. Lagl. Mats

           Bengtsson. B-laget blir 2:a i reservlagsserien.

           Juniorlaget 4:a i Junior-Elit. Harry Kimhag tränare för juniorerna och P 16-la-

           get. 9 ungdomslag varav P 13 (-70) vinner DM (Jonas Jonsson gör 35 mål och To-

           ny Sjöberg 48 mål under säsongen).

             67 lag deltar i Snögren Trofén, där P 11(-72)- laget går till finalspel om DM.

Fri idrott: Arrangerar Godisterrängen, Gavlestafetten och Gävle Marathon.

             I Gavlestafetten blir GGIK:s pojkar 18 år 2:a och likaså blir seniorerna 2:a.

             I UDM tar våra pojkar 18 och 16 år 12 medaljer varav 4 i guld (Anders Bo-

             ström i höjd P18, Mats Liberg i längd P18, Tomas Hedin i spjut P16 och Lars

             Norberg på 400 m P16). I “stora” DM blir det 6 GGIK-guld (stafett 4x100 m,

             höjd, 800 m, 1500 m, 1000 m och 3000 m hinder), 8 silver och 2 brons.

 

S/G-83:s födelse: Sedan GGIK i och med sin sista plats i div 1 säsongen 82/83

             degraderats till div 2, startade ett intensivt arbete mellan ishockeysektionerna

             i GGIK och Strömsbro IF om en sammanslagning av de båda föreningarnas

             A-lags- och juniorlagsverksamhet. Båda föreningarnas styrelser och årsmöten

             var positiva till ett sådant samgående då man ansåg att mycket fanns att vinna

             både sportsligt och ekonomiskt. Detta utmynnade i att en ishockeyklubb bilda-

             des med namnet S/G Hockey 83. A-laget fick överta Strömsbros div 1-plats

             och Tord Lundström och Örjan Persson åtog sig att vara tränare. Börje Mo-

             lander, Håkan Selin och Håkan Andersson blev tränare för juniorlagen.

             Ungdomsverksamheten skulle ligga kvar hos moderföreningarna och när spe-

             larna uppnått junioråldern skulle de slussas över till S/G 83.

             A-lagets premiärmatch spelades mot Mora IK i Gavlerinken den 24 augusti

             (3-3). Seriepremiären skedde den 3 oktober mot Almtuna hemma. Vinst 5-2.

 

1984     Ishockey (83/84): S/G 83:s första säsong i div 1 slutade med 2:a plats och där-

             med var man klar för playoffspel mot Piteå, där det dock blev förlust.

             S/G:s A-juniorer (f.64-65) blev 2:a i den allsvenska juniorserien div 1 och kom

             till den tredje omgången i SM-spelet. De båda B-juniorlagen blev 6:a resp 5:a

             i sina serier.

Mikael Lindholm uttogs till äldre juniorlandslaget, Joakim Persson till yngre ju-

             niorlandslaget och Urban Molander till pojklandslaget.

GGIK:s ungdomsishockey hade en lyckad säsong 83/84. Av de 8 pojklagen blev 2

             lag DM-mästare nämligen P 14 (-70) efter att ha varit i finalspel 3 ggr men miss-

             lyckats och P 11(-73) för andra året i rad. P 13 (-71) vann sin serie, men förlora-

           de i semi i DM-slutspelet. P 12 (-72) vann sin serie men förlorade DM-finalen

             P 12-laget(-72) med bl.a. Mikael Lind, Jonas Stark, Andreas Dackell och Daniel

             Casselstål) gick till 70-adens riksfinalspel i Östersund där man blev 2:a och så-

             ledes Sveriges näst bästa -72:or. En riktig bedrift!

Damhandboll: (83/84) A-laget blev 4:a av de 8 lagen i sin div 3-serie. Medelål-

             dern i laget är 17 år !

Damfotboll: A-laget 9:a av 10 lag i div 2 och nedflyttning tillbaka till div 3.

             Det blev i alla fall äntligen seger i inomhusturneringen Bilmacupen i Ockelbo

             på försäsongen. B-laget blev 3:a i div 4. De två flicklagen blev 7:a resp. 8:a i

             sina serier. Efter säsongen slutade tränarna.

Herrfotboll: A-laget blir 3:a i div 4 (12 lag). Ny tränare har varit Conny Elias-

             son. B-laget vinner div 7. GGIK har 1 juniorlag och 8 pojklag i farten. P 14-la-

             get (-70) blir DM-mästare och vinner också Örebro-cupen (Tony Sjöberg, Nick-

             las Skarpfors, Jonas Jonsson bl.a.). P 12 (-72) vinner finalen i Snögren Trofén,

             som GGIK detta år anordnade för 14:e säsongen.

Fri idrott: Gavlestadion invigs lördagen den 20 juni 1984. I UDM sköter sig

            GGIK-ungdomarna bra som vanligt - 6 guld, 3 silver, 3 brons !

             GGIK är som vanligt med som arrangör av Godisterrängen och Gävle Mara-

             thon, som nu också utökats med ½-Marathon. I hel-Marathon startade 59 löpa-

             re och på halvmaran 140 st. Ove Olsson från Kvarnsveden vann även i år den

             längre sträckan och på den kortare distansen segrade Luleås Bengt Nordkvist.

 

1985     Ishockey (säs. 84/85): S/G 83 vinner serien div 1 Västra och går efter jul till All-

             svenskan. Där blir det en 4:e plats och playoff 2 mot Huddinge, som besegrades

             i en tredje och avgörande match. I playoff 3 drog motståndarna HV 71 det längs-

             ta strået efter hårt motstånd av S/G och gick upp i elitserien tillsammans med

             Modo AIK. Framgångsrika tränare i Tord Lundström och Örjan Persson.

S/G:s A-juniorer (f.-65) blev 5:a i serien. B-juniorerna (f.67-68) blev 4:a i serien

             men vann DM och fick representera Gästrikland i B-jun.SM där det blev stopp i

             3:e omgången mot Södertälje. Tränare var Nicklas Wikegård och lagledare var

             hans pappa Arne.

             Joakim Persson och Urban Molander blev även denna säsong uttagna att repre-

             sentera Sverige. Urban blev Europamästare för B-juniorer i Frankrike och gjor-

             de 1-1 målet i näst sista minuten mot Sovjet.

GGIK:s ungdomshockey: 7 lag i elden varav P 15 (f.70), P13 (f.72) och P 10(f.75)

             vann DM . P 11-laget gick också till DM-final, men förlorade där mot Brynäs.

             I hockeyskolan deltog 120 pojkar. Dessutom startades en målvaktsskola i klub-

             bens regi.

Damhandboll: GGIK ställde inte upp med något damhandbollslag säsongen

             84/85. Svårt att få tränare och spelare.

Damfotboll. A-laget vann div 3 och i kval till div 2 vann man mot Säter efter

             straffläggning (4-2). Tränare var Bosse Danielsson och hemmaplan nu Brynäs

             idrottsplan i stället för tidigare Måsbergets plan. B-laget blev 2:a i div 5 och

             avancerade till div 4. Flicklaget 13 år vann sin klass i GD/GIF-cupen.

Herrfotboll: A-laget 3:a i div4. Deltog också i vänortsolympiaden i Gjövik,

             där man blev 2:a på sämre målskillnad än Naestved. Förutom juniorlaget, som

             blev 4:a i serien grupp 2, hade ungdomssektionen 10 pojklag i elden. P 15(-70)

             vann sin serie och också Expo cup i Bollnäs. Laget deltog även i Gothia cup där

             man gick ända till kvartsfinal. P 13(-72)-laget blev DM-mästare efter finalvinst

             mot Brynäs med 2-0. Laget vann också Sandvikens Sparbank inomhus cup.

             För första året spelas GGIK/GIF-cupen. 28 lag spelade 5 matcher vardera på

             Sätravallen. Initiativtagare till cupen var Stig Thyberg och Per-Åke Johansson.

Fri idrott: GGIK:s friidrottssektion ägnar sig nu uteslutande åt att vara medar-

             rangörer i Godisterrängen och Gävle halv-och kvartsmaraton, en nog så krä-

             vande uppgift.

Ny ordförande: Till ny ordförande i GGIK valdes på årsmötet Sture Jonsson.    

             Han efterträder Nils Frölander, som varit ordförande sedan 1978.

             Den 18 september 1985 avlider Harry Kimhag som varit en av föreningens

            stora ledare och tränare.

 

1986     Ishockey: (85/86) S/G 83: För andra året i rad vinner A-laget sin div 1-serie

             och går till spel i Allsvenskan. Där blir laget 3:a. I playoff 2 blir det förlust mot

             Vita Hästen och sedan i playoff 3 blir Hammarby för svåra. Tord Lundström

             och Örjan Persson tränar laget för 3:e året .

             S/G:s A-juniorer (f.66-67) blev sist i junior-elitserien, men kvalar sig ändå kvar

             till nästa säsong. Laget vann DM-finalen mot Brynäs i sudden death i den tredje

             och avgörande matchen. Tränare Nicklas Wikegård och Thomas “Kuben” An-

             dersson.

             B-juniorerna (f.68-69) blir 3:a i serien för B-juniorer. Tränare Kjell Lind.

GGIK:s ungdomshockey: Storartad säsong. 4 lag blev distriktsmästare!

             A-pojkar (-70) var i särklass. Vann serien utan förlust Vann finalen i DM-                  

             slutspelet mot Brynäs med 13-2. Under säsongen gjorde Jonas Jonsson 63 mål.

            B-pojkar (-72) lag 1 vann också DM efter att ha vunnit sin serie (bl.a. Dackell,

             Lind och Casselstål).

             C-pojkar (-74) blev distriktsmästare vilket också C-pojkar (-75) blev t.o.m. för

             andra året i rad.

            Hockeyskolan samlade 120 ungdomar - även flickor!

Damhandboll: För andra året i rad har GGIK inte ställt upp med något dam-

             eller flickhandbollslag.

Damfotboll: A-laget blir sist i div 2 norra Svealand och får flytta ner i 3:an igen.

           B-laget blir 6:a i div 4. Flickor 14 år blir 4:a i elitslutspelet. Flickor 13 år vann

             Godis/GIF-cupen efter finalvinst mot IFK Gävle med 3-1.

Herrfotboll: A-laget blev 4:a i div 4 Gästrikland (12 lag) endast 3 poäng från se-

            rievinst. I svenska cupen avancerade laget till 3:e omgången där det blev stopp

             mot Älgarna från Härnösand efter straffavgörande. Kenneth Rohlén åter trä-

             nare för A-laget.

             B-laget blev 2:a i div 7 endast en poäng efter segraren IFK Gävle II.

             I ungdomsfotbollen har nu GGIK hela 11 pojklag! P 16 (f.-70) blir 2:a i serien

             16 Elit och blir DM-mästare efter finalseger mot Hille med 3-1. GGIK hade 4

             lag med i slutspelet, men för Flick 14, P 14 och P 13 blev det semifinalförluster.

             För 17:e året i rad anordnade GGIK Snögren Trofén. Före 1977 hette turne-

             ringen Puma Trofén och Knatteserien. 1983 övergick P 15, P 14 och P 13 till

             distriktsförbundets seriearrangemang . P 14 (f.-72) vann där sin serie P 14 Elit.

             1986 deltog 82 lag i Snögren Trofén. GGIK:s 12-åringar vann i slutspelet om

             Snögrens vandringspris, som infördes 1984 för de lag, som inte var så duktiga.

            För andra året arrangerades också GGIK/GIF-cupen, nu även med 11-manna-

             fotboll och flickfotboll, där för övrigt vårt flicklag 13 år vann.

Fri idrott: Arrangerar Godisterrängen och Gävle Marathon i samarbete med

             VAIF och Skade.

GGIK fyllde under 1986 80 år. Det firades med stor jubileumsfest på Folkets

             Hus den 25 maj.

             Föreningen hade nu 1487 medlemmar (1082 herr och 405 dam).

 

1987     Ishockey (Säs. 86/87) S/G 83:Elitserieklubbarna stod inför säsongen i kö för

             värva spelare från S/G, som blivit ett aktat namn i hockeysverige. A-laget kla-

             rade sig ändå hyfsat med en 6:e plats i Div 1:s grundserie. I slutspelet blevdet

             sedan 3:e plats. Tränare fortfarande Tord Lundström och Örjan Persson.

             A-juniorerna (f.67-68) hamnade på 7:e plats i Elit A-jun. och flyttades ner en

             serie.

             B-juniorerna (f.69-70) blev 5:a i sin elitserie. Tränare Lars “Lillis” Lövblom och

             Leif “Råttan” Grylin. 9 spelare från S/G uttogs att representera Gästriklands

             B-juniorlag.

GGIK:s ungdomshockey (9 lag): A-pojkarna (f.-72) Vann sin serie och tog sitt

             5:e DM efter finalseger mot Brynäs med 7-4 (som hade tagit över 4 av våra spe-

             lare). Team 72 vann också BIS-cup i Nyköping och blev 2:a i Sparbankscupen,

             Myresjöhuscupen och Ankarcupen.

             B-pojkar (f.73) lag 1 vann sin serie, men förlorade DM-finalen mot Brynäs.

             C-pojkar (f.75) blev 2:a i sin serie och gick också till DM-final, där det blev

             förlust mot Brynäs.

             Hockeyskolan hade 130 deltagare och för andra året drevs också målvaktssko-

             lan.

Damhandbollen låg nere för tredje året i rad, men tankar på omstart fanns.

Damfotboll: A-laget blev 3:a i div 3 och tränades av Bosse Danielsson för tredje

             året i rad. B-laget vann sin div 5-serie. Flickor 15 blev 3:a i F 15 Elit och vann

             DM-finalen mot Hille med 3-1. Flickor 14 blev 2:a i F 14 Elit och blev också

             DM-mästare efter finalseger mot Österfärnebo/Hedesunda med 1-0.

             Inför säsongen 1988 beslutades om ett samgående mellan GGIK och IK Sätra

             avseende A-och B-lagsspel. Flickor 16 år och yngre fortsätter inom sina resp

             föreningar.

Herrfotboll: A-laget blir 3:a i div 4. Tränare Kenneth Rohlén. B-laget vinner

             div 7 överlägset. Juniorerna vinner juniorserien grupp B. Tränare Calle Barr-

            ling.

Ungdomsfotbollen : Av de 8 pojklag, som var i elden denna säsong lyckades

             P 15 (f.72) bäst. Vann grundserien på våren och elitserien på hösten. Gick till

             DM-final, men förlorade där mot Högbo efter straffläggning. P 12 vann B-fi-

             nalen i Hudik cup och tog silver i Vattenfall cup. P 10 (f.77) vann finalserien om

             Snögrens Hederspris. Godis/GIF-cupen samlade 86 lag och av GGIK-lagen kan

             noteras att ett av P 10-lagen vann B-finalen mot Huge.

             Fotbollsskolan, som leddes av Eddie Wallin och Janne Helsing hade ett 40-tal

             8-9-åringar i gång.

Fri idrott: Medarrangör för det 6:e Gävle Marathon och den 20:e Godister-

             rängen. 200 anmälde sig till halvmaran och endast 50 till helmaran.

