Miljö & Policy för RÖRSVETS I SVERIGE AB

 

 

RÖRSVETS kan i sin verksamhet påverka miljön, vi skall därför vara aktsamma om den och medverka till en långsiktig hushållning av dess resurser vid val av material, produkter och tjänster.

De övergripande målen skall vi uppnå genom att:

  • Göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget.
  • Höja medarbetarnas kompetens i miljöfrågor samt aktivt söka ny kunskap och kompetens genom att följa forskning och utveckling.
  • Ta fram miljöledningsprogram baserat på de fastställda miljömålen.
  • Verka för en miljövänlig utveckling genom öppenhet för samarbete med beställare, leverantörer samt andra entreprenörer och företag.
  • Ständigt arbeta för att minska och förebygga föroreningar.
  • Uppfylla tillämplig miljölagstiftning samt övriga föreskrifter och krav som företaget berörs av.
  • Främja källsorteringen av restprodukter genom att använda återvinningsbart material och emballage.
  • Utveckla och underhålla ett Miljösystem för styrning av miljöfrågorna och därmed integrera ovanstående kriterier i det dagliga arbetet.

 Miljöaspekter

I samråd med beställaren skall de miljöpåverkande aktiviteter identifieras samt redovisas under denna rubrik.

Lagar och andra krav

Verksamheten har rutiner och system som säkerställer att verksamheten har tillgång till och kännedom om de lagstiftning som berör miljöarbetet samt övriga krav som är relaterade till miljöområdet.

 

Klicka här för att läsa mera om vår miljöpolicy (pdf dokument)