             Vid årsmötet beslöts att starta igen med ett damhandbollslag, då flera flickor

             ville komma tillbaka och få uppleva den härliga “godisandan”.

             För första gången delades det nyinstiftade stipendiet “Till årets Godisledare”.

             Två stipendier på vardera 1000 kr skall delas ut årligen till förtjänta ledare.

             De två första stipendierna gick till Nr 1. Per-Arne Boberg och Leif Grylin.

             Nr 2. 70-fotbollslagets ledare Tony Lindqvist, Leif Karlsson och Raymond Sjö-

             lander.     Under 1987 fick kansliet äntligen sin första dator!

1988     Ishockey:(säs. 87/88) S/G 83:s A-lag blev 6:a i grundserien div 1 Östra. I slut-

             spelsserien blev laget 3:a. Tränare var Janne Grönberg och Örjan Persson.

             Tord Lundström hade flyktat till Brynäs.

             A-juniorerna(f.68-69) vann sin serie Trygg-Hansa Östra och kunde efter kval

             mot Arboga komma tillbaka till Elitserien för A-juniorer. Tränare var Jörgen

             Persson och Lars “Lillis” Lövblom.

             B-juniorerna lag 1 (f.70-71) blev DM-mästare efter finalvinst mot Brynäs i

             den tredje och avgörande matchen med 14-1 ! Tränare Leif Grylin och Peter

             Holmström. “Team 70” har varit i DM-final 6 gånger med vinst 3 gånger.

             B-juniorena lag 2(f.71) vann sin serie för B-juniorer utan poängförlust.

 

             Antalet medlemmar i S/G 83 är nu 885 (718 herr och 167 dam).

GGIK:s ungdomsishockey: P 72-laget spelade både för GGIK och S/G 83 för att

             kunna spela med i S/G:s juniorlag då så behövdes. Man vann sin Elitserie utan

             förlust men förlorade DM-finalen mot Hofors med 3-4. (Hofors tvålades dock

             till i Resocupens final). Team 72, som laget kallades, har deltagit i 7 DM-finaler

             i rad och vunnit 5 gånger.

             P 74 lag 1 blev DM-mästare efter finalvinst mot Brynäs med 4-2. Gick också till

              final i Folksam cup.

             P 75 blev tvåa i serien, “Lilla VM” och DM men vann Sparbankscupen i Tierp.

             P 78 blev DM-mästare efter finalvinst mot Sandviken med 8-3.

             Hockeyskola hölls för födda 79 och senare (även flickor). GGIK anordnade i år

             också Gevalia cup för den som inte gått till något serieslutspel som en trevlig av-

             slutning på säsongen.

Damhandboll:Omstarten för damhandbollen blev inte så lyckosam och endast

             ettårig. Ingen tränare gick att få och spelarunderlaget var för litet. Därför blev

             laget sist i div 3 norra efter 2 vinster, 2 oavgjorda och 10 förlorade matcher.

             Därmed lades GGIK:s damhandboll ner tillsvidare igen. Sektionen var kvar

             men “vilande”. GGIK som startade med seriehandboll för damer 1959 har del-

             tagit i div II       4 säsonger

                       i div III   19     “

                       i div IV     3     “

             I fyra säsonger har verksamheten varit vilande.

Damfotboll: A-laget GGIK/Sätra blev 4:a i div 3. B-laget blev 2:a i div 5.

             Efter säsongens slut upphörde samarbetet med IK Sätra som således endast

             blev ettårigt.

             GGIK:s flickor 16 år blev 4:a i F 16 Elit. Till semifinal i DM.

Herrfotboll: A-laget blir 4:a av 12 lag i div 4. Ny tränare var Calle Barrling med

Peter Westin som hjälptränare. Ny hemmaplan var Andersbergs IP.

             Juniolaget blev 5:a i juniorserien elit.

             Ungdomsfotbollen: 8 pojklag. P 16 (f.72) segrade i Göteborgscupen för 16-

             åringar (30 lag). Vann seriens våromgång och fick därmed delta i pojk-SM. Där

             blev det förlust mot Falun med 3-0. Vann Elitserien P 16 med 1 poäng före GIF.

             Gick till semifinal i DM.

             P 14 (f 74) Vann vårserien och blev 6:a i elitserien. Förlorade i Coca-Colacupens

             semifinal mot Delsbo. Coca-Colacupen är den “gamla” GGIK/GIF-cupen, som

              bytt namn föranlett av att Pripps gått in som sponsor.

             För 19:e året i rad anordnade GGIK Snögrens Trofén för P 13- P 10. Ett 80-tal

             lag från distriktet deltog.

Fri idrott: Arrangörerna GGIK, IF Skade och Valbo AIF inbjöd detta år till

             halv-Marathon och nyheten kvarts- Marathon. Hel-Marathon anordnades inte

             fr.o.m. denna säsong.

             Godisterrängen anordnades för 21:a året i följd.

1988 års Godisledare. Till stipendiater utsågs Nr 3 Stig Thyberg och Nr 4 Berit

             och Janne Larsson.

             Vid årsmötet utsågs Nils Frölander också till klubbens 9:e hedersmedlem.

Lions stipendium:Leif Grylin fick motta Lions stipendium för utmärkt ledar-

             skap.

 

1989     Ishockey(säs.88/89) S/G 83: A-laget blev 8:a i grundserien div 1 Östra. Sedan

               4:a i fortsättningsserien, vilket innebar att man blev kvar i div 1. Janne Grön-

               berg och Örjan Persson tränade laget. På försäsongen hade laget spelat till

               sig 15000 kr i prispengar genom att vinna S/L-cupen i Ljusne.

A-juniorerna (f.69-70) blev distriktsmästare före jul 1988, då man i finalen

               vann den tredje och avgörande matchen mot Brynäs med hela 12-2. Lars

              “Lillis” Lövblom och Jörgen Persson tränare. I seriespelet , Trygg -Hansa-

               Elit blev det en blygsam 6:e placering.

B-juniorerna lag 1(f.71-72) blev tvåa i Flygvapenserien Elit Östra. Blev också

distriktsmästare efter finalvinst mot Brynäs. 5-2 i den tredje och avgörande

               matchen. Per-Arne Boberg och Lars-Åke Sievertsson tränade laget.

               B-juniorerna lag 2 blev 4:a i Flygvapenserien div 1. Vann länsförsäkrings-

               cupen i Tierp.

Jonas Jonsson uttogs till U-19-landslaget denna säsong.

               9 B-juniorer från S/G får delta i Gästriklands lag i Region Mellan-cup i Kumla-

               Hallsberg i mars-89.

GGIK:s ungdomshockey:A-Pojkarna (f.73) blev 2:a i sin serie och i Jubileums-

              cupen före jul spelade GGIK:s och Strömsbros A-pojkar tillsammans och vann

               efter finalseger mot Brynäs i den tredje och avgörande matchen med 5-3. Den-

               na cup räknades som DM och därigenom vann S/G alla tre äldsta pojkmäster-

               skapen denna säsong.

C-pojkarna (f.77) segrade i Tierps Sparbanken cup i final mot Skutskär. Mål-

               vaktspriset gick till Tierps Johan “Lill-Honken” Holmqvist.

 

             30 juni -89 skriver S/G 83 ett “farmarklubbsavtal” med Brynäs IF, vilket inne-

             bar att 4 spelare fick bytas mellan föreningarna till jul. Någon ersättning utgick

             ej, trots löften därom.

 

Damfotboll: Sedan Sätra avbrutit samarbetet med GGIK efter säsongen 1988,

             fanns tankar på att GGIK skulle dra sig ur seriesystemet. Brist på ledare och

             spelare var orsaken. Lyckligtvis blev det inte så. Man anmälde ett lag till div 4

             och ett flicklag 16 år. A-laget vann sin serie 1989 och gick upp i div 3. Flicklaget

             blev 4:a i sin serie och gick till final i slutspelet, där dock IFK Gävle vann med

             1-0. Även denna säsong var ledarbristen stor.

Herrfotboll: A-laget placerade sig 3:a i div 4 (12 lag). Tränare Calle Barrling

             och Gunnar Löhman. B-laget blev 3:a i reservlagsserien och tränades av Ulf

             Lundberg och Mats Spinord (f.d. Larsson).

             Juniorerna blev sist i serien junior Elit, men i Gothia cup gick man ända till

             8-delsfinal, där det blev förlust efter straffsparksläggning.

             Av de 9 pojklagen kan nämnas P 16 Elit (f. 73), som blev 3:a i serien och deltog

             i Gothia cup där man kom till slutspel och förlorade knappt i första matchen

             mot ett italienskt lag. Fyra GGIK-lag varav ett flicklag var med i denna cup

             sommaren 1989.

             GGIK anordnade fotbollsskola för 20:e gången med en s.k. jubileumsturnering.

             34 lag deltog. I GGIK/GIF:s fotbollsturnering Coca-cola-cupen deltog 125 lag,

             däribland 20 flicklag. Detta innebar en ökning med 30 lag sedan föregående år.

             Gästande lag varav ett från Raumo inkvarterades i i skolor och på vandrarhem.

             Matsal ordnades i GTK-hallen.

             I fotbollsskolan hade man 25-30 pojkar och flickor på varje träning.

Fri idrott. Arrangör som vanligt av Godisterrängen (22:a gången) och halv-och

               kvarts-marathon.

               Till stipendiet Årets Godisledare 1989 utsågs Nr 5 Mats Närtén och Nr 6 Curt

               Larsson. Båda erhöll diplom, blommor och 1000 kr.

 

1990       Ishockey (säs.89/90) S/G 83: A-laget blev 5:a i grundserien div 1 Västra. I fort-

               sättningsserien blev man 2:a och fick i playoff 1 möta Sundsvall, som blev för

               svåra. Tord Lundström var tillbaka som tränare tillsammans med “Lillis”.

               A-juniorerna (f.70-71) blev 6:a i grundserien J 20 Elit Västra och vann fortsätt-

               ningsserien i stor stil med bl.a. 7 raka vinster. Tränare för laget var Leif Hag-

               man, Håkan Selin och Lars-Åke Sivertsson.

               B-juniorerna J-18 (f.72-73) lag 1 blev 3:a i serie J 18 Östra Elit II. Tränare

               Leif Grylin, Leif Jonsson och Tommy Jonsson.

               B-juniorerna lag 2 blev 4:a i sin div I-serie.

 

               S/G 83 förlänger “farmarklubbsavtalet”med Brynäs inför säsongen 90/91. Nå-

               gon ekonomisk ersättning utgår ej.

 

GGIK:s ungdomsishockey: 9 pojklag varav särskilt kan nämnas:

               Team -74 (P 16) som blev seriesegrare och DM-mästare efter finalseger mot

Hofors med 5-4 efter “sudden death”. Kom till final även i Domus cup i

Enköping, men där blev Timrå för svåra.

               Team -77 (P 13) som blev 3:a i sin serie och gick till final i slutspelet, där man

               dock fick stryk av Hofors med hela 7-1.

               Team -78 (P 12) lag 1, som vann grundserien och sedan gick till final i slutspelet

               där man vann över Brynäs med 3-2. Därmed blev man DM-mästare för andra

               gången på 3 försök.

               Hockeyskolan samlade ett 30-tal pojkar och flickor.

Damfotboll: A-laget blir 7:a i div 3. Inget flicklag ställde upp denna säsong.

               Ett samarbete med Hille IF inför 1991 års säsong påbörjades.

Herrfotboll: A-laget slutar sist i div 4 och flyttas därmed ner till div 5.

               B-laget blir 4:a i reservlagsserien grupp B.

               Juniorlaget blir 4:a i serien junior-Elit. I slutspelet förlorar man mot Stensätra

               efter straffläggning. Laget deltog också i Gothia cup och lyckades i alla fall få

               oavgjort i en match mot “brassar”.

Ungdomsfotbollen hade 8 lag i elden. P 16 (f.-74) vann serien P 16 Elit. Deltog

              också i Gothia cup där man blev 3:a i sin serie och fick spela i B-slutspelet, där

               det blev förlust mot ett lag från Venezuela med 1-0. Laget gick till kvartsfinal

               i Coca cola-cupens A-slutspel.

               P 14 (f.-76) blev 5:a i serien. I Coca-cola-cupen vann laget B-finalen över GIF

               med 1-0.

               Årets upplaga av Coca colacupen blev den största hittills med 139 lag och 2400

               deltagare. 54 av lagen var från andra distrikt och 3 lag kom från Finland.

               Fotbollsskola och Stjärnserie anordnades i Sätravallens plasttält och på Nynäs

               konstgräsplan.

Fri idrott: Som vanligt medarrangör av halv- och kvartsmarathon samt Godis-

               terrängen.

              Vid årsmötet avsade sig Sture Jonsson ordförandeskapet i GGIK och efterträd-

               des fr.o.m. halvårsmötet av Peter Björebo.

               Till “Årets Godisledare” utsågs Nr 7 Anders Hedbom, Nr 8 Ulla Persson och

               Nr 9 ledarna för ishockeyns -77:alag Lars Lindström, Owe Hillin, Anders Asp-

               lund, Göran Rosén, Bengt Åberg och Mats Rigander.

 

INNEBANDYSTART. Den 20 mars 1990 ser en ny innebandyklubb dagens

               ljus. Det är fristående klubb med egen styrelse och eget ekonomiskt ansvar    

               men med GGIK-anknytning och GGIK med i namnet. GGIK skulle utläsas:    

               Gävle Gamla InnebandyKlubb! Anknytningen till moderföreningen består i        

               att GGIK:s kansli ger viss service t.ex. postgång och kontorsutrymme.

               Detta första år startas verksamheten med ett seniorherrlag i div 4. Det blir suc-

               cé direkt. Laget vinner serien utan poängförlust (12 matcher, 24 poäng och

               128-35 i målskillnad). Laget blir därmed direktkvalificerat för div 3. I DM-spe-

               let kommer laget till semifinal. Första seriemålet för laget gjordes av Ola Jo-

               hansson.

               Stefan Larsson och Anders Johansson var initiativtagare till bildandet av den

               nya innebandyklubben. Den första styrelsen bestod av Stefan Larsson ordf.,

               Anders Johansson sekr och Stefan Öberg kassör.

 

 

1991-2000

 

1991       Ishockey (säs 90/91): S/G 83.s A-lag kom 6:a i div 1.Tränare var Lars Lövblom

               och Örjan Persson. Detta blev S/G 83:s sista säsong eftersom Strömsbro beslöt

               sig för att dra sig ur samarbetet med S/G och därmed också GGIK. Orsaken

                var enligt Strömsbro att det var svårt att engagera ledare och spelare för S/G

               hockey.

               S/G:s A-juniorer kunde inte behålla sin plats i J 20 Elit. B-juniorerna lag 2

               blev 2:a i sin serie.

               I åtta säsonger existerade således S/G 83 och samarbetet mellan GGIK och

               Strömsbro på senior- och juniorsidan i ishockey.

GGIK:s ungdomshockey:

               U 16 (Team 75): 2:a i grundserien. Summering av åren i pojkishockeyn: 2 DM-

                                            guld och 2 DM-silver.

               U 14 (Team 77): Till semifinal mot Brynäs i slutspelet. Förlust med 2-3.

               U 13 (Team 78): 2:a i serien. Till semifinal i slutspelet. Till final i lilla DM. För-

                           lag I         lust mot Strömsbro med 3-5.  

               U 13 lag II:         3:a i slutspelet.

               U 11 (Team 80): 3.a i serien. Till semifinal i slutspelet.  

               U 10 (Team 81): 2:a i serien. Till final på Hockeyns dag men stryk där mot

                                           Skutskär med 3-5.

               U 9 (Team 82 Gävle HC): 11:a i serien för 81-orna.

 

Damfotboll: Sammanslagningen mellan Hilles och GGIK:s damer blev lyckad.

               Hille/GGIK:s A-lag blev 4:a i div 3 av de lag som “räknades”. (B-lagen från

               div 1 undantagna!). Annars blev laget 6:a. Vid den gemensamma resan till

               Alanya i Turkiet, spelade laget mot Alanya sport -- ett herrlag, som genomför-

                de matchen mycket gentlemannamässigt och “bara”vann med 5-2. Succé och

               stor uppmärksamhet i den turkiska pressen. Damfotboll fanns nämligen inte

               i Turkiet. En turkisk sportjournalist skrev: “Efter att ha sett den här matchen,

               kan jag acceptera att damer spelar fotboll”. Tränare: Håkan Kihlström.

Herrfotboll: A-laget blir 5:a i div 5 (12 lag). Conny Eliasson var tillbaka som

               tränare . Många av de äldre spelarna hade slutat, vilket innebar en kraftig

               föryngring av laget. Fotbollsjuniorerna blev 4:a i serien junior-Elit och gick

               i slutspelet till kvartsfinal mot Brynäs, som vann efter förlängning.

               Nådde kvartsfinal i Mellansvenska cupen och 16-delsfinal i Gothia cup.

               Ungdomsfotbollen hade 7 lag i åldern 10 till 15 år. De äldsta pojkarna

               P 15 (f.-76) blev 3:a i sin serie och P 10 lag 1 blev 2:a i sin serie.

               Coca cola-cupen fick den hittills största omfattningen med 185 anmälda

               lag i åldrarna 10-16 år. Däribland var 3 lag från vår finska vänort Raumo.

               Totalt deltog c:a 3000 unga fotbollsspelare, 400 ledare i de 470 matcherna.

               Solna AIK:s 13-åringar charmade Gävlepubliken och GGIK:s -76:or

               gick till final för andra året i följd, men förlorade mot Huge med 0-1.

               Fotbollsskolan leddes av de två 18-åringarna Ola Johansson och Henrik

               Hult. Under vinterhalvåret höll man till på Norra gymnastikhuset och från

               mitten av april i Sätravallens tält och utomhus.

 

Fri idrott: GGIK arrangerade den 24:e Godisterrängen i samarbete med

               Arbetarbladet på Åbyvallen i Valbo. 14 klasser från 12 år och yngre, som

               sprang 2500 m, till herrar 50 år som sprang 8000 meter. Herrarna i huvud-

               klassen sprang 12000 meter.

               I samarbete med IF Skade arrangerade GGIK också som den 10:e marathon-

               tävlingen (halv-och kvartsmarathon).

 

Stipendiet “Årets Godisledare gick till Nr 10 Lars Forsén och Nr 11 Lars-

             Göran Karlsson.

             Vid årsmötet erhöll också ledarna för -75 laget i fotboll blommor för fina

             insatser (Hans Lundborg, Hans Lindbom, Mars Närtén, Stone Eriksson och

             Stefan Larsson).

 

GGIK HOCKEY: Under sommaren 1991 blev det klart hur ishockeyverksam-

             heten i GGIK skall fungera efter upplösningen av S/G 83 efter säsongen 90/91.

             Kontakt hade etablerats med Sätra HC (ej att förväxla med Sätra IK) om en

             sammanslagning med GGIK. Resultatet blev ett A-lag, GGIK Hockey, som

             övertar Sätra HC:s plats i div 3. Brynäs “gamle” storback Gunnar Persson

             blir lagets populäre tränare.

             S/G 83 “övertas” av Brynäs och under namnet Team Gävle blir det i realiteten

             Brynäs reservlag. I Team Gävle samlas också Gävles elitjuniorhockey. Ung-

             domsishockeyn skall finnas kvar i stadens ishockeyidkande klubbar, men duk-

             tiga B-juniorer skall lotsas till Team Gävles B-juniorelit, vidare till A-jun.elit

             och vidare till A-laget, för att förhoppningsvis slutligen hamna i Brynäs elitse-

             rielag. Gästriklands Ishockeyförund ställde sig positiv till detta arrangemang,

             som ansågs verka för Gästrikeishockeyns bästa.

 

GGIK (innebandy): Inför säsongen 91/92 tas också daminnebandy upp

             på den nystartade klubbens program. Säsongen 91/92 kommer klubben

             att representeras av tre lag, 1 A-lag för herrar, 1 reservlag för herrar och

             1 damlag.

             Klubbens debut med ett herrlag säsongen 90/91 i div 4, blev ju succéartad.

             Ingen förlust och direktavancemang till div 3

 

1992     Ishockey (säs. 91/92): Det nya A-laget GGIK Hockey kom denna debut-

             säsong på 4:e plats i div 3. Populär tränare Gunnar Persson och lagledare

               Göran “Giron” Karlsson. Elit-juniorhockeyn var enligt överenskommelse

               med stadens ishockeyidkande klubbar samlad i Team Gävle 91/92.

GGIK:s ungdomshockey: A-juniorer (f.-72) blev 4:a i J 20 div 2 Västra C.

               Tränare: Christer och Tommy Olsson.

               Team -78 (P 14) blev 2:a i grundspelet efter Strömsbro. Sedan 2:a i fortsätt-

               ningsseriegruppspelet och därmed klara för slutspelssemifinal. Där vinst mot

               Valbo AIF med 5-1. Finalen mot Strömsbro förlorades mot Strömsbro med

               8-1.

              Team -80 (P 12) gick till final i serieslutspelet mot Strömsbro och vann

               i sudden death och blev därmed DM-mästare. Blev 2:a i cup i Alfta efter Lek-

               sand.  

               Team -81 (P11) segrade i serien. Vann semifinalen i slutspelet mot Hofors, men

               föll i finalen på Hockeyns dag med 3-5 mot Brynäs. Gick också till final i Fal-

               con cup, men föll i finalen. Säsongen avslutades i vänorten Raumo.

               Team -83 (P 9),Gävle HC, blev 13:e av 14 lag i serien.

               Hockeyskola på Gavlerinken under hösten och på Godisbanan efter juluppe-

               hållet.

 

Damfotboll: A-laget Hille/GGIK blev näst sist i div 2 (9:a av 10 lag). Tränings-

               läger på Åland i april.

 

Herrfotboll: A-laget blev 6:a i div 5 (12 lag). Träningsläger på försäsongen

               på Åland. Gick till semifinal i grus-DM på Åbyvallen i Valbo. Stryk efter straff-

               sparksläggning mot Hille, som sedan blev DM-mästare. Tränare Conny Elias-

               son. Reservlaget blev 3:a i reservlagsserien grupp F.

               Ungdomsfotboll: 1 juniorlag och 7 pojklag. Juniorerna blev 4:a i junior-elit.

               P 15 (Team 77) gick till semi i serieslutspelet. P 14 (Team 78) och P13 (Team 79

               blev 2:a i sina serier. P 10 (Team 82) gick till slutspel i Coca cola-cupen.

               Fotbollskola hölls i tre åldersgrupper på Nynäs IP.

               Årets Coca colacup samlade 181 lag, 158 pojklag och 23 flicklag. Två pojklag

               var från Vallejo Rowdies utanför San Fransisco i USA! Ett lag kom från Vanda

               utanför Helsingfors och ett från Åland.

 

Fri idrott: GGIK arrangerade för 25:e året i rad Godisterrängen. Stort jubile-

               um, som firades den 3 oktober 1992. Bengt Modigh hyllades för sina enorma in-

               satser i fyra decennier.  

 

Årets Godisledare blev Nr 12 Lasse Lindström för ledarskap och tränare i

               Team 78 i ishockey.

Gävle kommuns fritidsnämnds stipendium på 5000 kr tilldelas GGIK för dess

               syfte att ge barn och ungdomar meningsfull sysselsättning och för att klubben

               skapar opinion mot användandet av droger.

 

Samarbetsavtal med Team Gävle och Brynäs i ishockey.

 

              Den damhandbollssektion, som funnits kvar, men varit vilande sedan GGIK

              slutade aktivt med damhandboll efter säsongen 1987/88, nedlades nu definitivt.

 

 

GGIK Innebandy (säs. 91/92): A-laget, som gick rakt upp i div 3

              efter förra säsongens lyckosamma debut i div 4 utan någon förlust-

               match, vann nu också div 3. Av de 14 matcherna vanns 13 och en match

               slutade oavgjord. Laget gick också till final i DM där Alba från Sandvi--

              ken vann i sudden death.

               Reservlaget slutade 3:a reservlagsserien.

               Debuten för damlaget blev lyckad med en fjärde placering i förbunds-

               serien div 1. I DM överraskade laget ännu mer med en finalplats, där

              det blev knapp förlust mot storlaget IBK Athéna. Första målskytt för

               laget i seriesammanhang blev Therése Gustavsson i premiärmatchen

               mot Athéna.

 

1993     GGIK Hockey (säs. 92/93): A-laget blev seriesegrare i div 3 Gävleborg. La-

             get vann 15 av de 18 matcherna. Förlorade dock i playoffspelet för avan-

             cemang till div 2 mot Hudiksvall. Gunnar Persson tränade laget.

             A.juniorerna blev 5:a i serien J 20 div 2 Västra A. I laget ingick även IK Sätras

             A-juniorer. De 7 ungdomslagen har i stort sett svarat för en framgångsrik sä-                        

             song. Visserligen gick endast två av våra lag till finalspel på hockeyns dag, -78-

             orna och -82:orna, som förlorade mot Strömsbro respektive Brynäs, men i

             grundserierna kom 3 lag på andra plats och två lag på fjärde plats.

             Team 78 vann endagscupen i Hofors efter finalseger mot Strömsbro med 4-3.

             Som vanligt anordnades en hockeyskola, del 1 förlagd till Gavlerinken och del 2

             till Godisbanan vid Nynäsgården.

 

GGIK INNEBANDY: Herrarnas A-lag gjorde det igen! Avancerade ytterligare

             en serie till den nya Riksserietvåan, där lag från mellersta Sverige väntar.

             Man slutade på andra plats i div 2, två poäng efter ettan Alba, som fick kvala

             till Elitserien. Reservlaget vann sin serie med god marginal.

             Dam-A-laget var inte lika lyckosamt. Det blev 6:a i div 1 Gästrikland (8 lag).

             Juniorlagen skötte sig bättre. Damer B-juniorer (f. 75 eller senare) vann sin

             serie utan förlust och fick DM-silver. Herrar A-juniorer slutade 3:a i sin serie

             och fick också DM-silver.

             GGIK Innebandy startade även en innebandyskola i augusti 1993. 44 ungdomar

             varav 14 flickor deltog.

             För andra året anordnade GGIK Innebandy Jolly/Snögrens Trofén. Medarran-

             görer var JC, Gefle Dagblad och GB. Flera elitlag deltog i turneringen, som om-

             fattade både herrar och damer.

             I juni 1993 skedde ett byte av klubbnamn. Efter att ha haft ett tämligen märk-

             ligt klubbnamn, Gävle Gamla Innebandy Klubb med förkortningen GävleGIK,

             bytte klubben till Gävle Godtemplares IdrottsKlubb Innebandy Klubb med

             förkortningen Gävle GIK Innebandy.(Också ett ganska märkligt klubbnamn!)

 

GGIK FOTBOLL: Under sommaren 1993 övergick fotbollssektionerna inom

             GGIK till att bli en egen fotbollsklubb GGIK Fotboll, som i likhet med GGIK

             Innebandy skulle ha en viss samverkan med moderklubben. Den nya klubben

             övertog såväl GGIK:s herr- som damfotboll inklusive de nedlagda sektionernas

             tillgångar och skulder.

             Denna första säsong började bra för herrarnas A-lag. Man vann div 5 och gick

             således upp i div 4. Peter Henriksson var lagets nye tränare.

             GGIK Fotboll hade förutom A-laget 9 lag i elden från P 20 till P 10.

             Damerna hade i den nybildade klubben ett fortsatt samarbete med Hille IF och

             A-laget Hille/GGIK blev 7:a av 9 lag i div 3.

             2700 ungdomar från 7 - 10 år deltog i sommarens Coca Cola cup. GGIK:s P 16-

             lag såg till att arrangörsklubben fick en klassegrare. Pojkarna vann finalen mot

             Järbo IF, när Björn Estliden i förlängningens sista spark skickade bollen upp i

             Järbomålets nättak.

 

Årets Godisledare blev Nr 13, 14 och 15 Håkan Pettersson, Göran Bergström

             och Per Törnblom. Håkan och Göran har skött isbanan och Per har fördelat

             tider på Nynäs IP och har också haft hand om “konstfrusenbaneprojektet”.

 

Gävleborgs Sparbanks utmärkelse till Årets ungdomsidrottsledare gick till

           GGIK Innebandys Stefan Larsson. Stefan fick emotta priset, en check på

           7500 kronor, av Sparbankens chef i samband med träning på Polhemsskolan.  

 

Fri idrott: GGIK arrangerade som vanligt Godisterrängen med Arbetarbla-            

           det som medarrangör och halv-och kvartsmarathontävlingarna med IF Skade    

           som medarrangör.

 

1994   GGIK Hockey: (säs. 93/94). A-laget blev denna säsong 2:a i div 3 Gävleborg.

           I playoff om en plats i kvalserien till div 2 mötte man Malung, som blev för

           svåra för vårt lag. Janne Kock var tränare för laget.

Ungdomsishockeyn bestod av 1 B-juniorlag och 8 pojklag.

           B-jun (U 18, f.-76el.senare) blev 2:a i div 1 Västra A.

           U 16 (f.-78) blev 4:a i grundserien och 3:a i slutserien grupp 1. I utbytesserien

           med 8 lag från olika distrikt grupp 2, blev laget 3:a och gick till final i DM-

           slutspelet, där man förlorade mot Brynäs med 3-4. I Awetec cup i Avesta

           blev laget 2:a.

           U 15 (f.-79) gick till semifinal i DM-slutspelet.

           U 14 (f.-80) lag 1 gick till semifinal i DM-slutspelet.

           U 14 (f.-80)   “ 2 blev 1:a av 6 lag i SIAB cup grupp 2.            

           U 13 (f.-81) Vann lilla VM efter seger med 2-1 mot Valbo i finalen.Gick också

           till semifinal i DM-slutspelet.

           U 12 (f.-82) Gick till semifinal i lilla VM.

           U 11 (f.-83) Blev 2:a i slutserien gr 2 (5 lag)

           U 10 (f.-84) Blev 8:a av 15 lag i Gavlegårdarna cup.

 

GGIK INNEBANDY: I den nya Riksserietvåan ledde herrarnas A-lag

           serien länge, men fick till slut nöja sig med en 3:e plats (säs. 93/94). I DM gick

           laget till final mot Storvik, som på sin hemmaplan till slut vann med 5-4.

Dam-A-laget gjorde sin bästa säsong hittills. Man förlorade bara en poäng på

           sina 14 seriematcher och vann naturligtvis serien, distriktets div 1, vilket meri-

           terade laget för kval till Riksseriens div 1. Efter att ha klarat av IBK Blåsåsen/

           Hudik blev klara för Riksseriens div 1 Elit. I DM tog man sig till final mot Aston.

           Där förlorade man med 4-2.        

A-juniorer herrar gjorde en mindre lyckad säsong. 3:a i serien och 4:a i DM.

B-juniorer dam : Då det inte fanns någon serie för B-juniorer spelade laget i

           damernas div 3. Laget slutade 4:a. I jun-DM blev det guld efter finalseger mot

          Alba med 5-4.

Herrrarnas utvecklingslag (reservlaget) blev tvåa i reservlagsserien efter sämre

           målskillnad än ettan.

           I maj 1994 vann GGIK:s A-herrlag GD-Jolly cup, som föreningen själv arrange-

           rade i Gavlerinkens A-hall under den s.k. Fritidsfestivalen.

           Den 9-11 september arrangerade föreningen också Jolly/Snögrens Trofén

           Träffen. Turneringens standard var hög med flera elitlag och landslagsspelare.

           Haninge IBK vann herrklassen och därmed också 7000 kr i prispengar. GGIK

           blev här 4:a och 1000 kr rikare.  

           Damklassen och 1:apriset 7000 kr vanns av IBF Falun. GGIK:s damer blev fin

           3:a och kammade därmed också åt sig 1000 kr.

 

GGIK FOTBOLL:

Herrar: omfattade 1994 1 A-lag, 1 Utvecklingslag (B-laget), 1 juniorlag och      

           6 pojklag (P 15 - P 9). Dessutom arrangerade man Coca Cola cup och fotbolls-

           skola. A-laget blev 9:a av de 12 lagen i div 4 (tränare Peter Henriksson).

           Utvecklingslaget (U 20)belade 2:a plats i sin serie.

 

Damer: har fortsatt samarbete med Hille IF. A-laget Hille/GGIK blev 8 av 11 lag  

           i div 3.

 

           Under året har styrelsen för GGIK Fotboll diskuterat med Fritidskontoret om

           ett övertagande av Sätravallen, som i så fall skulle bli klubbens hemmaarena.

           Även kansliet föreslogs få förläggas dit och därmed lämna Nynäsgården.

 

GGIK FRI IDROTT: Den 7 maj arrangerades för 13:e året Gävle Marathon

           d.v.s. halv-och kvartsmarathon. Medarrangörer IF Skade och Hemlingby LK.

           Den 26 september arrangerade GGIK i samarbete med Arbetarbladet den

           27:e Godisterrängen.

 

ÅRETS GODISLEDARE: Vid årsmötet utsågs Nr 16 Göran Carlsson och

           Nr 17 Sven-Erik Jansson, som båda gjort uppmärksammade insatser för klub-

           ben i ishockeyns A-lag respektive Junior-U16-lag.

           Vid årsmötet (för GGIK:s ishockey- och friidrottssektioner) beslutade man att

           tillskriva GGIK Fotboll och GGIK innebandy om att bilda en idrottsallians

           med ordförande, kassör och 3 ledamöter från vardera av de tre klubbarna.

 

           Under verksamhetsåret avled Viktor “Vicke” Widell, en av GGIK:s stora idrotts-

           män och idrottsledare. Hans aktiva bana inom vår klubb sträckte sig från mitten

           av 30-talet ända in i 70-talet. Som idrottsman var han främst framstående i

           häcklöpning och handboll. Han tillhörde bl.a det framgångsrika handbollslag,

           som under 40-talet kvalade till allsvenskan 3 gånger och det allra första ishockey-

           lag GGIK ställde upp med säsongen 1939/40. Han var också flera år lagledare för

           vår A-lagshockey och tränare för herr-och damhandboll. Sin sista seriematch i

           handboll gjorde han 1976 vid 61 års ålder!

           “Vicke” var son till Johan “Jocke” Widell en annan legendarisk GGIK-kämpe

           och stor idrottsledare. “Vickes” bror Lennart Widell, var för övrigt också en

           framstående GGIK-are, som bl. a. blev landslagsman i längdhopp 1945.

 

           Sommaren -94 fick Nynäsgården en upprustning invändigt. Den skedde till näs-

           tan 100 % av egna ledare och spelare. Gävle Fritid bidrog med pengar till färg

           och viss utrustning.

 

           Vid styrelsesammanträde 30 aug redovisades planer på en ishall på Nynäsgårdens

           naturisbana.

 

1995   GGIK hockey (säs 94/95): A-laget med Janne Kock som tränare blev 3:a i div 3

           Gävleborg. I playoff till div 2 blev laget utslaget av Hedemora med 5-6 i sudden            

           death. Genom försäljning av Bingolotter kunde laget finansiera sin avslutnings-

           resa till Sälen.

          J 20-laget blev 6:a i J 20 Västra 2 A (9 lag) och gick till kvartsfinal i JDM.

           U 18 (f. 77) vann sin serie U 18 div 1 Västra A och gick till semifinal i DM.

           U 16 (f 79) blev 3:a slutserien och 5;a i utbytesserien med lag från andra distrikt.

           Laget blev distriktsmästare på Hockeyns dag, där 4 GGIK-lag finalspelade.

           Under juluppehållet 94/95 gjorde “Team 79” en 12-dagarsresa till Canada.

           Av de 4 matcher man spelade mot kanadensiska ungdomslag blev facit 3 vunna

           och en oavgjord.

           U 15 (f. 80) lag 1 vann sin serie grupp 1 . Lag 2 blev 4:a i serien grupp 2. I utbytes-

                     serien blev GGIK 5:a. Gick till DM-final där det blev silver.

           U 14 (f. 81) blev 6:a i grundserien och 4;a i grupp 1-spelet. Till semifinal i Snö-

                   grens cup för U 14-lag.

           U 13 (f. 82) 5:a i grundserien och 6:a i grupp 1-spelet. Till semifinal i Lilla VM.

           U 12 (f. 83) 7:a i grundserien och 3:a i grupp 2-spelet.

           U 11 (f. 84) lag 1 blev 2:a i serien (14 lag) och lag 2 blev 6:a i samma serie. Gick

                   till final på Hockeyns dag, där det blev DM-silver.

           U 10 (f. 85) blev 1:a i sin serie (15 lag). Blev distriktsmästare på Hockeyns dag.  

           U   9 (f. 86) Gävle HC deltog i U10-serien och blev där 7:a. Bra gjort !

 

           Hockeyskolan och Björnligan kunde på grund av det urusla vintervädret bara

           genomföras ett fåtal gånger. Ropen på konstfruset skallar!

 

GGIK INNEBANDY (säs. 94/95):

Herrar : A-laget vann åter en serie. Denna gång Riksserien div 2 Mellersta Svea-

           land. Tre lag slutade på samma poäng, men GGIK vann med 7 måls bättre mål-

           skillnad före Grimsta AIK. Trea blev Alba. I kvalet till Elitserien misslyckades    

           man dock. I DM kom laget till final, men förlorade med 1-2 mot Storvik.

           Utvecklingslaget (reservlaget) vann distriktets reservlagsserie.

           A-juniorerna vann också sin distriktsserie och gick till final i DM, där man dock

           förlorade finalen mot Skutskärs OK med 4-7.

           Team 80, ett nystartat lag, deltog i serien för pojkar f.79 och blev där 6:a av 7 lag.

           Laget hade ca 30 spelare igång.

           Team 82 deltog serien för pojkar f.81 och blev 6:a av 7 lag. Ca 40 spelare deltog.

           Team 83 blev 2:a av 5 lag i sin serie. Gick till finalen i DM på Innebandyns dag

           på Träffen. Förlorade mot Sandvikens FF med 3-5. 36 spelare deltog i laget.

Damer: A-laget åkte ur Riksserien div 1. Av 14 matcher förlorades 10.

           Utvecklingslaget (reservlaget) vann övertygande distriktets div 3 grupp 2.

           A-juniorerna blev åter DM-mästare efter finalvinst mot IBK Alba me 4-3.

 

           Sommaren -95 anordnades innebandyskola för tredje gången. 55 ungdomar i åld-

           rarna 7 - 12 år deltog. Lokal Borgarskolans gymnastiksal.

           För tredje gången arrangerade GGIK Innebandy Jolly/Snögrens Trofén på

           Träffen. I damklassen blev GGIK 3:a och i herrklassen blev herrlaget 4:a.

 

           Under sommaren 1995 hade medlemsantalet i GGIK Innebandy stigit till 287.

 

GGIK FOTBOLL:

Herrar: A-laget blir 4:a i div 4. Skicklig tränare var Tore Lennartsson och laget

           spelade hemmamatcherna på Kungsbäck.

           Utvecklingslaget (B-laget) spelade i en utvecklingsserie med lag från div 3-orter i

           Dalarna och Gästrikland och placerade sig 7:a i denna serie. Juniorlaget blev 2:a

           i jun-serien gr 1 och av de fem pojklagen var P 10 lyckosammast med en första-

           placering i vårserien och en andraplats i höstserien samt en finalplats i Gestrike-

           cupen. Där blev det dock förlust med 3-2 mot Brynäs/IFK.

           P 16, som blev 3:a i sin serie vann tävlingen “Rent spel” och därmed 3000 kronor.

Damer: A-laget, Hille/GGIK vinner sin div 3-serie, vilket berättigar till avance-

           mang till div 2. Man tackar dock nej till platsen i 2:an. För få intresserade spelare

           anges som orsak. Eftersom detta nej kom för sent, kunde man ej få plats att spela

           kvar i 3:an och därför anmälde man ett lag till en lokal 7-mannaserie och samar-

           betet mellan GGIK Fotboll och Hille upphörde. Därmed lades också damfotbollen

         för GGIK:s del ned.                

En summarisk sammanställning av GGIK:s och GGIK Fotbolls damfotboll:

           A- laget: Spel i division 2:   2 säsonger

                             “   “       “     3: 15     “

                            “   “       “     4: _6___”_____

                                 Summa :       23 säsonger

 

           GGIK Fotbollsskola har utvecklats till en succé. Under säsongen 1995 deltog inte

           mindre än 100 barn i åldrarna 4 - 8 år. Under maj till september höll man till på

           Nynäs konstgräsplan, för att sedan flytta in i Borgarskolans gymnastikhus.

 

GGIK Fri idrott: arrangerade Godisterrängen för 28:e gången och Gävle Mara-

           ton (halv-och kvarts) för 14:e gången.

 

          Vid GGIK HOCKEY:s årsmöte den 1 juni 1995 deltog ett 80-tal medlemmar.

           Inbjudna gäster var Jonas Jonsson, Andreas Dackell och Daniel Casselstål, som

           fick sin hockeyfostran i GGIK. De intervjuades av Per-Arne Boberg, tidigare

          tränare för Andreas och Daniel. Inslag i årsmötet var korvgrillning och diverse

           lekar denna sköna kväll i och utanför Nynäsgården.

           Till Årets Hockeyledare utsågs Nr 18 Lars Wahlman och Nr 19 Lars Westlinder,

           som varit ledare för Team 79 under 7 år och Nr 20 ledarna för Team 83 (Annica

           Hillgren/Mattsson och Pether Andersson ).

 

           I slutet av 1995 meddelade Gävle Fritid att GGIK:s hyra för Nynäsgården skulle

           höjas från 18 000 kr/år till 50 000 kr/år fr.o.m. 1996!

 

1996   GGIK HOCKEY(säs. 95/96): A-laget blev 2:a i div 3 Gävleborg efter Valbo AIF.

           För fjärde året i rad fick laget därför spela play off till div 2, men inte heller den

           här gången lyckades det. Dalaseriens 2:a Älvdalen blev för svåra för de våra.

           Tränare för andra året var Janne Kock och Lasse Lindström var lagledare. Sä-

           songen avslutades med en trivselresa till Trysil.

A-juniorerna (J 20,f. 76)blev 4:a i div I Västra A och gick till final i JDM men för-

           lorade där mot Team Gävle.

B -juniorerna (J 18,f. 78) blev 6:a i sin serie Div I Västra och gick till DM-semifi-

           nal.                                                

Team 80 (A-pojkar 16 år, U 16) blev 2:a i grundserien och i utbytesserien. Blev

           också Gästriklands representant i SM_slutspelet för A-pojkar efter att ha vunnit

           Nordiska Filt cup efter finalseger mot Brynäs. I poolspelet U 16-SM Västra blev

           laget 4:a. Under mellandagarna var laget i vår vänort Rauma och deltog i en cup

           för Finlands bästa A-pojkar. Där fick man en hel del ishockeylärdomar att ta med

           sig hem till Gävle.    

           Team 80 avslutade säsongen med att på Hockeyns dag bli DM-mästare efter final-

           vinst mot Skutskär med 3-2.

Team 81 och Team 82 blev efter grundseriespel båda vinnare av grupp 2-serierna.

           Båda kom också till kvartsfinal i DM.

Team 83 (P 13 år) kom till A-slutspel och förlorade i kvartsfinalen i DM.

           Deltog under säsongen i 5 cuper och hade träningsläger i Furudal på försäsongen.

Team 84 (P 12 år) blev 3:a serien och gick till kvartsfinal i DM. I Lilla VM gick

           laget till final, men förlorade där mot Strömsbro. Under juluppehållet vann laget

           cupen Nyårsskottet i Mariehamn på Åland.

Team 85 (P 11 år) deltog både i serien för P 12 år och i sin egen för P 11 år. I seri-

           en för P 12 år blev laget 2:a en poäng före vårt Team 84! Serien för P11 vann la-

          get utan poängförlust. Blev DM-mästare för andra året i rad efter finalvinst mot

           Strömsbro IF.med 3-1. Vinst också i Hudik cup och Hofors cup

Team 86 (P 10) vann serien efter endast en förlust av 14 spelade matcher. Vann

           också DM efter finalvinst mot Huge med 5-3. Vann en cup i Hofors och blev 2:a

           i en cup i Alfta.

Team 87 (P 9) Gävle HC slutade på näst sista plats av 15 lag i serien för P 10 år,

           som vanns av vårt Team 86.

 

           146 ungdomar deltog i den 27:e årgången av Hockeyskolan.

 

           Efter säsongen 95/96 “övertogs” Team Gävle av GGIK efter överenskommelse

           med Brynäs. Det nya A-laget skulle inte överta Team Gävles plats i div 1,utan

           i stället begära sig ned till div 2. Janne Kock och Björn Åkerblom åtog sig trä-

           narsysslan.

           Robin Wahlman fick Kjell Hennings stipendium - en fri vecka hos Micke Sund-

           lövs hockeyskola i Sandviken under sommaren.

 

GGIK INNEBANDY (Säs. 95/96) A-laget blev 6:a i Riksserien div 1 Södra Norr-

Herrar: A-laget blev 6:a i Riksserien div 1 Södra Norrland. Säsongens serieindel-

           ning innebar två elitserier, norr och söder, samt åtta div 1-serier. I DM lyckades

           laget inte heller så bra som tidigare säsonger.

Utvecklingslaget (B-laget) blev tvåa i distriktsförbundets reservlagsserie.

A-juniorerna vann DM överraskande men välförtjänt. I serien kom man trea av

           tre lag.

Team 80 blev 3:a i serien.

Team 82lag 1och 2: Det stora antalet spelare i åldersgruppen gjorde att två lag

           anmäldes. Serien var indelad i två grupper där våra lag spelade i varsin grupp.

           Gruppsegrarna möttes sedan i en ren seriefinal. Lag 1 kom 2:a i sin grupp och

           lag 2 vann sin grupp och sedan också seriefinalen mot Storvik med 6-5. i DM

           deltog ett lag och laget vann DM efter finalseger mot Storvik igen på Innebandyns

           dag.

Team 83 lag 1 och 2: Mångfalden spelare gjorde att två lag anmäldes. Lagen spe-

           lade med pojkar -82, så de låg lite efter i spelutveckling. Lag 1 slutade fyra i sin

           grupp och lag 2 blev sist i sin grupp.

Team 84 var ett nystartat lag, där alla fick spela lika mycket och alla fick prova

           på att stå i mål. Det kan förklara att laget blev sist i sin grupp.

Damer: A-laget hade sin hittills bästa säsong. Övertygande seger i div 2, men ty-

           värr förlust i kvalet till div 1 mot Hertsjö MIF från Bollnäs. Laget revanscherade

           sig i DM, där man vann DM för första gången efter finalvinst mot Alba med 4-0.

           I cupen Ladies Only i Göteborg 3-5 maj-96 gjorde våra damer en strong insats.

           Man deltog i klassen Elit Only där laget vann två matcher och förlorade en. Den

           ena vinstmatchen var mot SM-tvåan Växjö Östra IK, vilket återskall i Svensk In-

           nebandy Tidning, där det skrevs glädjande rader om GGIK.

U-laget blev 3:a i den nya reservlagsserien i distriktet för damer.

 

           11-18 maj genomfördes i Sverige det första världsmästerskapet i innebandy.

           Sverige tog den första VM-titeln.

 

           Sommaren 1996 hade medlemsantalet i GGIK Innebandy stigit till 524.

 

Innebandyskolan, som i augusti 1996 genomfördes i Ex-huset på Kungsbäck, ha-

           de vuxit till 64 deltagande flickor och pojkar. Till den kommande vinterns inne-

           bandyskola hade ca 110 anmälningar inkommit från flickor och pojkar i åldern

           10 år och yngre.

 

GGIK FOTBOLL: Klubben övertog den 1 januari 1996 skötseln av Sätravallen.

           Klubbens kansli flyttades också över till Sätravallen från Nynäsgården. En frigge-

           bod byggdes för sekretariat och servering. Högtalare och matchur införskaffades

           också.

           Klubben bedriver nu endast herrfotboll. Damfotbollsverksamheten upphörde ef-

           ter säsongen 1995.

A-laget blev 8:a av 12 lag i div 4. Skicklig och populär tränare var Tore Lennarts-

           son. Före säsongen hölls träningsläger i Naestved, vår danska vänort.

B-laget under ledning av Torbjörn Lagerman blev tvåa i reservlagsserien endast

           en poäng efter Brynäs, som segrade.

           Förutom juniorlaget hade föreningen 6 pojklag i elden. Lyckosammast var de

           yngsta lagen P 11 och P 10 (2 lag), som vann sina vårserier. P 11 gick dessutom

           till final om Gestriketrofén, där man dock blev besegrade med 2-1 mot Brynäs/

           IFK. Juniorlaget gick till semifinal i jun.DM. Där förlorade man mot GIF.

 

GGIK FRI IDROTT: Arrangerade 29:e Godisterrängen och var medarrangör i

           ½-och kvartsmarathon, där ett missförstånd mellan funktionärer från arrangörs-

           klubbarna GGIK, IF Skade och Hemlingby gjorde att halvmaran blev 400 m för

           lång. Ca 200 startade i “halvmaran”.

 

          GGIK firade sitt 90-årsjubileum den 4 maj 1996 med ett digert program.

           Aktiviteter på Nynäs IP kl 10-13 och Öppet hus på Nynäsgården med filmer och

           urklipp.

           I Stadshuset hölls mottagning för uppvaktande föreningar, där också klubbens

           historia presenterades i en fotoutställning. På kvällen hölls en jubileumsfest för

           155 anmälda och inbjudna i Stadshusets festvåning. Tal, underhållning och ut-

           märkelser.

 

           Till Årets Godisledare utsågs vid GGIK Hockeys årsmöte Nr 21, 22 oc 23 Lars   

           Björklund, Kjell Norman och Ola Eriksson.

           Ny ordförande för GGIK Hockey efter Peter Björebo blev Anders Hedbom.

 

           Till hedersledamöter i GGIK utsågs Hans Isaksson, Carlgustaf Gustafsson, Bengt

           Modigh och Curt Larsson.

 

           GODISBLADETS ros tilldelades “gamle” godisliraren Mikael “Häsen” Lindholm

           för SM-guldet med Luleå SK. Micke, en riktig kämpe, som aldrig ger upp.

 

           Under hösten 1996 lade fritidsnämnden fram ett förslag till besparingspaket på

           4, 8 miljoner kronor. I förslaget ingick avveckling av Nynäs konstfrusna ishockey-

           bana. Efter upprörda protester och demonstrationer från ishockeyklubbarna och

           i synnerhet då från GGIK och Sätra, som bedriver all sin ungdomshockey där,

           samt de närbelägna skolorna, föll kommunen till föga och tillsköt pengar för ba-

           nans fortlevnad.

 

1997   ISHOCKEY (säsongen 1996/97): Team Gävle/GGIK, som nu vårt A-lag benämn-

           des, vann div 2 västra A under hösten -96 och blev sedan 3:a i Alltvåan. I kvalse-

           rien till div 1 blev laget “bara” 4:a och misslyckades därmed att gå upp i div 1.

           Janne Kock och Björn Åkerblom tränade laget.

Juniorer 20: GGIK blev 2:a i J 20 Västra 1 A. Vann DM efter finalvinst mot

           Brynäs med 4-2.

Juniorer 18: blev 1:a J 18 Västra 1 A och vann playoff till J 18 Elit. 2:a i DM.          

U 16 (f.-81): 4:a i serien U 16. 6:a sedan i utbytesserien.  

U 15 (f.-82): 5:a i serien U 15. 1:a i grupp-2-serien.

U 14 (f.-83): 6:a i serien U 14. 4:a i     “     “     “   . DM-brons.

U 13 (f.-84): Lag 1: 4:a i U 13. 2:a i Lilla VM. Lag 2: 9:a i U 13.

U 12 (f.-85): 2:a i serien U 12. Vann Lilla VM.

U 11 (f.-86): Vann U 11-serien. Vann DM i final mot Sätra med 4-3.  

U 10 (f.-87): 3:a i U 10-serien.

Gävle HC blev 13:e i U 10-serien.

 

         Den 28:e årgången av Hockeyskolan + Björnligan hade 141 deltagare!

 

GGIK INNEBANDY (säsongen 96/97):

Herrar:A-laget blir 5:a i div 1 Södra Norrland (10 lag). Går till final i DM, men

         förlorar mot Alba med 6-7 efter straffläggning.

Reservlaget blir 4:a av 8 lag i reservlagsserien.

A-juniorerna (f.-77): Blir 5:a i sin serie.

B-juniorerna (f.-79): Blir 5:a i sin serie.

Pojkar f.-82: 2:a av 10 lag i sin serie. DM-tvåa efter finalförlust med 5-2 mot Stor-

                                 vik.

Pojkar f.-83: Vann sin serie överlägset.

Pojkar f.-84: 2:a i serien efter Haga (9 lag). DM-brons.

Pojkar f.-85: 5:a i serien. 43 spelare fanns att tillgå till detta lag!

 

         A-lagets målkungar Gustaf Östlin och Magnus Pettersson lämnade laget efter

         säsongen och gick över till IBK Alba.

         Den 31 maj ordnades ett “kändisjippo”, O’Learys cup, på Träffen. I en turnering

         mellan Brynäs ishockeylag, SAIK:s bandylag, GGIK:s innebandy-A.lag och

         O’Learys All Star Team fick det fullsatta Träffen se i det sistnämnda laget bl.a.

         Fredrik Modin, Andreas Dackell och Jonas Jonsson. GGIK vann naturligtvis.

 

Damer: A-laget vann sin div 2-serie och avancerade därigenom till div 1.

         A-laget vann också DM efter finalvinst mot Runsten med 5 - 0. Det var damlagets

         andra raka DM-guld. Ett ytterligare bevis på lagets goda form fick man, när

         laget blev slutsegrare i AB-cupen i Ockelbo och därmed också 10 000 kr rikare.

         Finalmotståndaren Smedjebacken besegrades med 5-0.

Reservlaget blev 2:a en poäng efterAston.

B-juniorerna (f.-79) blev 3:a i sin serie och också 3:a i DM.

         55 pojkar och flickor deltog i höstens innebandyskola.

 

GGIK FOTBOLL:                              

A-laget blir 9:a av de 12 lagen i div 4 Gästrikland. Tränare var Tore Lennarts-

         son. Under säsongen visade “åldringarna” Torbjörn “Leo” Lagerman, 37 år, och

         Peter Henriksson, 46 år, prov på fin klubbkänsla, när de ryckte in och hjälpte laget

         då det behövdes. 9 spelare hade nämligen flyttat från klubben inför säsongen.

         A-laget vann div 2 i inomhusturneringen “Five-a-side” på Träffen.

Reservlaget (GGIK/Gavlehöjden)blir 5:a reservlagsserien grupp 1 A.

         Pojkar 15 år blev 4:a i sin serie.

         Pojkar 14 år vann sin grupp-2-serie.

         Pojkar 13 år blev 4:a i grupp 2

         Pojkar 12 år, GGIK/FK blev 3:a i grupp 2

         Pojkar 11 år: GGIK Nord blev 5:a i grupp 1 och GGIK Syd blev 3:a i grupp 2

 

         Coca cola cup 10-årsjubilerade med ca 2200 deltagande spelare. Av de 115 pojk-

         och flicklagen var 53 från andra distrikt och därav 7 finska lag. GGIK hade 7 lag

         med och GGIK röd vann finalen i pojkar 10 år (f.-87) som första vinnarlag från

         GGIK i 7-mannafotboll och som andra i turneringens historia.

         Kommunens alla gräsplaner fick tas i bruk de tre dagarna i slutet av juli.

         Stig Thyberg var som vanligt tävlingsledare för detta gigantiska arrangemang.

 

         Till ÅRETS GODISLEDARE utsågs vid årsmötet nr 24, 25 och 26 Lars Helling,

         Christer Johansson och Arne Sjögren.

         Någon ordförande efter avgående Anders Hedbom kunde inte utses vid årsmötet. 

         GGIK erhöll under våren 1997 Gästriklands Idrottshistoriska förenings diplom

         dels för våra under 1996 uppnådda 90 år, dels för vårt förnämliga klipparkiv.

 

INGEN START MED A-LAG I ISHOCKEY HÖSTEN 1997!!

         Eftersom 19 A-lagsspelare + de båda tränarna lämnat laget efter säsongen 96/97

         och att kostnaderna för div 2-spel ansågs för stora, beslutades att ej starta med

         något A-lag säsongen 1997/98.

GGIK FRIIDROTT var som vanligt medarrangör i Gävle halv-och kvartsmara-

         thon (för 16:e året i följd). Godisterrängen anordnade GGIK nu för 30:e året i

         rad och kallades därför Jubileumsterrängen. 110 deltagare och 15 klasser.

         Jubileumssegrare blev i seniorklasserna: Herrar:Ronnie Löf, Högbo AIK.

         Damer: Julie Leonard, Högbo AIK, för tredje året i rad.

 

1998 GGIK HOCKEY (säs.97/98): Inget A-lag. 19 spelare samt tränarna hade läm-

         nat klubben bl.a. till div 1- och 2-klubbar söderöver.

J 20-laget blir sist i serien och flyttas ner till J 20 div 2, Västra.

J 18: 5:a i J 18 Västra Elit (höst). 6:a i J 18 Västra Elit (vår) och måste därför

                 kvala sig kvar. Det lyckas inte utan flyttas ned till J 18 div 1.

                 Till final i DM för J 18 mot Brynäs. Förlust med 3-1.

U 16 -82: 7:a i U 16 Västra div 2. 3:a i Snögrens Sport U 16-82. 4:a i DM.

U 15 -83: 8:a i Gefle Mejeri U 15-83. 2.a i grupp 2-spelet. 4:a i DM.

U 14 -84: Lag 1 blir 8:a Telia U 14-84. Lag 2 blir 11:a i samma serie.

U 13 -85: 2:a i Scandic Hotel U 13-85. 2:a i DM efter finalförlust mot Brynäs

                         med 4-2. Gick till semifinal i Lilla VM.

U 12 -86: Lag 1 blir 1:a i BIG U 12 -86. Brons i DM. Till kvarten i Lilla VM.

                         Lag 2 blir 14:e av 16 lag i BIG U 12 -86.

U 11 -87: 4:a i VS Trafik U 11 -87 och 4:a i DM.

U 10 -88. 3:a i Gavlegårdarna U 10-88 (18 lag). Gävle HC blir 18:e i samma serie.

 

         GGIK Ishockeys medlemsantal var 1079 under 1998 (841 herrar och 238 damer)

         Till ordförande för 1998 valdes Åke Eriksson.

         Vid årsmötet utsågs till årets Godisledare nr 27 Eric Molarin nr 28 Daniel Lind-

         berg.

         Den 29:e hockeyskolan samlade 134 ungdomar och eftersom vintervädret varit

         mindre bra, kunde GGIK-banan inte utnyttjas i önskad utsträckning.

 

GGIK INNEBANDY (säs. 97/98):

Herrar:

A-laget: Blev 6:a i div 1 Södra Norrland. Genom serieomläggning placeras laget

                      nästa säsong i div 2 Södra Norrland.

                       I O’Learys cup i maj förlorade GGIK finalen mot O’Leary med 6-5.

Reservlaget: Placerar sig på 4:e plats i reservlagsserien div 1 (8 lag).

A-jun (-78): 6:a av 7 lag i J 20 div 1 och nedflyttning till div 2. Brons i DM.

B-jun (.80): Vann sin serie och gick till final mot IBK Alba i DM. Där förlorade

                               man dock med 6-5 i sudden death.

P 16 (-82): Vann sin serie och blev 4:a i DM.

P 15 (-83): Blev 4:a ? i sin serie.

P 14 (-84): Blev 4:a i serien och 3:a i DM.
P 13 (-85): Blev 5:a i serien och 4:a i DM.

P 11 (-87): Blev 3:a i serien och 2:a i DM efter finalförlust mot IBK Aston.

P 10 (-88): Lag 1 blev 4:a av 5 lag i serien. I DM ställde GGIK upp med 2 lag,

                      som möttes i semifinal. Det segrande laget förlorade dock i finalen,

                       men ett silver är inte dåligt detta första tävlingsår. Sommarskola för

                       ungdomar i 7-12 år anordnades i augusti med tre grupper om vardera 25

                       deltagare.

Damer:

A-laget: Blev 6:a av 8 lag i div 1. Fick överaskande stryk av Forsby i DM-semifi-

                       nalen och slutade 4:a. Vann GD-cupen på Träffen i sept.-88 efter final-

                        vinst mot Runsten med 4-3 efter straffar. Anna Johansson, som blev

                       Miss Gästrikland vid uttagningen till Fröken Sverige-tävlingen, gjorde

                       det sista och avgörande målet

B-laget: Blev 3:a i div 3 Gästrikland (10 lag).

B-jun (-80): 3:a av 7 lag. Till final i DM. Förlust mot Haga med hela 11-1 !

 

GGIK FOTBOLL:

A-laget: Blev 10:a av 12 lag i div 4 Gästrikland. GGIK klamrade sig över ned-

                       flyttningsstrecket i den allra sista seriematchen.

                       På försäsongen deltog GGIK i innefotbollen, Five a Side, div 2, som man

                       vann efter att i seriefinalen ha besegrat Norrsundet med 6-4. Detta inne-

                       bar ett avancemang till div 1 nästa innefotbollssäsong.

                       Ny tränare för GGIK efter Tore Lennartsson var nu Anders Källström.

B-laget: 7:a av 8 lag i reservlagsserien gr 1 A.

Juniorer: Sist av 13 lag.

P 15 (-83): 1:a av 5 lag.

P 13(-85):   1:a av 7 lag (våren) och 3:a (hösten).

P 12(-86):   GGIK A: 1:a av 7 lag (vår) och 3:a (höst).

                               “     B: 2:a av 8 lag (vår) och 1:a (höst).

         P 12 vann finalen om Gestrikecupen mot Hedesunda med 2-0 och dessutom en cup-                                                                                                    

         turnering i Nynäshamn genom att vinna samtliga 6 matcher i turneringen.

         Coca-cola cup arrangerades för 11 gången. 101 lag deltog. I P12 gick GGIK Syd till

         A-final. I P 11 gick GGIK röd till A-final och GGIK blå till B-final.

 

GGIK FRIIDROTT: Medarrangör i det 17:e Gävle Marthonloppet (halv-och

         kvartsmarathon). Tävlingen genomfördes i regn och rusk.

         Godisterrängen arrangerade GGIK nu för 31:a gången i rad.

                                                       -----------

         Under 1998 avled Ulla Persson, en GGIK:are, som betytt oerhört mycket för vår

         klubb. Hon kom som målvakt till vårt damhandbollslag i början av 60-talet och

         blev dess stöttepelare. Hon var i många år med i styrelsearbetet. Outtröttlig och

         inspirerande hjälpte hon till överallt inom klubben. Ordnade fönstertorkning på

         Nynäsgården, sålde lotter under hockeymatcherna m.m. m.m.

         Under året avled också Stig Strand, som under en följd av år var GGIK:s bäste

         tennisspelare.

 

1999 GGIK HOCKEY (säs. 98/99):

A-laget: Efter att ej ha startat med något A-lag i seriesystemet säsongen 1997/98,

                       skede nu efter förbättrad ekonomi en omstart med ett A-lag. Man fick

                       överta Överhärdes plats i div 3 Gävleborg. Där placerade sig laget 7:a.

                       Tränare var Anders “Dusch” Johansson. Samma lag deltog också i J 20-

                       serien, så det blev en smula arbetssamt för det unga laget.

                       GGIK:s gamla vita mundering var tillbaka i A-lagssammanhang.

J 20:      Blev 3:a i J 20 Västra 1 A

J 18:       Blev 2:a i J 18 Västra 1 A och 2:a i DM. Förlust i finalen mot Brynäs (9-0)

J 16 (-83): 4:a i Snögrens Sport U 16. 2:a i U 16 Gävleborg.

U15 (-84): Lag 1 blir sist (11:a) i Telia U 15 och 7:a i grupp 2-spelet.

                           Lag 2 blir 8:a i Telia U 15 och 5:a i grupp 2-spelet.

U14 (-85): 1:a i Scandic Hotel U 14. 1:a i DM efter finalvinst mot Brynäs med 4-3

U13 (-86): 4:a i Barnens Hus U 13. 1:a i DM efter finalvinst mot Sandv.IK med 5-2.

                           1:a i Lilla VM U 13 efter finalseger mot Brynäs med 8-4. På försäsongen

                           gjorde laget en mycket lyckad turné till Norge.

U12 (-87): 2:a i BIG U 12. 1:a i DM efter finalseger mot VAIF med 4-2.

U11 (-88): 4:a i VS-trafik U 11. 1:a i DM efter finalseger mot Sandv.IK med 4-1.                                  

U 10 -89:     8:a i Gavlegårdarna U 10 (14 lag).                    

Gävle HC: 14:e “           “                 “

 

GGIK vann således fyra DM-finaler! Detta hände också 1986.                                      

         155 ungdomar deltog i den 30:e årgången av Hockeyskolan.

 

         Vid GGIK ISHOCKEY:s årsmöte 16/9 valdes Anders Lené till ny ordförande efter

         Åke Eriksson.

         Årets Godisledare nr 29, 30, 31 och 32 blev Joakim Pettersson, Kenneth Karlsson,

         Göran Jansson och Hans Lundborg    

 

GGIK INNEBANDY (säs.98/99):

Herrar:

A-laget: Blir 5:a i div 2 Södra Norrland.

Reservlaget: Blir 1:a i reservserien div 1.

A-jun (-78): 3:a i Jun. Elit (10 lag). DM-mästare efter finalvinst med 3-2 mot Alba

P 16 (-83): 5:a av 7 lag.

P 15 (-84): 3:a av 8 lag.

P 14 (-85): 9:a av 10 lag.

P 13 (-86): 10:a av 11 lag. Vann Lilla VM efter finalvinst mot Brynäs med 8-4.

P 12 (-87): GGIK 1 blev 5:a och GGIK 2 blev 4:a av 9 lag i serien. GGIK-lagen

                             gick båda till semifinal i DM. GGIK 2 gick vidare till final mot Ströms-

                             bro och vann med 10-6.

P 11 (-88): Lag 1 blev 3:a och lag 2 blev 4:a (10 lag). Lag 1 gick till DM-final, där

                             man dock förlorade mot Aston med 7-2.

P 10 (-89): 5:a av 8 lag.

 

Damer: A-laget blir 3:a av de 8 lagen i div 1-serien.

                         Reservlaget tar andraplatsen i reservserien div 1 (6 lag).

 

GGIK FOTBOLL:

A-laget: Blir 11:a av 12 lag i div 4 och flyttas därför ner i div 5.

Reservlaget: 6:a av 7 lag i Reserv 1 Östra.

P 14 gr 1: GGIK A vann serien överlägset (8 lag).

P 14 gr 3:     “     B vann serien. Vann också DM på Fotbollens Dag i Sandviken.

P 13 gr 1:     “     ´1:a av 8 lag 8 (vår) och 3a höst.

P 12 gr 2: GGIK nord blev 2:a av 8 lag (vår) och 2:a (höst).

P 12 gr 3:      “     syd blev 1:a av 8 lag (vår) och 5:a (höst).

 

         59 lag deltar i Gävle cup (som i 12 år gått under namnet Coca cola cup). GGIK:s

           P 13-lag vann i final mot Hille med 5-1 och P 10 gick till final i sin grupp, men

           förlorade där mot Hille med 0-4.

           I Gothia cup gick vårt P 14-lag till B-final, där det blev förlust mot Azalea.

 

 

GGIK FRI IDROTT: GGIK medarrangör i den 18:e Gävle Marathon. Thomas

           Kajander, Spårvägen segrade i herrelitklassen med Johan Dahl på andra plats.

           Anna Lindh, Tureberg, segrade i damklassen.

           GGIK friidrotts ordförande och starke man sedan 60-talets början, Bengt Modigh

           erhöll vid Riksidrottsförbundets möte i Malmö i juni -99 förbundets guldnål, det

           finast en svensk idrottsledare kan få  

           Den 32:a Godisterrängen vanns i herrseniorklassen av Johan Dahl, Högbo AIK

         och av Linda Leidström, Storvik i damseniorklassen.

 

         Under 1999 avled tre GGIK-are, som betytt mycket för föreningen. Den 10/9 avled

         Jan “Baggen” Berggren, en av ungdomsfotbollens stora ledare, som lagt ned ett

         enormt arbete med Puma- och Snögrenstrofén och dessutom var en populär

          ledareför 68-orna.

         Den 16 oktober gick två av våra legendariska ishockeyspelare ur tiden nämligen

         Kurt “Gringo” Cederwall ,73 år och Runar “Kiosken” Söderström, 76 år gammal.

         Kurt tillhörde det allra första juniorlaget från 1942 (han hette då Larsson i efter-

         namn) och spelade sedan med i vårt A-lag ända till och med 1956, då han lämnade

         laget för att “varva ner” i Sandvikens IF. Han spelade också 5 matcher i Tre Kro-

         nor.

         Runar kom till GGIK till säsongen 1954/55 och blev svensk mästare med GGIK

         1957. Runar flyttade efter säsongen 1959/60 till Norrköping tillsammans med

         Egon “Svitas” Hillgren. Runar avslutade sin karriär på ishockeyisen som en upp-

         skattad hockeydomare. Runar spelade i Tre Kronor 4 gånger och var också en

         duktig fotbollsspelare.

 

         GODIS-BLADET kunde fira 20-årsjubileum under året.

         Några gamla godispelare har fått hedrande uppgifter i vår klubbs gamla ärke-

         motståndare Leksands IF. Anders “Masken” Karlsson blir Leksands ishockeys

         sportchef och Tommy Sandlin och Björn Åkerblom dess tränarteam.

 

2000 Nu är GGIK inne på ett nytt århundrade, ja t.o.m. inne på ett nytt årtusende.

         Kommer föreningen att fortleva i någon form när vi skriver år 2100 ?  

GGIK HOCKEY: Genom en omorganisation av seriesystemet inom svensk is-

         hockey kommer “gamla” div 3 att heta div 2. Högsta serien är som förut Elitse-

         rien. Sedan kommer i ordning Allsvenskan, div 1, div 2 o.s.v. GGIK:s A-lag spe-

         lade således i div 2 Gävleborg säsongen 1999/2000 i stället för div 3. Man belade

         där 7:e plats av 10 lag och klarade sig därmed kvar i serien.

         Vår A-lagsishockey, som hade en 17-årig period i högsta divisionen mellan 1948

         och 1964 befinner sig nu egentligen i den 4:e divisionen fast benämningen är

         div 2. Nu måste vi börja klättringen uppåt!

 

J 20-laget började bra. 2:a i J 20 Västra 1A (7 lag).

 

J 18: 3:a i J 18 Västra 1A (10 lag). Till semifinal i DM.

U 16(-84): 2:a i Utbytesserien (9 lag). 5:a i Snögrens Sport U 16-84 (10 lag) och

                           2:a i grupp 2-spelet.

U 15(-85): 1:a i Gefle Mejeri U 15-85 (11 lag) och även 1:a i grupp 1-spelet.

                           2:a i DM efter finalförlust mot Brynäs med 1-3. Claes Perttunen

                           fick Thure Wickbergs stipendium som “ lovande spelare.”

                           2:a i cup U 15-85

U 14(-86) :Lag 1: 5:a i Scandic Hotel U 14 -86 (16 lag). Till kvarten i DM .

                           Lag 2: 13:e         “           “       “

U 13(-87): 1.a i Barnens Hus U 13-87 (13 lag). 2:a i DM efter finalförlust mot

                           VAIF i sudden death. Till semifinal i Lilla VM.

U 12(-88): 6:a BIG, U 12-88 (17 lag). Till semifinal i Lilla DM. Robin Sundberg

                           fick BIG-stipendium för insatser och kamratskap.

U 11(-89): 1:a i VS-trafik, U 11-89 (13 lag). 2:a i DM efter finalförlust mot Hille/

                           Åbyggeby med 4-3.

U 10(-90): 2:a i Gavlegårdarna, U 10-90 (16 lag). 2:a i DM efter finalförlust mot

                             Hagaström med 6-4.

Hockeyskolan: 171 deltagare i denna den 31:a årgången.

 

GODISLEDARE NR 33,34 OCH 35: Christina Leima, Tony Järnkrok och Team

         90:s ledare (Ulf Bergqvist, Lars Gyllin, Håkan Selin, Göran Karlsson, Per Sand-

         berg, Ola Westlin, Thomas Axman, Torbjörn Åström, Kenneth Olsson, Magnus

         Broman och Håkan Haglöw).

 

         17 november 2000 invigdes den nya konstfrusna uterinken på “gamla Isstadion”.

         GGIK bekostade permafrostspärren själva med 140 tusen kronor. Intill banan

         skall en innebandyhall byggas och förhoppningarna är att isrinken skall komplet-

         teras till en ishall.

 

GGIK INNEBANDY: (Säsongen 1999/2000)

Herrar:

A-laget: 2:a på målskillnad efter Borlänge i div 2. 6-6 i den avgörande matchen

                         mot Borlänge. 2:a i HSB-cupen och 5000 kr i prispengar. Storvreta vann

                         finalen efter straffavgörande.

A-jun:   GGIK vann sin serie.

B-jun:   Gick till final i DM. Förlorade där mot Alba.

P 16:     GGIK 2:a efter Storvik (8lag).

P 15:       GGIK 1:a (9lag). Vann DM efter finalseger mot Alba. 2:a i U 15-cupen

                         efter finalförlust i sudden death.

P 14:       GGIK lag 1 vann sin grupp och GGIK lag 2 blev 2:a i sin. I slutspelet

                         vann Valbo IBF mot GGIK med 5-2. GGIK lag 1 vann DM efter finalse-

                         ger mot Storvik.

P 13:       GGIK blev 3.a av 8 lag i sin serie. Vann DM-finalen mot Aston 2.

P12:       GGIK lag 1 blev 1:a i sin grupp (6 lag) och likaså GGIK lag 2 i sin 5 l ag.

                         I slutspelsfinalen vann Strömsbro mot GGIK lag 1.

P 11:       GGIK lag 1 vann serien och lag 2 blev 11:a (13 lag).

P 10:       GGIK gick till final i DM mot Alba.

Damer:   A-laget blev 3:a i sin div 1-serie. Vann DM efter finalvinst mot Runsten

                         med 4-3.

           Vilken enastående säsong för våra innebandyspelare! 4 DM-guld och 2 silver!              

 

GGIK FOTBOLL:

A-laget: Blev 7:a av 12 lag i div 5 Gävleborg.

Reservlaget: GGIK/GBK blev 6:a i reservlagsserien gr 2.

P 15: GGIK A blev 2:a i gr 1 våren (7lag). GGIK B blev 7:a i gr 2 våren

                                   (9 lag). Lag 1 tog DM-silver och vann Gävle cup efter strafflägg-

                                    ning i finalen mot Alnö.

P 14: GGIK vann P 14 gr 1 på våren och vann DM efter seger mot

                                   Brynäsi finalen med 2-1.

P 13: GGIK vann P 13 gr 1 på våren och blev 3:a på hösten. Vann Gävle

                                  cup efter finalvinst mot GIF med 4-2. P -87 vann också alla sina

                                   matcher i Kastet cup.

P12:   GGIK vann både vår- och höstserierna. Dessutom blev laget DM-

                                   mästare efter finalseger med 2-1 mot Åbyggeby och 2:a i Gävle cup

 

                         I Gothia cup gick GGIK:s P-15 lag till 32-delsfinal och P 14-laget gick

                       ända till kvartsfinal.

                       GGIK:s 14-årige Doug Thach uttogs till juniorlandskamper mot Finland

                       i augusti, där han blev segerskytt i den andra matchen. Han deltog också

                       i P 15-landslaget mot Slovakien.

 

                       En inomhushall för fotboll byggs under året i Andersberg, vilket blir ett

                       litet lyft för gävlefotbollen.

 

GGIK FRIIDROTT: Arrangerar den 19:e upplagan av Gävle halvmarathon. Jo-

           han Dahl. Högbo AIK vann herrklassen för första gången. Han var nu bäste gäst-

          rike för tredje gången i rad och därmed trefaldig distriktsmästare.

           Maria Pettersson, Flemingsberg vann damklassen, där Catharina Källkvist från

           Ess LK i Sandviken blev bästa gästrikedam och därmed distriktsmästare.

           182 löpare genomförde tävlingen.

           Den 33:e Godisterrängen gick av stapeln den 24/9 med start och mål på Åbyvallen

 

           Under året överfördes Nynäsgården till Tekniska kontoret varför GGIK nu har

           två “huvudmän. I november uppsades nyttjanderättsavtalet ang Nynäsgården

           fr.o.m. 2001-05-31.

           I december 2000 flyttar GGIK Innebandy från Nynäsgården till lokaler på Bry-

           näsgatan.

 

2001-2004

 

 

 

 

2001   GGIK HOCKEY: (Säsongen 2000/2001)

 

A-laget: Blir 6:a i div 2 (höst) och sedan 2:a (våren).

 

J 20 (A-jun): För få A-juniorer inom GGIK gjorde att verksamheten fick

 

Bedrivasi samarbete med Hille/Åbyggeby.

 

J 18 (B-jun): 1:a i J 18 Västra 1A. Dock förlust i play off-spelet till J 18 Elit mot

 

                                 Falun. Till final i DM men där förlust mot Brynäs med 4-5.

 

U 16 (-85):     2:a i Snögrens Sport U 16-85 (11 lag).

 

                                 1:a i         “                 “           grupp 1. 2:a i DM efter finalförlust mot

 

                                Brynäs med 4-7. 5:a i U 16 Västra Elit A.   2:a i Cup U 16-85.

 

U 15 (-86):   5:a i Folksam U 15-86 (11 lag). Till semifinal i DM.

 

1:a i         “           “       grupp 2. Till kvartsfinali Cup U 15-86.

 

U 14 (-87):   5:a i VS-Trafik U 14-86 (12 lag). 3:a i grupp 1-spelet.

 

U 13 (-88):   3:a i Scandic Hotel U 13-88 (17 lag). 3:a i DM.

 

U 12 (-89):   1:a i BIG-Respekt U 12-89 (14 lag). 3:a i DM. Till semi i Lilla VM.

 

U 11 (-90):  Lag 1: 2:a i Barnens Hus U11-90 (16 lag). 2:a i DM.

 

                              Lag 2: 4:a i       “                 “               “       4:a i DM.

 

U 10 (-91):   1:a i Gavlegårdarna U 10-91 (16 lag). Vann DM efter finalvinst mot

 

Hedesunda IF med 5-1.

 

Team 912:   (Gävle HC):Knep sista platsen (16:e) i U 10-91.

 

 

 

Hockeyskolan: Den 31:a i oavbruten följd lockade 126 deltagare !

 

 

 

GODISLEDARE: Till Godisledare nr 36 valdes Kenneth Nordstrand, nr 37

 

           Tommy Dahlgren och nr 38 ledarna i Team 912 med Bengt Stjärnsten, Urban

 

           Engström, Thomas Öhgren och Leif Grylin.

 

 

 

           Två av svensk ishockeys stora spelare och föredömen avled under 2001. Vår

 

           egen Hans “Isak” Isaksson och Djurgårdens Roland Stoltz.

 

           Hans “Stöveln” Öberg uppvaktades av GGIK på sin 75-årsdag den 21 november.

 

 

 

GGIK INNEBANDY: (Säsongen 2000/2001)      

 

Herrar: A-laget vinner sin div 2-serie och avancerar därmed till div 1. Laget går

 

                         till final i DM, men får där ge sig mot Alba, som vinner med 7-6 efter

 

                         straffläggning. Ny tränare blir Stefan Berglund efter Benny Grönblad

 

                         och Tomas Eriksson.

 

B-jun(-82): Blir 2:a i DM efter finalförlust mot Storvik med 3-6.

 

P 16:     Vinner sin serie (8 lag)

 

P 15:     GGIK 1 blir 6:a av 8 lag. GGIK 2 blir 3:a i serien och 2:a i DM.

 

P 14:     GGIK röd blir 2:a och GGIK blå 7:a av 8 lag i serien. GGIK röd vinner

 

                         DM efter finalvinst med 6-4 mot Aston.

 

P 13:     GGIK röd blir 3:a och GGIK blå 2:a av 10 lag i serien. GGIK blå blir

 

                         DM-mästare efter finalvinst mot IBK Aston med 6-5.

 

P 12:     GGIK lag 1 blir 6:a och lag 2 blir 8 av 11 lag i serien.

 

P 11:     GGIK blå blir 2:a av 7 lag i sin serie och vinner DM efter finalseger

 

                        mot IBK Alba 5-3.

 

:         P10:       GGIK lag 1 blir 3:a och lag 2 blir 8:a i serien om 8 lag.

 

 

 

Damer: A-laget blev 3:a i div 1 (9 lag). Vann DM efter seger i finalen mot Valbo

 

                         med 3-0. Tränare Tomas Östergren.

 

Reservlaget: Vann div 3 (4 lag)

 

F 15:     GGIK 7:a (7 lag)

 

F 13:     GGIK blå 3:a (8 lag). Förlorade i DM-finalen mot Strömsbro med 3-4.

 

F 12:     GGIK lag 1 blev 2:a och lag 2 4:a i serien om 6 lag.

 

 

 

           GGIK Innebandy tog således 4 DM-guld och 4 DM-silver.

 

          Vid innebandygalan fick GGIK priset för Årets förening, priset till Årets forward

 

           herrar (Gustaf Östlin), priset till Årets Målvakt, damer (Camilla Fröjd) och priset

 

           till Årets forward, damer,(Petra Larsson). Dessutom fick Gustaf Östlin också

 

           Gästriklands Innebandyförbunds pris till poängkungarna i div 2. Vilken säsong!

 

 

 

GGIK FOTBOLL:

 

A-laget: Blev 3:a i div 5 Gästrikland (12 lag) och uppflyttades till div 4.

 

           GGIK deltog med ett lag i Pojkallsvenskan Södra Norrland och placerade sig

 

           5 :a av 10 lag.

 

P 16:   GGIK blev 6:a av 10 lag. Förlorade DM-finalen mot GIF med 7-8 efter

 

                       strafflägning.

 

P 14:   GGIK blev 2:a, en poäng efter GIF i serien (8 lag). På Fotbollens dag på

 

                      Jernvallen vann laget Gestriketrofén efter finalseger med 3-2 mot GIF

 

                       efter s. k. Golden goal. P 14-laget deltog också i Gothia cup i Göteborg.              

 

P 13:   GGIK blev 2:a på våren och 3:a på hösten (9 lag).

 

P 12:   GGIK blev 7:a “     “       “   4:a “     “       (8 lag).

 

P 10:   Deltog i Kastet cup och vann sin klass.

 

 

 

           Före utesäsongstarten deltog tre GGIK-lag i 5-manna inomhusfotboll.

 

           I div 2 placerade sig GGIK på 5:e plats av 8 lag. Pojkar -85 blev 3:a av 6 lag

 

           och pojkar -86 blev 2:a av 8 lag.

 

 

 

GGIK FRIIDROTT: GGIK medarrangör i det 20:e Gävle Marathon (halv-

 

         marathon). Johan Dahl segrar för andra året i rad i herrar elit. Anna Lindh,

 

         Rånäs 4H, segrar i damklassen.

 

         Godisterrängen arrangeras för 34:e gången i rad. Claes Björling, IFK Mora,

 

         vinner herrar elit 12000 m och Catharina Asph, också IFK Mora blir damseg-

 

         rarinna på sträckan 8000 meter. Tre banrekord sattes i tävlingen.

 

 

 

         GGIK:s nyttjanderättsavtal för Nynäsgården förlängs nu t.o.m. 2002-05-31.

 

 

 

2002 GGIK HOCKEY: (säsongen 2001/2002)

 

         A-laget: Blir sist av de 10 lagen i div 2 Gävleborg, men blir sedan 1:a i kvalet

 

                         till div 2 och 4:a i div 2 Gävleborg vår.

 

         J 20:       3:a i J 20 Västra 1A (8 lag).

 

         J 18:       4:a i J 18 Västra 1A (10 lag).

 

         U 15-87: 9:a i Folksam U 15-87 (12 lag). 4:a i Folksam, U 15-87 vår grupp 2.

 

         U 14-88: 5:a i VS-Trafik U 14-88 (15 lag). 4:a i DM.

 

         U 13-89: GGIK lag 1 blir 9:a i Scandic Hotel, U 13-89 (15 lag). Lag 2 blir 15:e.

 

                         GGIK blir 4:a i Lilla VM.

 

         U 12-90: GGIK lag 1 blir 4:a i Barnens Hus, U 12-90 (16 lag) och lag 2 blir 2:a.

 

                         Lag 1 blev DM-mästare efter finalvinst mot Hagaström med 5-3.

 

                         Lag 2 blev 3:a i DM. Förlorade i semifinalen mot GGIK lag 1 i sudden.

 

         U 11-91: 1:a i Gavlegårdarna U 11-91 (16 lag). DM-mästare efter finalvinst mot

 

                         Hille/Åbyggeby med 9-2.

 

                         GHC blev 16:e lag.

 

         U 10-92: Deltog i VAIF:s U 10-cup, som man vann.

 

 

 

         Den 32:a årgången av hockeyskolan hade 112 deltagare.

 

          Den 5 januari fyllde GGIK:s allt i allo Curt Larsson 60 år.

 

 

 

         I mars träffades de tre ordförandena för GGIK:s olika föreningar, innebandy,

 

         fotboll och ishockey/fri idrott, tillsammans med “historiekommittén”, där det

 

         uppdrogs åt kommittén att ta fram en jubileumsbok till föreningens 100-års-

 

         firande under 2006.

 

 

 

         I april anställde GGIK Ishockey en sportchef, som skulle ansvara för utveckling

 

         av föreningens sportsliga verksamhet. Anställningen gällde ett år med möjlighet

 

         till ett års förlängning. Till föreningens stora glädje accepterade Göran “Flygis”

 

         Sjöberg att åta sig sportchefsjobbet under två år.

 

         Ett annat glädjande besked var, att en ishall över den konstfrusna Nynäsbanan

 

         i kommunens regi var i sikte redan inom ett par år, d.v.s. under 2004.

 

 

 

 

 

GODISLEDARE: Till godisledare nr 39 och 40 utsågs Lennart Rohdin och Per

 

         Danielsson. Som vanligt utdelades diplom, blommor och stipendium till de ut-

 

         sedda.

 

         Nyttjanderättsavtalet ang Nynäsgården: GGIK Hockey tecknar ett hyresavtal

 

         med Tekniska kontoret för tiden 2002-06-01 - 2002-12-31.      

 

 

 

GGIK INNEBANDY (Säsongen 2001/2002):

 

         Herrar:

 

A-laget: Blir 4:a i div 1 Östra (10 lag). I DM blir det förlust mot Runsten med

 

                         7-12 i semifinalen. I sept.-02 vann GGIK GD-cupen i final mot Runsten

 

                         med 7-6 efter straffar.

 

Reservlaget: 4:a i reservlagsserie 1 (9 lag)

 

B-juniorer: Till final i DM men förlust mot IBK Alba 4-5

 

         P 15 (-86):   GGIK röd blir 1:a i sin serie (6 lag). Till DM-final mot Valbo, som

 

                               vann med 5-3.

 

         P 14 (-87):   GGIK röd blir 1:a i sin serie (8lag). Till DM-final mot IBK Aston, som

 

                               vann med 4-3. GGIK blå blir 4:a i serien (8 lag).

 

         P13 (-88):     GGIK röd blir 3:a och GGIK blå blir 2:a i serien (10 lag).  

 

                               GGIK röd till final i DM mot Aston, som vann med 9-4.

 

                               GGIK:s -88:or blev 2:a i Buster cup i Mora.

 

         P 12 (-89):   GGIK röd blev 7:a och GGIK blå blev 3:a i serien (10 lag).

 

         P 11 (-90):   3:a av 14 lag i seriespelet och 2:a i Storvreta cup.

 

         P 10 (-91):   6:a av 9 lag i serien.

 

         P 9 (-92):     Deltog i serie med 8 lag

 

 

 

         A-laget gick till final i Gala-cup mot Alba. Dock förlust med 4-8.

 

         Innebandyskola hölls 12-15 augusti för 6-7-åringar.

 

 

 

Damer: A-laget blev 2:a i div 1 Västra (8 lag). Vann DM i final mot Storvik efter

 

                       straffar med 5-4. Vann också Gala-cupen efter finalseger mot Valbo med

 

                       5-3.

 

         F 16 (-85): 6:a av 7 lag i sin serie.

 

        F 14 (-87): 3.a av 7 lag i sin serie.

 

         F 12 (-89): GGIK röd blir 5:a och GGIK blå blir 3:a av 6 lag i serien.

 

         F 11(-90): 3:a av 6 lag i serien.. Finalförlust i DM mot IBK Alba med 1-2.

 

         F 10 (-91): Blev 2:a i Starlet cup.

 

 

 

 

 

           GGIK Innebandy blev årets förening, Anna Johansson, GGIK, blev årets an-

 

           fallare-damer och Pelle Alvin, GGIK, årets bästa innebandyspelare.

 

 

 

GGIK FOTBOLL:

 

A-laget: 2:a av 12 lag i div 4 Gästrikland (på samma poäng som segraren Hög-

 

                           bo AIK). Lyckades dock ej i kvalet till div 3. Tränare S-O Nordqvist.

 

Reservlaget: Vann serien Reserver Östra (7 lag).

 

Juniorer: Blev 8:a av 12 lag i Gävle Dala Elit

 

Pojkallsvenskan Södra Norrland: GGIK blir hedrande 2:a av 10 lag.

 

P 16: GGIK vinner serien (9 lag) och blir också DM-mästare efter finalvinst mot

 

                     GIF med 3-2. Till B-slutspelets kvartsfinal i Gothia cup. Knapp förlust mot

 

                     Bergnäset med 6-7.

 

P 14: GGIK vinner serien (8 lag). Vann också Gestriketrofén i final mot IK Huge

 

                     med 3-2. DM-mästare! Vann “Oddebollen” i Uddevalla och Kastet cup.

 

P 12: 1:a vår och 7:a höst (7 lag).

 

 

 

           4 GGIK-lag deltog i inomhusspel. GGIK blev 2:a i “Five-a-side”:s högsta division.

 

GGIK Fotboll arrangerade den rikstäckande “Företags Cup”.

 

 

 

           GGIK Fotboll har denna säsong tillfälligtvis ett flicklag i elden. Lars Björklund

 

           leder ett integrationsprojekt för invandrarflickor i stadsdelen nordost med bl.a.

 

           fotboll som ett inslag i programmet. Ett flicklag F 12 deltar i en serie med 6 lag

 

           och placerar sig 3:a på våren och 5:a på hösten.

 

 

 

           GGIK Fotbolls Jimmie Kring-Karlsson fick under delta i landslaget för P 15-87.

 

 

 

GGIK FRIIDROTT: GGIK arrangerade tillsammans med IF Skade och Hem-

 

           lingby LK det 21:a Gävle Marathon. Johan Dahl, Högbo AIK, vann för 3:e

 

           gången i rad elitklassen i “halvmaran”. Hans äldre bror Anders blev 2:a.

 

           Damer elit vanns av Mimmi Andersson från Uppsala IK före Eva Annebrant,

 

           Högbo GIF. 165 löpare kom till start.

 

           I den 35:e Godisterrängen var 125 löpare anmälda. I otrevligt väder, bl.a. snö,

 

           vanns herrelitklassen av Claes Jansson, Kvarnsveden, före Anders Dahl, Högbo.

 

           Damer elit vanns av Janet Ongera, Hofors.

 

           För 35:e året i rad sedan starten 1968, var Bengt Modigh tävlingsledare.

 

 

 

2003   GGIK HOCKEY(säsongen 2002/2003):

 

A-laget: 4:a i div 2 Gävleborg (10 lag). 8:a i Alltvåan Västra A (8 lag).

 

J20:       5:a i J 20 Västra 1 A (8 lag).

 

J 18:       4:a i J 18 Västra 1 A (10 lag).

 

U 15-88: 6:a i Scandic Hotel U 15-88 (8 lag).

 

1:a i     “               “             grupp 1 B. Till kvartsfinal i DM.

 

U 14-89: 1:a i Bilmetro U 14-89 (14 lag). 2:a i DM. Finalförlust mot IK Huge med

 

                           0-3. 3:a i Ankarcupen.

 

U 13-90: GGIK vit blev 4:a i Barnens Hus U 13-90 (15 lag) och lag blå blev 8:a.

 

                           GGIK blå gick till semifinal i DM efter seger mot GGIK vit i kvarten.

 

                           Vann Skogsbo cup utanför Avesta på försäsongen.      

 

U 12-91: GGIK blå blev 8:a i VS-Trafik U 12-91 (16 lag) och GGIK vit blev 10:a.

 

                           Ett U 12-lag vann “Gulan cup” i Stockholm.

 

U 11-92: Blev 3:a i Bingolotto, U 11 -92 och erövrade brons i DM.

 

 

 

           Den 33:e Hockeyskolan lockad 70 deltagare.

 

 

 

GODISLEDARE: Till godisledare nr 41 utsågs Pia Bokström, nr 42 Bengt Val-

 

           demarsson, nr 43 Olov Friberg, nr 44 Lasse Elfsberg och nr 26 Arne Sjögren.

 

           (Arne Sjögren utsågs även 1997).

 

 

 

           Willy Lindström var hemlig gäst på årsmötet den 4 juni, där han berättade om

 

           NHL-tiden, Brynäsåren och det nuvarande jobbet som ishockeytalangscout.

 

 

 

           i stället. Sportansvarig blev nu till allmän belåtenhet Lars “Lillis” Lövblom, som

 

           haft uppdraget att samordna främst verksamheten inom alla våra ungdomslag.

 

 

 

           Sportchefen “Flygis” Sjöberg lämnar efter ett år GGIK för att hjälpa Brynäs.

 

           GGIK:s nyttjanderätt av Nynäsgården fortsätter ännu en tid. Förhoppningsvis

 

           tills kansli kan rymmas i anslutning till det planerade ishallsbygget på Nynäs IP.

 

 

 

GGIK INNEBANDY (säsongen 2002/2003):

 

Herrar: 4:a i div1 Östra. Ny tränare efter säsongen blev Mattias Olofsson.

 

                         Laget vann GD-cupen efter finalvinst mot Runsten med 6-3.

 

Juniorer: GGIK: juniorer deltog i div 5 herrar Västra (7 lag). Vann serien.

 

Juniorer J 18: 3.a (6 lag). Till DM-final mot IBK Alba. Förlust med 3-6.

 

P 16 (-86):   GGIK röd: 1:a i serien (9 lag). DM-mästare. Vann finalmatchen mot

 

                               Forsbacka med 6-3.

 

P 15 (-87):   3:a i Kalle Anka cup i Uppsala.

 

P 14 (-88):   GGIK röd blev 2:a och GGIK blå blev 3:a i serien (10 lag).    

 

                               GGIK röd gick till DM-final mot IBK Aston. Förlust med 3-5.

 

P 13 (-89):   5:a i sin serie (9 lag).

 

           P 12 (-90):   1:a i serien (6 lag). DM-mästare efter finalseger mot Strömsbro med

 

                               hela 6-1. Blev3:a i Örebrocupen.

 

P 11 (-91):   (12 lag)

 

P 10 (-92):   (12 lag)

 

P 9 (-93): GGIK har tre lag i gång, GGIK röd ,GGIK blå och GGIK-94.

 

Mattias Stensson, GGIK, utsågs till årets målvakt och Gustav Alpe till

 

årets back vid förbundets Innebandygala.    

 

 

 

Damer     A-laget blir 4:a i div 1 (10 lag). Tackade sedan, som bästa fyra i div 1,

 

                           ja till en vakant plats i elitserien, sedan flera lag tackat nej.

 

                           I september 2003 blev GGIK finalist i GD-cupen. Valbo vann final-

 

                           matchen med 1-0.

 

                          Vid Innebandygalan vann GGIK 2 i damfinalen med 5-4 mot Runsten 2

 

                           Till årets målvakt utsågs Camilla Fröjd GGIK, till årets back Anna

 

                           Karlsson-Landin GGIK och till årets forward Michaela Bondesson ock-

 

                           så GGIK.

 

F 16:         3:a i serien (6 lag). Till final i DM. Storvik vann den med 6-0.

 

F 14:         6:a i serien (8 lag).

 

F 12:         GGIK röd blev 6:a och GGIK blå 1:a i seriespelet. GGIK blå gick till

 

                            DM-final mot IBK Alba, som vann med 2-1.

 

F 10:

 

 

 

         Inför säsongen 2003/2004 tecknades ett samarbets-och farmarlagsavtal med

 

         IBK Runsten.

 

 

 

GGIK FOTBOLL:

 

A-laget: Blev 6:a i div 4 Gästrikland (12 lag).

 

Reservlaget: 4:a i reservlagsserien gr 1 (8 lag).

 

Juniorerna: Vann serien junior Gävle-Dala Elit (10 lag).

 

Pojkallsvenskan Södra Norrland: 6:a.

 

P 15 : 3:a i serien grupp 1 (7 lag). Till DM-final mot SAIK/SIF. Vinst med 3-1.

 

P 13:   Grupp 2 (7 lag): 5:a vår och grupp 2 (7 lag) 3:a höst .    

 

P 12;   Grupp 2 (8 lag): 1:a vår och 1:a höst. Vann finalen i Gästrike Trofén mot

 

                     Hille med 6-2. Vann också Kastet cup med 8-0 i finalen mot Färnäs.

 

         P 15 deltog i Gothia cup och gick till A-slutspel. Vann 1:a matchen, men förlo-

 

         rade i 16-delsfinalen (där man använde en överårig spelare för mycket!).

 

 

 

         I 5-mannafotboll blev P 16 (-86)- laget 1:a i sin serie om 5 lag. P 14(-88) blev

 

         likaså 1:a i sin 5.mannaserie.

 

 

 

GGIK FRIIDROTT: Den 22:a “halvmaran ” vanns för 4:e gången i rad av Jo-

 

         han Dahl, Högbo AIK. 2:a blev äldre brodern Anders Dahl. Damelitklassen

 

       vanns av Ann Björklund från Stockholms Studenter. “Kvartsmaran” vanns

 

         på herrsidan av Bo Sandström Gävle BoFF och Julie Leonard, Högbo GIF vann

 

         damklassen.

 

         Anders Dahl segrade även i den 36:e Godisterrängen där Ingmarie Nilsson från

 

         Hässelby vann damernas elitklass.

 

 

 

2004 GGIK HOCKEY (säsongen 2003/2004):

 

         A-laget:   Seriesegrare i div 2 Gävleborg och en plats i Alltvåan Västra A efter

 

                           nyår. Där blir laget 2:a på samma poäng som ettan Alfta, men 4 mål

 

sämre. Laget vann den traditionella Alftacupen innan säsongstarten.

 

         U 16 -88: 9:a i U 16 Västra 2 A (9 lag). 9:a också distriktsserien U 16-88 på

 

                           våren.

 

         U 16-U 15 Utveckling: GGIK 1:a av 8 lag.

 

         U 15 -89: GGIK 2:a i gr 1. Vinner sedan gr 1 i vårspelet. Förlorar DM- finalen

 

                           mot HÅIK/SIF med 3-5. 2:a i Rimbo cup.

 

         U 14 -90: 2:a i U 14-90 gr 1. Vinner DM-finalen mot Hagaströms SK med 5-2.

 

         U 13 -91: GGIK lag vit vinner serien U 13 -91 (15 lag) och lag blå blir 13:e.

 

                           Lag vit vinner sedan DM-finalen med 5-4 i sudden death mot VAIF.

 

                           Vann i Ankarcupen och i Alftacupen.

 

        U 12 -92: GGIK vinner serien U 12-92 (16 lag) och vinner DM-finalen med

 

                           4-2 mot Brynäs IF.

 

         U 11 -93: GGIK blir 3:a i serien U 11-93 med samma poäng som ettan och tvåan.

 

                           Vinner sedan DM efter finalvinst mot Strömsbro IF med 5-2.

 

                           Vann också cup i Skutskär och blev 3:a i Alfta cup.

 

           95:or och 96:or spelade en rad matcher med blandat resultat och 96:orna fick visa

 

           upp sig på Hockeyns Dag i två matcher (IK Sätra och Hofors IK) och vann

 

           båda dessa.

 

           GGIK:s Hockeyskola hade ett 70-tal deltagare. Före jul höll man till i Gavlerin-

 

           kens A- och B-hall. Efter nyår hölls träningarna på Nynäs konstfrusna och på

 

         vår egen Godisbana.

 

 

 

GODISLEDARE: Bo ”Kossan” Persson

 

 

 

 

 

 

 

GGIK INNEBANDY (säsongen 2003/ 2004).

 

Herrar:

 

           A-laget:   2:a i div 1 Norra (10 lag). Vann Gala-cupen efter finalvinst mot Alba

 

med 5-4.

 

           P 16-87: GGIK röd 1:a och GGIK blå 5:a i P 16 Gästrikland (8 lag). GGIK

 

                           vann DM för P16 med 5-4 efter straffavgörande i finalen mot Aston.

 

           P 15-88: GGIK röd blev 2:a i DM efter finalförlust mot Aston med 2-3 efter

 

                           straffavgörande.

 

           P 14-89: GGIK röd blev 6:a och GGIK blå 4:a i serien (9 lag).

 

           P 13-90: 3:a i serien (13 lag). 2:a i slutspelet. Vann DM efter finalvinst mot

 

                           Strömsbro med 8-5.

 

           P 12-91: GGIK röd blev 10:a och GGIK blå 4 :a i serien (10 lag).

 

           P 11-92: GGIK deltog med ett lag i spel mot 8 andra lag. Inga tabeller eller

 

                           slutspel tillämpades.

 

           P 10-93   GGIK deltog med 2 lag i spel mot 12 andra lag. Inga tabeller eller

 

                           slutspel tillämpades.

 

           P 9 -94   GGIK deltog med 3 lag varav ett 95-lag. Inga tabeller eller sluspel.

 

 

 

Damer:

 

           A-laget: Blev sist i Elitserien (8 lag).

 

           F 16-87:  

 

           F 14-89: GGIK röd blev   :a och GGIK blå blev :a i serien om 8 lag.

 

           F 12-91: GGIK röd blev 1:a och GGIK blå blev 6:a i serien om 12 lag.

 

                         GGIK röd vann slutspelet och GGIK blå blev :a . GGIK röd vann

 

                         sedan DM efter finalvinst mot Furuvik 1 med 5-3.

 

           F 10-93:  

 

 

 

           Till Årets målvakt, herrar, utsågs Mattias Stensson, GGIK. Till Årets målvakt,

 

           damer, utsågs Marie Carlsson, GGIK och till Årets försvarare, damer, utsågs

 

           Kajsa Lasses, GGIK.      

 

 

 

GGIK FOTBOLL:

 

           A-laget: blev 4:a i div 4 Gästrikland (12 lag). Tränare Mats Mossberg.

 

           GGIK 2: Blev   :a i div 7 Gästrikland (10 lag).

 

           Juniorer: GGIK blev 2:a i Gävle-Dala Elit juniorer (12 lag).

 

           P 13:     2:a på våren i P 12 gr 1 Gästrikland (8 lag). 1:a på hösten. Till DM-final,

 

                         men förlust mot Huge med 0-5.

 

           P 12:     4:a på våren i P 12 gr 1 Gästrikland (8 lag). 4:a på hösten.

 

           P 18 deltog i Gothia cup och gick till B-slutspel, där man förlorade i 16-dels-

 

finalen.

 

 

 

GGIK FRIIDROTT: Medarrangör i 23:e halvmarathon. Johan Dahl, Högbo AIK

 

           tog sin 5.e raka seger i herrarnas elitklass 9 sek före Arturo Ulate från Costa

 

          Rica. Damsegrarinna blev Cecilia Ritzman, Fredrikshof. Av de 195 anmälda lö-

 

           parna kom 175 i mål i tryckande värme.

 

           För 37:e året i rad arrangerade GGIK Godisterrängen. Claes Jansson, Kvarn-

 

           sveden vann herrarnas elitklass före Anders Dahl, Högbo AIK. Damernas elit

 

           vanns av Catharina Asph, IFK Mora, före Julie Leonard, Högbo.

 

 

 

ÄNTLIGEN ISHALL! Den 30 oktober 2004 kunde “vår”

 

       ishall på Nynäs IP efter många turer invigas. “Stövelns”

 

       tröja fick en hedersplats i hallens tak.

 

 

 

GGIK HOCKEY tecknade under 2004 ett huvudsponsoravtal med SEB.

 

 

 

 

 

2005-

 

 

Nyheter

Historia

Visste ni

62365457
Idag
Igår
Denna Vecka
Denna Månad
Totalt
107369
192926
805652
2412870
62365457

 
Share to Facebook Share to Twitter Share to Google